I byggnadsnämnden har vi på senare tid tagit fram två olika underlag som ska hjälpa oss hantera staden bättre vad gäller de redan befintliga områdena, antingen man vill bygga nytt i en äldre miljö eller bygga om ett befintligt hus. Båda har fått mycket beröm och är mycket intressanta även för de kommuninnevånare som inte direkt själva berörs.

Det handlar dels om en noggrann genomgång, hus för hus, av bebyggelsen i ett 30-tal kvarter i absoluta stadskärnan och dels om en lite mera allmän genomgång av kulturmiljöer i byggnationen i hela stadsområdet.

Varbergs stadskärna

Det första materialet om Varbergs stadskärna är redan antaget och finns att ladda ner på kommunens hemsida – du går till www.varberg.se och klickar sedan i tur och ordning på ”Bygga & Bo”, ”Fysisk planering” och ”Aktuella planer staden” så finns hela materialet som pdf-fil.

I materialet går man först igenom de allmänna förutsättningarna vad gäller byggnationen, beskriver den historiska bakgrunden och hur det ser ut idag. I debatten verkar en vanlig uppfattning vara att vi snart tagit bort all gammal bebyggelse men så är det i verkligheten inte alls, vilken den bifogade kartan väl visar. De röd- och blåmarkerade husen är alla byggda före 1900 och en stor del (de röda) är fortfarande i ganska ursprungligt skick.

Större delen av materialet är dock en genomgång av varje fastighet kvarter för kvarter och hur bevarandeintressena ser ut för just denna byggnad och denna miljö. ( Exempelbilden är från kv. Nålmakaren dvs längst österut i centrum mellan Norrgatan och Borgmästargatan ). Som ni ser bör huvuddelen av kvarteret sparas som det är ( svart ) men det finns också delar där man kan tänka sig att komplettera med något helt nytt eller ersätta det befintliga med något liknande i storlek för att bevara skalan på byggnationen.

Det viktiga i det här materialet tycker jag är att man inte satt likhetstecken mellan bevarandevärde och ålder. Det som utmärker en levande stad som Varberg är husen bytts ut med jämna mellanrum i takt med behovet och utvecklingen. Dessa s.k. årsringar i bebyggelsen tar utredningen fasta på och man har därför ambitionen att bevara ett antal tidstypiska byggnader från alla epoker inte bara de äldsta.

Viktigt är också att komma ihåg att detta är ett av flera underlag vi har att jobba med, när det kommer till det konkreta ärendet måsta man även ta hänsyn till andra intressen. De mest bevarandevärda kommer självfallet att även fortsättningsvis bevaras och många av dom är redan i dag skyddade med s.k. Q-bestämmelser i detaljplaner. Däremot kan säkert andra intressen, ex vis behovet av ett levande centrum som kan behöva mer handelsytor, på något ställe innebära att något av de mindre prioriterade husen får stryka på foten, men även då ger utredningen vägledning om vad de olika miljöerna tål.

Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde

Detta material är helt nytt ( antagande i Byggnadsnämnden den 30 augusti ) och det finns därför inte ännu i tryckt form men är även detta av stort intresse för allmänheten. Arbetet är gjort i samarbete med länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland och redovisar ett antal områden i stadsområdet med intressanta kulturmiljöer. Det kan exempelvis handla den historiskt viktiga äldsta delen av stan,  men lika gärna ett 50- eller 70-talsområde med väl sammanhållen bebyggelsen och tidstypiska detaljer som bör bevaras.

Detta material ger oss i byggnadsnämnden ett stöd för att behandla konkreta bygglovsansökningar men framför allt tror jag nyttan är att det kan fungera som en inspiration och kanske väckaklocka för fastighetsägarna i de berörda områdena så att man själv tänker en gång extra när man planerar förändringar.

Också detta material kommer självfallet längre fram att läggas ut på kommunens hemsida – håll utkik!