Efter ett val infinner det sig alltid en viss stiltje i kommunpolitiken. På många poster byts det ut folk och det förhandlas flitigt mellan partierna om vilka som ska besätta vilka poster.

Formellt tillträder det nyvalda kommunfullmäktige (som ju är dom som väljarna utsett i valet) den 1 november vilket innebär att det första sammanträdet för det nyvalda fullmäktige blir det heldagssammanträde om budgeten som är inlagt den 23/11.

På nästa fullmäktige i december väljs sedan de som ska sitta i de kommunala nämnderna de närmsta fyra åren och de nya nämnderna tillträder sedan formellt 1 januari.

På samma sammanträde utser man också de som ingår i styrelserna i de kommunala bolagen men dessa tillträder inte innan respektive bolag haft sin bolagsstämma ett par månader in på det nya året.

……….

Grundprincipen när man tillsätter nämnderna är att man utgår från mandatfördelningen i fullmäktige – enligt kommunallagen har de partier som proportionellt tar en plats i en nämnd också en rätt att få denna (detta kan aldrig de andra partierna besluta bort). Ett exempel – ska man besätta en 11-mannanämnd som Byggnadsnämnden har de partier som har mer än en 1/11 av mandaten i fullmäktige dvs 6 mandat alltid rätt till en plats.

I praktiken ingår nästan alltid de flesta partier i en eller annan valteknisk samverkan ex vis har de fyra allianspartierna sedan gammalt en sådan i Varberg. Detta innebär att de 4 partiernas mandat läggs ihop och räknas som ett stort parti med 31 mandat när platserna i nämnderna fördelas. Detta gemensamma “parti” tar då 6 av de 11 platserna i ex vis Byggnadsnämnden.

Sedan är det upp till de 4 partierna att själva dela upp hur dessa platser ska besättas – de behöver inte följa någon proportionalitet utan är ett resultat av förhandlingar mellan de 4 partierna.

Det är sådan förhandlingar som partierna ägnar sig åt under oktober månad efter varje val. Resultatet av en sådan förhandling brukar bli en s.k. win-win situation för alla partier. De små partierna får platser och insyn i nämnder de inte skulle tagit sig in i på egen hand medan de stora (i vårt fall moderaterna) får ge upp en del platser till de andra partierna men de får å andra sidan en stabil majoritet och många ordförandeplatser.

Här är vi just nu när jag skriver detta dvs uppgörelsen mellan de 4 allianspartierna är klar och offentliggjord. Nu arbetar för vår del istället en intern nomineringskommitte som tar fram förslag på vilka som ska representera oss i Centerpartiet på de platser vi förhandlat oss till.

För vår del hantera vi sedan kommittens förslag på en stämma som alla medlemmar har rösträtt på – denna är den 15 november på Monarkrestaurangen. Jag hoppas självfallet få fortsätta att vara ordförande i Byggnadsnämnden en period till men detta avgörs alltså först av nomineringskommitten och sedan av medlemmarna på stämman.