Skolan-header-3Var på förmiddagen på ett mycket intressant möte i Gödestad gamla skola som Landsbygdsrådet i Varberg anordnat om de nya strandskyddsreglerna. På mötet deltog representanter från landsbygdsrådet, länsstyrelsen och vi från stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden. Mötet var väl tänkt att mest handla om det beslut som länsstyrelsen tog före nyår om utökat strandskydd vid havet och några av de större sjöarna i kommunen. Många har uppfattat dessa som nya beslut men  i praktiken har länsstyrelsen i huvudsak tagit samma beslut enligt den nya lagstiftningen som redan gällt i många år enligt den gamla, dvs de sjöar som har fått ett utökat strandskydd till 200 eller 300 meter nu hade detta även tidigare enligt den gamla lagstiftningen.

Mycket av diskussionen kom istället att handla om det som kommer därefter dvs att man kan få dispens från ett beslutat strandskydd i vissa fall när man vill bygga något. Sedan 2009 är det kommunerna som har hand om detta men vi är hårt styrda av skrivningarna i Miljöbalken. I den finns 6 uppräknade skäl till dispens och vi måste kunna hänvisa direkt till något av dessa för att få lov att ge en dispens. Dom skälen är ex vis om tomtplatsen redan är ianspråkstagen för byggnation eller om det går en större väg eller järnväg mellan den tänkta byggplatsen och vattnet som “upphäver” strandskyddet. I övrigt är det i stort sett bara om bygget är nödvändigt för en verksamhet på platsen som är skäl för dispens. Detta omöjliggör nästan att bygga en ny bostad på en ny plats inom strandskyddat området, vilket innebär att vi ganska ofta de senaste åren fått säga nej till nybyggnation på ställen som vi annars anser lämpliga eftersom det enligt Miljöbalken inte finns något skäl att ge dispens för strandskydd.

Här har det nu införts en ny möjlighet. Kommunen kan fortfarande bara ge dispens enligt ovan, men det nya är att länsstyrelsen (och bara dom) istället efter ansökan kan upphäva strandskyddet inom ett visst område om man kan visa att naturvärden och dylikt inte är speciellt stora. Detta kommer sannolikt att innebära vi på byggnadsnämnden i fortsättningen ofta kommer att rekommendera de som söker bygglov inom strandskyddat område att lämna in ansökan om upphävande av strandskydd till länsstyrelsen istället. Detta är ännu så länge helt nytt så vi vet inte hur lst hanterar ärendena i praktiken,  men det kan förhoppningsvis innebära att man har lättare att bygga ett nytt hus där man vill ute på landsbygden i fortsättningen, eftersom det idag gäller 100 meter strandskydd längs varenda bäck oavsett storlek. På många håll på landsbygden som är vattendragrika kan det vara svårt att överhuvudtaget hitta ett lämpligt läge för ett nytt hus som klarar kravet på 100 meter från alla vattendrag och vi har ganska ofta ärenden där sökanden måste flytta sitt hus från den tänkta “drömtomten” för att kunna få en strandskyddsdispens.

Vill du läsa mer om länsstyrelsen beslut eller se på kartorna för det utökade strandskyddet runt kommunens sjöar kan du göra detta här:

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/oversyn-av-utvidgat-strandskydd/Pages/default.aspx