stefanstenbergheadIdag var denna insändare införd i VarbergsPosten:

2005 motionerade jag till Varbergs kommun om att vi måste se över de fördjupade översiktsplanerna för småorter och kyrkbyar för att hitta nya attraktiva villatomter och mark för företag och flerfamiljshus, eftersom detta inte gjorts sedan den första översiktsplanen som togs fram 1989-90. Motionen avslogs ett par år senare.

Sedan dess har det gått ytterligare 8 år eftersom inget gjordes i samband med den senaste översiktsplanen 2010 heller. Nu är alltså dessa översikter snart 24 år gamla och de kommer antagligen att vara 30 när nästa kommunövergripande Öp görs. Detta håller inte!

På många av orterna ställs nu frågan på sin spets i den omorganisation av skolan som pågår. I Karl-Gustav var elevunderlaget så lågt att man var tvungen att lägga ner skolan och slå ihop med Kungsäter, men även efter detta är det fortfarande en liten skola med mycket begränsat elevunderlag. Sibbarp klarade sig kvar med ett ”nödrop”.

Nu gäller frågan omorganisationen i Himledalen och Lindberg/Trönninge. I Himledalen finns det framförallt frågetecken kring det långsiktiga elevunderlaget för Göthriks skola och i Lindberga har vi kunnat läsa om farhågor för tomställda lokaler i Lindbergs skola när det byggs nytt i Trönninge.

Vill vi långsiktigt ha kvar dessa skolor måste vi satsa på de orter där de kommande eleverna kommer ifrån och det är en stor del av de mindre orter jag tidigare motionerade om. Det rör sig om orter som Kungsäter, Karl-Gustav, Sibbarp, Hunnestad, Gödestad, Grimeton, Valinge, Lindberg, Tofta osv men i de här skolornas upptagningsområden finns också kyrkbyar som ex vis Torpa, Stamnared och Dagsås.

Självfallet måste vi på lite sikt se över fördjupningarna på alla orter men även jag inser att vi inte kan göra allt samtidigt och då anser jag att man just nu borde börja med de orter där det finns långsiktiga farhågor för elevunderlaget i skolorna.

Stefan Stenberg (c )

Ordf. Byggnadsnämnden