stefanstenbergheadI Centerpartiet har vi under flera år på olika sätt försökt förmå det kommunala bostadsbolaget att bygga mer utanför stan, i serviceorter och på andra mindre orter. Vi har bl a föreslagit i motioner till kommunfullmäktige att kommunen ska ändra sina ägardirektiv till bolaget för att uppnå detta. Vi har också föreslagit en delning av bolaget i två där det ena, efter mall från som det tidigare fungerade i Kungsbacka, har som uppgift att bara bygga utanför stan. Inget av dessa förslag har vunnit något gehör.

Frågan är för viktig för kommuninnevånarna för att vi ska ge oss. Därför lägger vi nu förslag som syftar till att underlätta byggnation på mindre orter rent ekonomiskt. För bolaget kan det vara svårare att ”räkna hem” en investering på en mindre ort om man ska bygga med lånade pengar. Kunde bolaget i stället i högre grad bygga för ”egna pengar” blir kalkylen en helt annan.

Vi vet också att Varbergs Bostad i jämförelse med våra grannkommuner är stort dvs det finns redan många kommunala lägenheter i Varberg. Vi vet också att bolaget äger ett antal förskolor och andra lokaler som knappast kan sägas höra till bolagets huvuduppgifter.

Vi förslår alltså att:

Kommunen ger Varbergs Bostad möjligheter att avyttra en del av sina fastigheter för att kunna frigöra kapital så att man med egna pengar ska kunna bygga nya lägenheter utanför stan där de ekonomiska marginalerna är sämre. I första hand tänker v i oss att man får avyttra de lokaler och förskolor bolaget har, men på sikt kan det också bli aktuellt att avyttra någon eller några hyresfastigheter i det befintliga lägenhetsbeståndet.

Vilka fastigheter och takten måste bolaget själv bäst kunna bedöma inte minst beroende på hur mycket pengar man behöver och när.

För Centerpartiet i Varberg

Stefan Stenberg               och              Christian Persson