Byggnadsnämnden 15 december 2016

Den här gången var det ett för oss ovanligt kort sammanträde med “bara” 60 ärenden. En del av detta beror på att det tack vare de kommande helgerna bara är 3 veckor sedan förra sammanträdet och då hinner det inte komma fram så många nya ärenden.

En av de saker vi hade en rejäl genomgång av var det Hållbarhetsprogram som kommunen tagit fram för det blivande Västerportsområdet. Tanken är att den nya “stadsdelen” ska byggas på ett miljömässig hållbart sätt och därför är Hållbarhetsprogrammet en viktig förutsättning för det Planprogram för Västerport som Byggnadsnämnden tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott nu jobbar med att ta fram.

På plansidan var det tunt den här gången – framför allt därför att två tunga detaljplaner som vi tänkt anta det här sammanträdet (Alunskiffern och Bläshammar del 2) av olika “tekniska” skäl inte kommer upp innan nästa sammanträde efter jul i stället.

Den i onsdagens HN omskrivna detaljplanen för Krukmakaren 13 beslöt vi att återremittera för att se över en gång till.

På bygglovssidan finns det också några ärenden som berör en lite större allmänhet:

Vi har ex vis gett bygglov till två små “flerfamiljshus” i Torpa-Kärra (Kärradal). Jag skriver flerfamiljshus inom citationstecken eftersom det handlar om att man bygger två små radhus med 3 lägenheter vardera på två vanliga villatomter. Så länge man klarar kvadratmeterkraven och det inte finns någon bestämmelse om max antal lägenheter per tomt i detaljplanen är detta ett i mitt tycke smidigt sätt att kunna få till lägenheter på ställen där man i regel inte bygger vanliga stora flerfamiljshus.

Vi har också gett ett rivningslov på Renen 13 dvs den gamla industribyggnaden med “sågtandstaket”. Det är viktigt att påpeka att det på inget sätt handlar om en rivning av alltihop utan om 250 kvm tak i sydöstra hörnet (närmast Folkets hus) som är så dåligt att det håller på att “riva sig själv”. Detta har också stått artiklar om i HN och det handlar i praktiken om att även tegelmuren (väggen) riskerar att rasa om man inte lägger ett tillfälligt tak som håller tätt i det här hörnet.

Det nya värmeverket i Tvååker skrev jag om redan förra månaden – då gav vi vår förvaltning en delegation att ge lovet efter att grannarna hörts – så gör vi ofta för att snabba upp processen. Då fungerar det så att om det som här kommer in negativa yttranden från grannar så använder inte förvaltningen sin delegation, utan då kommer ärendet tillbaka till oss i nämnden för slutligt avgörande. Nu har politikerna i nämnden gett lovet – vi bedömer att det är en rimlig byggnation på mark som är planlagd för industriändamål och vi har ett liknande pelletsverk som ligger i ett motsvarande industriområde i Bua.

Vi har dessutom nu äntligen kunnat ge ett bygglov för ett flerfamiljshus på Veddige 15:2 som ligger mitt emot Videbo mellan Viskastigen och järnvägen och det är detta som varit problemet dvs att tomten är omgiven av trafikverkets bullerkällor på båda sidor och att byggnationen  måste uppfylla deras krav. Byggherren har verkligen jobbat hårt för att få till allt i ett krångligt ärende som en gång började som en ny detaljplan – så småningom kom man fram till att detta inte var praktiskt genomförbart utan man gick över till att utnyttja befintliga byggrätter så gott det gick istället och nu verkar det som man kan få till dryga 10-talet nya lagenheter i Veddige – en ort som verkligen behöver nya sådana.

Som vanligt hittar du det kompletta protokollet här på kommunens webbplats om någon vecka.

Byggnadsnämnden 24 november 2016

Den här gången hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan intressera:

En detaljplan för Sunnvära 8:3 m fl dvs planen för Deromes nya husfabrik öster om Värömotet på norra sidan av Veddigevägen går nu ut på samråd.

Detaljplan för Duveslätt 1:3 m fl gör vi nu ett omtag på eftersom Länsstyrelsen upphävt vårt förra antagandebeslut. En av dom saker Lst hängde upp sig på var att Byggnadsnämnden och inte Kommunfullmäktige antagit planen – vi tycker vi har en sådan delegation och hade väl egentligen velat överklaga för att få det prövat, men det är snabbare att bara ta om beslutet och skicka planen för antagande till kommunfullmäktige i december så har vi förhoppningsvis tillfredsställt Lst på den punkten. Lst hade också åsikter om att vi planerar ett nytt villaområde i anslutning till Årnäsområdet som enligt Lst inte är en tätort. Här är kommunen och Lst heller inte överens eftersom vi ser att Årnäs gradvis blir en tätort i takt med att fler skriver sig i sina fritidshus och då är det bättre att bygga en del nytt så att området kommer “över den tröskeln” så snabbt som möjligt så att vi kan få underlag för service i området för dom som bor där. Här har vi nu fått hjälp av Statistiska Centralbyrån som gör en översyn vart femte år och nu i höst meddelar att Årnäs faktiskt redan formellt är en tätort. Detta ser vi  också borde övertyga Lst om att man måste göra en annan bedömning av planen den här gången. Planen är tänkt att ge c:a 60 nya villor.

Vi har nu också gett ett positivt planbesked för Torpa-Kärra 15:9 dvs Caravan Club som ska utöka sitt område mot järnvägen.

Detaljplanen för Träslöv 8:139 vid Träslövsvägen (där det idag ligger bland annat en bilverkstad och en boxningsklubb i de befintliga lokalerna som en gång var en bilhandel) är nu antagen och skall kunna ge c.:a 60 nya bostäder.

En lite mindre detaljplan på Bua 1:13 går nu också ut på samråd. Planen ger i utgångsläget c:a 4 nya villatomter man kan på sikt ge ytterligare ett antal om man väljer att ta bort den nuvarande huvudbyggnaden.

Detaljplanen för Kv. Malmen och Charleshill 1 går nu också ut på samråd. Detta är en ganska komplicerad plan som numera omfattar ett helt kvarter och 6 olika fastighetsägare.Totalt kan planen innehålla c:a 250 bostäder men en del av dessa “finns redan” i de flerfamiljshus som redan ligger vid L:a Drottninggatan. Den delen som i första hand sannolikt kommer att nybyggas är de andra fyra fastigheterna dvs Charleshill, “Marmeladfabriken”, Malmen 5 och “Länk 80-huset”. Här kan det kanske bli c:a 130 nya bostäder men en del av ytan kan i stället användas för kontor och verksamheter så det kan också bli ett lägre antal. Planen går nu ut på samråd och jag misstänker att det finns åsikter.

Vi gör också ett omtag på en annan mindre detaljplan för Nygård 1:251 ett befintligt område med småstugor på gränsen mellan Södra Näs och Apelviken. Lst har farhågor om att området ligger lågt och kan översvämmas och det ändras självklart inte efter planändringen eftersom området redan ligger där, men det faktum att vi formellt gör en ny plan innebär att Lst har anledning att pröva hela området igen. Därför väljer vi nu att göra en mindre ändring i den befintliga planen istället som ger fastighetsägarna det som vi har uppfattat är viktigast dvs en möjlighet att stycka av separata tomter runt varje stuga. Den andra huvudfrågan handlade om möjligheten att få till friggebodar men där finns ju numera möjligheten att bygga s.k. Attefallare istället – den möjligheten fanns inte när det här planarbetet påbörjades.

På bygglovssidan är det som vanligt mest fråga om enstaka villor och liknande men ett par ärenden kan nog tänkas vara lite större och av mera allmänt intresse:

I Tvååker har vi hanterat en ansökan om att bygga ett närvärmeverk inom Tvååker 19:11 på planerad industrimark en bit norr om kyrkogården och parkeringen. Grannar är inte hörda ännu men vi har gett en delegation till våra tjänstemän att eventuellt ge ett lov efter att detta är gjort.

Värö-Backa 5:22 (dvs grusplanen vid Väröbacka IP) har vi gett ett förlängt tidsbegränsat bygglov i 3 år för en del av de bostadsmoduler som kom dit under byggnationen på Värö Bruk. Man behåller den byggnad som ligger “längs med Värö Bruksvägen” men tar bort den byggnad som legat “på tvärsen” framför de befintliga hyreshusen bakom.

Det här var som vanligt bara en mindre del av de ärenden vi hanterade på sammanträdet – hela protokollet finns att läsa om en dryg vecka här på kommunens webbplats.

Byggnadsnämnden 27 oktober 2016

Den här månaden har jag avsiktligt väntat någon dag med mina kommentarer så att det pressmeddelande och de bilder som gick ut från Stadsbyggnadskontoret om Heijlska villan efter sammanträdet har hunnit publiceras så att alla kan se dom och några av bilderna finns nu publicerade i dagens HN. Kulturmiljö Halland beskriver i sin rapport ett hus där stora delar måste bytas ut även i själva stommen, ett hus där fönstren är dåliga och måste bytas och/eller renoveras, ett hus med sättningar i grunden, ett hus som är oisolerat, ett hus med borttagna bärande väggar och ett hus där det i praktiken numera handlar om att återskapa exteriören efter renoveringen. Precis samma bedömning har kommunen gjort när vi gav bygglov för ombyggnad i augusti 2015 och jag tycker det är precis detta som bilderna visar pågår. Frågan är bara varför kommunen måste sprida dom här bilderna, det logiska borde väl varit att HN själva gått dit och tagit dom istället för att bara publicera en bild man fått på annat sätt och spä på de rykten som är i svang.

Det vi beslutade i torsdags var att de åtgärder som vidtagits hittills i bygget följer bygglovet och att vi ska få regelbundna rapporter i fortsättningen eftersom det är nu framöver som de etapper kommer när man ska återskapa utseendet. Det är precis som jag sagt i varje intervju jag gjort i ärendet så  att vi  rimligen inte kan bedöma om man återställer exteriören innan man kommit så långt i bygget att man börjar sätta tillbaka fönster, fasad och tak på huset igen.

I övrigt har vi bl a antagit ett par nya detaljplaner som kan ge ett rejält tillskott till bostadsproduktionen i kommunen. Detta tycker jag personligen borde vara en större nyhet än Heijlska villan men man vet aldrig.

Den ena detaljplanen vi nu antagit är den för Mästaren 10 dvs gamla Möbellagret där man kan bygga c:a 50 nya bostäder i byggnader med varierande höjd, lägre mot Klumbergsgatan och högre närmast Drottning Blankas plats.

Den andra planen är för det som kallas norr om Pilgatan etapp 2 dvs ett område som dels fyller ut mellan det redan utbyggda området (med bl a dagis) och Trönninge samhälle men också fortsätter bakom det redan bebyggda området med bostäder bakom dagiset. Här ska det rymmas c:a 150 nya bostäder i varierande former även flerfamiljshus. Den här planen har legat färdig och avvaktat några månader men vi har inte kunnat anta den innan nu när de fastighetsrättsliga frågorna är lösta vad gäller att kommunen tar över den här delen av Pilgatan från Trafikverket.

Vi har också antagit en liten planändring för Medborgarhuset i Tvååker som möjliggör att den bostad som redan finns på tomten går att stycka av.

En detaljplan för Krukmakaren 13 går nu ut på sin andra remissrunda s.k. granskning. Planen ger möjlighet att bygga två nya högre hus med c:a 30 nya lägenheter istället för de två som redan ligger i korsningen Malmgatan-Fredsgatan.

Byggloven är som vanligt sällan intressanta för fler än de som direkt berörs men ett par saker kan nämnas:

Vi har gett ett tidsbegränsat bygglov i fem år vid Träslövs hamn för ställplatser för husbilar på piren söder om småbåtshamnen.

Vi har också gett Derome Hus AB ett förhandsbesked (ska sedan följas av ett bygglov) för en ytterligare parkering “på andra sidan vägen” i området mellan den nuvarande parkeringen och samhället.

Hela protokollet är som vanlig klart om c:a 1 vecka och kommer då att finnas här på kommunens webbplats.

Byggnadsnämnden 29 september 2016

Den här gången slog vi ett rekord för min del, 180 ärenden på ett och samma sammanträde har jag aldrig varit med om förut. Här tar jag bara upp dom som jag tror är av mera allmänt intresse.

En ganska stor sak är att vi nu godkänt de båda detaljplanerna för den nya järnvägssträckningen genom och under Varberg. Den ena planen är för de delar i norr och söder där järnvägen går ovan mark, inklusive stationsområdet, den andra hanterar den delen där tunneln går och den är formellt ett tillägg till alla befintliga planer som redan finns “ovan mark” dvs dom befintliga gamla planerna fortsätter att gälla. Normalt är det vi själva som antar detaljplaner men de här båda är så pass viktiga så dom godkänner vi istället och skickar till Kommunfullmäktige för slutligt antagande.

En detaljplan som nu går ut på samråd är den för TrönningeNäs 5:29 dvs den gamla travbanan norr om vägen. Här ska det finnas ett antal villatomter men en stor del av planen går ut på att ha områden som kan ta hand om dagvattnet i hela Trönningenäsområdet.

Vi har också yttrat oss över Fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet. Observera att vi har yttrat oss, det är inte vi i Byggnadsnämnden som står för översiktsplaneringen, det gör Kommunstyrelsen och dess förvaltning. Vi tycker väl i grunden att mycket är bra men har stora invändningar mot att förslaget, som vi ser det, kraftigt begränsar möjligheterna att pröva enstaka ny bebyggelse utanför planlagt område ” på rena landsbygden”. Här tycker vi att dom regler som finns i Plan- och Bygglagen mer än väl räcker. Vi har också invändningar av mera formell karaktär men dom tar vi internt.

En ansökan om planbesked på gamla prästgårdstomten vid Lindberga kyrka har fått ett positivt beslut. Det är församlingen som ser möjligheterna att åstadkomma en mindre “kyrkby” med marklägenheter eller liknande där prästgården nu ligger och det tycker vi verkar som en bra ide. Ett positivt planbesked innebär att vi är beredda att göra en detaljplan.

Vi har också godkänt ett planprogram för Caravan Club i Kärradal som vill kunna utöka sin verksamhet. Nu blir nästa steg att göra om detaljplanen.

Detaljplanen för Alunskiffern 1, dvs området närmast Västkustvägen vid infartsrondellen till bl a Breareds centrum, går nu ut på sin andra remissrunda s.k. granskning. Planen har många detaljändringar men omfattningen av byggnationen är densamma. Planen mötte mycket åsikter under samrådet och vi har försökt att ex vis genom mera omfattande skuggstudier åtminstone delvis bemöta dessa, reaktionerna handlar mycket om att ett redan etablerat område får ett annat område väster om sig med högre hus. Både vi och kommunstyrelsen anser att det går att bygga på ett bra sätt och att området är viktigt för att få fram nya bostäder i Varberg. Planerna innehåller dels ett vård- och omsorgsboende i 3 våningar med 54 platser men också c:a 168 vanliga lägenheter som del kommer att placeras i ett par våningar ovanpå delar av omsorgsboendet men framför allt i 2 punkthus (10 och 12 våningar) närmast Västkustvägen.

Vi har dessutom gett vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Hunnestad.  Dels är det så att vi får många förfrågningar om att bygga nytt just i Hunnestad men framför allt är det så att VIVAB håller på med att planera en utbyggnad av kommunalt VA i området och då ser vi det viktigt att vi  ser på möjligheterna till ny byggnation samtidigt.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Igladammen 1, 3, 4 och 14. Det handlar om en ansökan om kvarteret mellan Kilen och idrottshallen i centrala Varberg. Här vill man bygga på de befintliga husen med ett par våningar så att man kan få 5-våningshus och självklart ett ganska stort antal nya bostäder. Vi har sagt ja till detta, men kommer sannolikt att i själva detaljplanearbetet även ta med den gamla Shellmackstomten i sydväst och det angränsande Kilen-kvarteret där det finns en gammal detaljplan som medger bostadsbyggnation som inte stämmer överens med kommunens uppfattning idag att området ska fortsätta vara en park. Missförstå mig nu inte, i Kilenkvarteret handlar det alltså i så fall om att ta bort möjligheten att bygga hus och inget annat.

På bygglovssidan är det som vanligt inte så många ärenden som berör en större allmänhet utan bara den sökande och de närmaste grannarna. Ett par ärenden av mera allmänt intresse kan vara dessa:

Ett kan vara att vi nu gett ett tidsbegränsat lov i 5 år på Trönninge 7:5. Det handlar om nybyggnad av 15 elevbostäder för Ridgymnasiet på norra sidan av Klastorpsvägen mitt emot Gröningagården.

Vad gäller ombyggnaden av Rådhuset har nämnden sagt ok men delegerat till vår förvaltning att ge bygglovet när en ren “teknikalitet” är utklarad. Detta innebär att vi säger ja till ombyggnaden men eftersom det ännu inte finns “papper” på hur man löser parkeringen kunde vi inte ge det slutliga lovet. Det här gäller alla fastigheter i centrala stan som nästan aldrig (av förklarliga skäl) kan lösa parkeringen på den egna tomten – då måste man antingen göra en s.k. parkeringsavlösen dvs att man betalar till kommunen för en lösning någon annanstans i centrum ex vis i ett parkeringshus eller kan visa ett servitut på en grannfastighet för p-platser.

Ombyggnaden som sådan anser vi vara acceptabel – de enda förändringarna på fasaden mot gatan blir att man sänker ner den stora entredörren till gatuplanet precis som ex vis Sparbanken och Stadshotellet gjort sedan länge och att två av fönstren görs om till dörrar med samma utseende med en liten trappa utanför -detta är nödvändigt av bl a utrymningsskäl. En ledamot ville ha en återremiss för ett annat alternativ men jag kan inte för mitt liv se att en hydraulisk handikapphiss mitt framför den nuvarande dörren på utsidan skulle påverka fasaden mindre än en lösning där allt sådan finns på insidan.

Vi har också gett bygglov för två nya vindkraftverk på Tvååker 7:2 – det handlar om att Varbergs Energi ska ersätta den gamla raden med 7 mindre vindkraftverk med 2 nya större i mitten av det gamla området.

Justeringen av protokollet görs om en vecka och efter det kan du sedan hitta det på kommunens hemsida – jag vet att vår förvaltning har tekniskt krångel med kommunens ärendehanteringssystem just nu så det kan ta någon dag extra.

Byggnadsnämnden 1 september 2016

Första sammanträdet efter sommaruppehållet är tillsammans med januarisammanträdet de tillfällen på året när vi brukar ha minst ärenden – helt enkelt för att de tjänstemän som bereder ärendena tenderar att ha semester juli/augusti resp över julhelgerna – om nu 82 ärenden kan kallas lite.

Vi inledde med en rejäl genomgång av Västerportprojektet och det planprogram som nu ska tas fram med Sten Hedelin och Håkan Cullberg som båda finns i organisationen för projektet. Just nu är det tre arkitektfirmor som ska kläcka ideer om hur det skulle kunna se ut bl a med hjälp av  ett antal fokusgrupper. Så småningom kommer självklart också förslaget till planprogram att på vanligt sätt gå ut på samråd där alla kan vara med och tycka till.

Vi gick också igenom Byggnadsnämndens budgetförslag för sin verksamhet de kommande åren som vi ska presentera för kommunens budgetberedning. Här kan vi konstatera att Stadsbyggnadskontoret växer så det knakar för att kunna svara upp på kraven som ställs på oss i en växande kommun där det byggs massor. Själva handläggningen av bygglov, detaljplaner och lantmäteri finansieras med taxor som i princip ska tas ut till självkostnad – så långt allt väl – det är nästan 70% av vår verksamhet som betalas den vägen. Det vi ser är att vi i takt med detta också behöver skaffa oss något vi i princip inte har idag dvs vissa administrativa resurser för att kunna klara personalfrågor, anställningar, ekonomi, kommunikation osv som vi inte har några taxeintäkter för utan måste rymmas i de 30% som vi får via kommunens budget. Under 2017 tänker vi oss också att ta ett rejält tag i de olika planprogram som i sin förlängning sedan ska resultera i nya områden för bostäder i ännu högre takt än vi har idag. Sådant programarbete har vi heller ingen taxeintäkt för. Därför behöver vi ha ett tillskott från kommunkassan.

En detaljplan för en utökning av Deromes industriområde norrut ner i slänten mot Viskan går nu ut på granskning dvs en andra kort remissrunda.

Vi har nu gett ett positivt planbesked för Traktorn 1 och 6 dvs Wohlenstomten vid Västkustvägen. Här ska planen ändras för att medge både ett vidare användningsområde (ex vis handel med skrymmande varor) på samma sätt som andra planer längs Värnamovägen och också möjliggöra en högre byggrätt än i dag. Vi kommer dock inte att börja jobbet innan om något år eftersom vi behöver veta hur utredningarna om Lassabackakryssets framtid tänker sig trafikflöden och liknande i området.

Vi har också gett ett positivt planbesked på Getakärr 6:16. Detta är en mycket enkel och förhoppningsvis okomplicerad planändring vars enda syfte är att möjliggöra en rondell vid infarten till sjukhuset för att förbättra trafiksituationen.

Det tredje planbeskedet vi gett är av en helt annan kaliber som ni kunde läsa om i tidningen i somras. Det handlar om Sunnvära 8:3 där Derome ska bygga en ny fabrik för husmoduler. I en kommun som skriker efter nya bostäder måste självklart en fabrik för att byggas just nya bostäder ha en mycket hög prioritet så det arbetet börjar direkt. Platsen är på norra sidan av Syllingevägen mot Veddige öster om motorvägsavfarten i Värö.

På bygglovssidan kan nämnas att vi nu gett ett sådant till ett nytt flerfamiljshus på Nålmakaren 10 vid Östra Vallgatan/Borgmästargatan – tomten har varit avriven ett tag.

Vi har också gett ett bygglov till en ny hotellbyggnad på Ästad 1:7. Man har nu från ägarna på Ästad tänkt om från det tidigare tänkta 4-våningshotellet strax väster om vingården. Nu handlar det istället om att ersätta den gamla bondgården som idag ligger granne med vineriet med ett tvåvånings hotell i en slags modern “kringbyggd” lösning som vi finner högst acceptabel.

För mig som Centerpartiet är det också glädjande att konstatera att vi hanterar många ansökningar om hus utanför planlagt område – det är viktigt för utvecklingen i hela kommunen att även landsbygden ges en möjlighet att växa. Den här gången är det 9 nya hus som fått antingen positivt förhandsbesked eller bygglov på ett enda sammanträde på vad jag skulle kalla “ren landsbygd“.

Detta var allt som jag bedömer var av mer allmänt intresse den här gången – hela protokollet hittar du som vanligt om någon vecka här på kommunens webbplats när det är justerat.

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Den här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti.

Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger och åtta bedrövelser antagen.En del av fördröjningen har handlat om att vi också skulle lösa frågan om en dagvattendamm för det tidigare planlagda området Stenen på andra sidan vägen.

Det i Hn flitigt omskrivna planbeskedet för Spiggen 16 blev tyvärr avslaget av en majoritet bestående av socialdemokraterna, sverigedemokraterna och liberalerna (f.d. folkpartiet). Vi i centerpartiet har tillsammans med moderaterna och miljöpartiet bara 5 av de 11 rösterna i i Bn så vi blev nedröstade i en votering med 6-5.  Det handlar om de 4 röda flerfamiljshusen bakom pizzerian på Danska vägen. Här ville ägaren Derome ersätta de befintliga husen med nya högre när man ändå står inför ett stort renoveringsbehov i de befintliga husen. Detta skull ge  en ökning från de nuvarande 44 lägenheterna till c:a 100 på samma yta.I motsats till Hn:s ledarsida tycker jag detta var en utmärkt lösning. Efterfrågan på nya lägenheter på gångavstånd från centrum är mycket stor och principiellt tror jag det är den bästa lösningen att försöka att få in fler lägenheter i de områden som redan är bebyggda – alternativet att få till flera lägenheter i dessa lägen blir ju annars att knapra i kanterna på befintliga grönområden i staden. Alternativet att bygga nya områden utanför den nuvarande stan behövs självfallet också, men det ena utesluter inte det andra –  båda formerna av byggnation behövd för att staden inte ska svämma över alla bräddar ut på åkermarken runt stan med avstånd som kräver biltrafik för att fungera.

Vi har också gett ett positivt planbesked för att göra 4 parhus (8 lägenheter) på Hunnestad 5:24 en bit öster om samhällen längs vägen mot Grimeton. Planbesked innebär att jobbet med en detaljplan kan starta, inte att den är färdig.

En mindre planändring på Fläkten 6-7 är nu också antagen – den ändrar möjligheterna att bygga mitt inne på Bildepåns område vid Värnamovägen.

En detaljplan för nya bostäder i Bläshammar, öster om det redan byggda området går nu ut på den andra remissrundan dvs utställning. Området innehåller c:a 80 nya bostäder i både en- och flerfamiljshus och ska byggas ut av Skanska. Jag tror att flerfamiljshusen är tänkta att bli av s.k. “Bo Klok-typ” men detta är upp till byggherren och styrs inte direkt av detaljplanen. Från början innehöll planen ett område till norr om detta med ytterligare c:a 50 bostäder men där är det, precis som på så många andra ställen numera, problem med dagvattenlösningen. Dessa hus får därför komma i en senare detaljplan i stället – vi väljer att gå fram med dem som går att lösa direkt så att något kommer igång.

Ett annat positivt planbesked har vi gett för Kommersrådet 9. Det handlar om gamla Varbergs Hotell där man vill bygga en byggnad där den indiska restaurangens uteservering och parkeringen i dag ligger. Här tänker man sig att bygga en byggnad tvärs igenom kvarteret med butiker och kontor och som också innehåller en liten “arkad” för passage för allmänheten mellan Norrgatan och Borgmästargatan. Detta tror jag kan bli ett lyft för kvarteret.

På bygglovssidan finns det också ett par ärenden värda att nämna:

Vi har för vår del sagt ok till ett tillfälligt bygglov i 5 år för 15 småstugor i Trönninge i jämte det nya villaområdet norr om Klastorpsvägen. Nu ska vår förvaltning höra grannar och dylikt innan ett ev. slutligt beslut. Det handlar om studentbostäder för Ridgymnasiet som inte härifrån har speciellt långt till Kvarnagården.

Ett i sammanhanget litet ärende som jag bara nämner därför att det berördes i artikeln i dagens HN om Tullhuset är att vi gett tidsbegränsat bygglov över sommaren för att ha någon form av försäljning i Danske Banks gamla lokaler så dom har någon användning över sommaren.

Hela protokollet är som vanligt tillgängligt här på kommunens webbplats efter justering som pga av helger och semestrar den här gången inte sker innan måndagen den 4 juli.

Byggnadsnämnden 26 maj 2016

På dagens sammanträde hade vi ovanligt många detaljplaneärenden och det är ju positivt därför att det betyder att många tänker att bygga i Varberg vilket i högsta grad behövs:

Bland annat kunde vi nu anta detaljplanen för Falkenbäck 25,  dvs den nuvarande parkeringen mellan Ö:a Vallgatan och Sveagatan. Här ska byggas c:a 85 nya lägenheter och samtidigt p-garage i källaren både för de boende och för den allmänna parkering som finns i kvarteret idag. Detta innebär också att byggnationen av några nya välbehövliga lägenheter i Kungsäter kan komma igång eftersom detta är det första exemplet på s.k. dubbel markanvisning som vi i Centerpartiet länge drivit.

Vi har också gett ett positivt planbesked, dvs ett ok till att ett detaljplanearbete kan starta, för Torpa-Kärra 1:24. Det ärendet handlar om att man vill ändra planen för att kunna uppföra c:a 15 nya lägenheter där nuvarande affärs- och bagerilokaler ligger plus ytterligare en bit norrut.

På Trönningenäs har vi gett positiva planbesked till tre nya områden på Trönningenäs 1:15, Lindhov 1:22 och Trönningenäs 1:22-23. Dessa kan tillsammans kanske rymma ett 50-tal nya tomter men vår ambition är att få med fler angränsande områden i det övergripande programmet i samma detaljplaner och då kan antalet självfallet bli betydligt större – detta beror på intresset hos markägarna till dessa angränsande områden.

Vi har också efter mycket konvulsioner nu kunnat anta detaljplanen för Duveslätt 1:3 m fl. Det har framförallt varit krångligt att hitta en lösning på dagvattenfrågorna och möjligheten att få ut detta från området men nu är vi framme. Planen ger c:a 60 nya villatomter för helårsboende.

Ett annat positivt planbesked har vi gett på Tofta 2:2. Det handlar om det obebyggda området strax intill gamla distriktsköterskemottagningen från vägen och upp mot Lindvallen. Här ryms inte så många tomter men tillskottet är viktigt i Tofta.

Detaljplanen för Mästaren 10 dvs gamla Möbellagret går nu efter vissa smärre förändringar ut på sin andra remissrunda, dvs det som i den gamla lagstifningen (som det här ärendet följer) hette utställning. Här är det tänkt att bli c:a 55 nya lägenheter i ett par hus i varierande höjd.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Tvååker-Ås 2:30 dvs nuvarande affärstomten i Läjet. Förra månaden gav vi ett planbesked till planläggningen för en ny affär uppe vid G:a E6, då verkar det logiskt, åtminstone för mig, att också se över vad den nuvarande tomten kan användas till istället.

Detaljplanen för Träslöv 8:139, dvs den tomt vid Träslövsvägen där det på senare tid bland annat legat ett gym, en boxningsklubb och en bilverkstad, går nu också ut på sin andra remissrunda men här heter det granskning. Här har gjorts lite större förändringar än i ex vis Mästaren 10 – bland annat har ett av de tänkta husen flyttats till andra sidan tomten. Den här planen är tänkt att inrymma c:a 60 lägenheter i ett par huskroppar.

Ett annat positivt planbesked har vi gett till Vbg:s Bostad på Apelvikshöjd 1. Här handlar det om att man vill uppföra ett nytt punkthus med c.a 6-8 våningar vid nuvarande parkeringsplatsen längst i väster “uppe på åsen”. Ett sådant projekt kan ge c:a 30 lägenheter. Den exakta utformningen och omfattningen får som vanligt ge sig i själva detaljplanearbetet.

Det sista planbeskedet jag tänkte skriva om är ett på Trädlyckan 59. Detta är ett lite större projekt som kan ge c:a 125-130 nya lägenheter i 2-3 huskroppar på delar av den nuvarande parkeringen mot Träslövsvägen. Jag antar att detta blir bostadsrätter eftersom det är den nuvarande HSB-föreningen som söker.

På bygglovssidan är det som vanligt färre ärenden som berör allmänheten på samma sätt men vi kan konstatera att vi även i år har ett antal bygglov/förhandbesked på landsbygden utanför planlagt område varje sammanträde vilket glädjer ett gammalt centerhjärta. Nästan all planläggning sker i stan och de andra större orterna och då är det viktigt att det för balansens skull byggs en del i resten av kommunen också.

Vi har också under några månader haft ett stort antal föreläggande om OVK-kontroller och annat, något vi enligt lag ska bevaka men där våra ordinarie inspektörer inte kunna prioritera detta fullt ut eftersom det byggs så mycket nytt som självklart prioriteras först. Vi har därför under några månader haft en extra resurs anställd just för att kunna komma ifatt med dessa ärenden. Observera att det i  princip undantagslöst gäller s.k. vitesförelägganden, längre än så (dvs att vite faktiskt döms ut) går ärendena nästan aldrig. Får man ett föreläggande fixar man det man ska inom den tid man fått på sig. Observera att detta inte berör villor, bara större byggnader som hyreshus, kontor osv.

Byggnadsnämnden 28 april 2016

Den här månaden hade vi ovanligt många ärenden (95 st) men samtidigt lite färre ärenden än normalt av allmänt intresse men några finns alltid:

Vi yttrade oss bl a över förslaget till järnvägsplan där sedan kommunstyrelsen ställer samman ett yttrande för hela kommunen. Observera att detta är trafikverkets plan för själva järnvägsbygget. Samtidigt gör vi i Byggnadsnämnden själva detaljplaner för området runt i kring spåret.

En ny detaljplan för Krukmakaren 13 i korsningen mellan Malmgatan (förlängningen söderut av Ö:a Vallgatan) och Fredsgatan går ut på samråd. Här är det tänkt att Etikhus ska bygga c:a 30 nya lägenheter i två huskroppar med en lite speciell (och i mitt tycke – snygg) brant taklösning som ger två våningar med vindskupor. Man kommer att ersätta två äldre hus (ett vid varje gata). Det kan också inrymmas s.k. centrumfunktioner i bottenvåningen istället för bostäder.

En ansökan om planbesked i kv Spiggen på fastigheten Spiggen 16 bordlade vi till nästa sammanträde eftersom vi vill fundera ett varv till och ha en bredare diskussion i respektive partier innan vi fattat beslut.

Detaljplanen för Rockan 3 (gamla Stena Metallfastigheten mellan Birger Svenssons väg och Västkustvägen) är nu äntligen antagen. Planen innehåller kontor och handel ut mot båda vägarna. Detaljplanen har egentligen varit färdig för vår del ganska länge men vi kan inte anta den innan det finns ett färdigt  exploateringsavtal som klarar ut vem som ska göra och bekosta vad i exploateringen och ett sådant avtal finns nu.

Det största detaljplaneärendet den här gången är planen för nytt industriområde på Holmagärde mellan befintliga industriområden och motorvägen på södra sidan av väg 153. Området omfattar också själva gården utom “parkdelen” som behålls som sådan. Området blir ett viktigt tillskott för etableringen av industri, kontor och s.k. skrymmande handel. Tomterna är tänkta att vara mellan 2.000m² och 30.000m² så det finns plats för det mesta. Detaljplanen går nu ut på samråd dvs första steget i processen.

På bygglovssidan har vi bl a den här gången fått ta om två ärenden med tidsbegränsade lov för ställplatser för husbilar på två olika platser på Getterön. Länsstyrelsen har i båda fallen upphävt våra tidigare lov med motivering att vi inte tillräckligt tydligt motiverat varför det ska vara tidsbegränsat och inte permanent lov. Personligen begriper jag inte vad Länsstyrelsen håller på med eftersom skälen till att besluten måste vara tidsbegränsade är hur tydliga som helst.

Det ena ärendet är på den gamla trafikskoleövningsplatsen vid flygfältet och anledningen till att beslutet måste vara tillfälligt är ju att vi inte vet den långsiktiga framtiden för flygfältet och området däromkring och den osäkerheten beror i sin tur till stor del på att länsstyrelsen själv sa nej till en asfaltering av flygfältet för ett par år sedan.

Det andra ärendet handlar om att man ska kunna ha c:a 20 ställplatser på parkeringen till småbåtshamnen på Getterön under vinterhalvåret när parkeringen ändå inte utnyttjas nämnvärt av båtplatsägare. Att ett sådant bygglov också måste vara tidsbegränsat tror jag är uppenbart för alla.

Som vanligt hittar du hela protokollet på kommunens webbplats om en dryg vecka – den här gången kan det ta ett par dagar längre än normalt eftersom Kristi Himmelsfärdsdag och en klämdag för personalen kommer emellan.

Byggnadsnämnden 31 mars 2016

Även den här gången hade vi några ärenden som kan intressera en större allmänhet:

Vi inledde sammanträdet med en rejäl genomgång av de s.k. Stadsutvecklingsprojekten dvs Tunneln, Hamnflytten och Västerportsområdet av de tre projektledarna. I dagsläget är det bara tunneln som är Byggnadsnämndens område men vi berörs självfallet i hög grad för framtiden av alla tre och det är därför viktigt att vi vet vad som pågår och vi fick en jättebra information om detta.

Nästa ärende var sedan de båda detaljplanerna för tunnelbygget som nu går ut på granskning. Vi samordnar hela tiden våra planer med trafikverkets järnvägsplan som hanterar själva järnvägsbygget och båda kommer att ställas ut samtidigt nu i april i bl a Komedianten (se annonser). För vår del är det två detaljplaner: en för de områden i norr och söder där järnvägen går i dagen och en för själva tunneldelen på mitten.

Vi har för vår del också sagt ja till två stycken tillfälliga virkesupplag på Värö-Backa 8:4 resp. Lahall 2:13. Det handlar om att Värö Skogscell tillfälligt behöver större ytor att lagra virke på under ombyggnaden i sommar och en tid efter detta eftersom man inte kan lagra allt inne på sitt område när bygget pågår. Jag skriver för vår del eftersom man också behöver ett tillstånd från Miljö och Hälsa som hanteras separat.

Det på ett sätt i särklass största ärendet den här gången är att vi nu gett vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för området Östra Träslövsläge – Gamla Köpstad. Det här programmet ska vara färdigt om ett år och omfattar hela området mellan gamla E6 och nuvarande bebyggelse hela vägen ner förbi Gamla Köpstad. Observera att detta är ett övergripande program, nästa steg blir sedan att göra ett antal olika detaljplaner inom området. I utgångsläget är det tänkt att inrymmas c:a 2.200 nya bostäder i högst varierad bebyggelse, om det blir så i slutändan får planarbetet utvisa.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Tvååker-Ås 1:103. Det handlar om att affären i Träslövsläge tänker sig att flytta upp till rondellen vid g:a E6/Tångvägen där det idag ligger en handelsträdgård.

På bygglovssidan hanterade vi som alltid en mängd ärenden men få av dessa är av mera allmänt intresse:

Ett kan dock vara en ansökan om tillfälligt lov för elevbostäder för ridgymnasiet på Kvarnagården. Ansökan gällde att uppföra sådana direkt vid infarten till området som väl i första hand är tänk att på sikt kunna innehålla ett nytt stall eller motsvarande och detta sa vi nej till. Nämnden ser självfallet behovet av sådana bostäder när nu ridgymnasiet hyrt ut de bostäder för elever man redan hade till annat, men vi ser inte att den här platsen är lämplig. För vår del är vi dock öppna för att kunna ge ett sådant här lov men på en annan lämpligare plats.

Om någon vecka hittar du som vanligt hela protokollet på kommunens hemsida när det justerats.

Byggnadsnämnden 3 mars 2016

Som vanligt hade vi några ärenden som är av mera allmänt intresse:

En gång varje år ska vi föreslå objekt som kan komma ifråga för att få ett diplom för god byggnadsvård. Observera det är i inte vi som fattar beslutet – det gör Länsmuseet och det är bara ett par objekt i hela Halland som får diplom varje år. Våra förslag i år är att ägarna till Kungsäter-Rud 1:10  respektive Trönninge 14:4 borde komma i fråga för ett sådant diplom.

En annan fråga som säkert intresserar många är att vi nu antagit “Riktlinjer för prövning av tidsbegränsade uteserveringar“. Detta är ett komplement till de riktlinjer vi tog förra våren – båda alternativen finns alltså. Skillnaden är att de riktlinjer vi antog i april förra året handlar om vad man kan göra utan att söka bygglov och den sortens uteserveringar kan man i fortsättningen ha hela året – man behöver alltså inte som hittills ta bort dom på vintern. För dom flesta kiosker, cafeer, pizzerior osv är det säkert dessa som kommer i fråga. Den kvarstående frågan har gällt ett antal större restauranger som tycker dom har behov av en mera “instängd” uteservering för att förlänga säsongen.

På den frågan har jag varje möte jag varit med på svarat att det riktlinjerna handlar om är vad man kan göra på egen hand utan bygglov – sedan kan Byggnadsnämnden aldrig hindra någon från att söka bygglov för något annat. Vad vi nu egentligen gjort är att sätta på papper vad vi kan tänka oss att ge ett tidsgränsat bygglov för, förutom de möjligheter förra årets riktlinjer redan ger. Detta ger dom restauranger som behöver detta en möjlighet att ha en mera inglasad och taktäckt uteservering under sommarhalvåret men dom får vara beredda att precis som nu ta bort den varje höst, detta eftersom vi inte kan tillåta permanenta “tillbyggnader” ute på gatan. Observera att det alltid handlat om de uteserveringar som ligger allmän plats (gata), de som har serveringen på den egna tomten har aldrig berörts – där har man självklart helt andra möjligheter att ha en permanent byggnad. För någon månad sedan kunde vi läsa att krögarna var nöjda med förslaget och det borde dom vara eftersom det i stort är deras eget förslag vi nu antagit.

Vi gick också igenom vår tidplan för planärenden. Detta kan låta lite abstrakt men är rejält viktigt. Detta innebär att vi en gång i halvåret går igenom alla planärenden vi har på gång i kommunen för flera år framåt och stämmer av hur dom ligger tidsmässigt. För 2016 har vi i Byggnadsnämnden satt upp ett mål för oss själva att vi ska anta detaljplaner för mer än 700 nya bostäder under året och det ser ut som vi klarar detta. Det skulle i så fall bli den särklassigt högsta siffran på mycket länge vilket är viktigt för kommunen. Det är också viktigt att komma ihåg att detta sedan också ska byggas – vad vi pratar om är det vi har kontroll över dvs antagna detaljplaner som ger en möjlighet att bygga.

De enskilda planärendena var den här månaden ganska få:

Detaljplanen för Tvååker 12:66 går nu ut på ny utställning. Detta är ett “evighetsärende” som nu kanske äntligen blir färdigt. Det handlar om en ny brandstation I Tvååker men det som ställt till det är att man också i samma plan ska lösa en större dagvattendamm för det kommande “Stenenområdet” på andra sidan vägen. Denna damm har ställt till mycket  problem – i förra utställningsförslaget låg den nere vid Tvååkers Kanal men där visade det sig finnas för mycket fornminnen i marken,  nu har man ett nytt läge “söder” om idrottsplatsen och den gård som ligger på andra sidan vägen.

En detaljplan för Getterön 2:155 har vi däremot beslutat att avsluta till stor del på grund av länsstyrelsens yttrande i samrådet. Den här planen har vi fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra som ett led i en överenskommelse för att få bort ett par äldre stugor som enligt kommunen ligger olämpligt nere vid stranden utanför campingplatsen på Getterön och få till nya tomter för dessa. Länsstyrelsen har flera skäl emot: man är inte beredd att släppa strandskyddet, området har en översvämningsrisk och det blir för stora inskränkningar i riksintressen. Som vi ser det finns det bara en väg att gå och det är att avsluta ärendet trots uppdraget från Ks.

Å andra sidan har vi nu gett positivt planbesked till en ny detaljplan för Kvarnliden 9. Tanken är att Varbergs Bostads AB ska bygga 55-60 speciella små ungdomslägenheter för ungdomar under 25 år. I och med detta kommer man att ex vis göra avkall på behovet av p-platser och en del annat som man inte kan göra på samma sätt i “vanlig” byggnation. Kvarnliden är den trekantiga parkeringen mellan gamla Europamöbler (där vi också håller på att ändra detaljplanen) och Rosenfredsskolan.

Bland byggloven finns det också ett par ärenden värda att nämna:

Lindberg 3:13 har vi sagt nej till en lite speciell ansökan om förhandsbesked för 20 lägenheter. Det handlar om att kyrkan vill riva den gamla prästgården vid Lindbergs kyrka och på området bygga ungefär 20 nya lägenheter. Ett förhandsbesked innebär att vi i praktiken lovar att vi är beredda att ge ett bygglov längre fram och det kan vi enligt vår förvaltning inte göra utan att utreda ett antal saker först och för det behövs en planläggning. Svaret blir alltså ett nej till förhandsbesked eftersom det krävs planläggning först. Personligen tycker jag iden om en “kyrkbybyggnation” vid kyrkan är jättebra och hoppas verkligen att församlingen bestämmer sig för att lämna in en sådan ansökan om planbesked.

Getterön 2:18 vid flygfältet gör man ett nytt försök med tidsbegränsat lov för ett antal ställplatser för husbilar på det gamla körskoleövningsområdet. Det förra bygglovet vi gav för samma sak upphävdes av länsstyrelsen på grund av att det enligt dom inte var tillräckligt motiverat varför det måste vara tidsbegränsat och inte ett permanent lov. För mig är det ganska självklart varför det måste vara tidsbegränsat – det beror på osäkerheten runt framtiden för flygfältet och marken runt detta. Det ironiska i sammanhanget är ju att den osäkerheten till stor del på beror på att länsstyrelsen själv sa nej till en asfaltering av landningsbanan.

Som vanligt kan du om någon vecka läsa hela protokollet på kommunens webbplats när förvaltningen lagt ut det efter att det justerats.

Byggnadsnämnden 4 februari 2016

På dagens sammanträde hanterade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av allmänt intresse:

En detaljplan för hamnplanen i Bua går nu ut på samråd. I debatten har det framkommit mängder av åsikter, tyvärr ganska spretiga. Detta gör att vi svårligen kan tillfredsställa alla hur vi än gör. De frågor som framför allt berört många är storleken på byggnationen och placeringen av det grönområde som finns i dag och som på något sätt ska finnas kvar även fortsättningsvis. Under höstens samrådsmöten har det främst funnits 3 alternativ: dels ett där grönområdet finns kvar ungefär i nuvarande placering (bakom “marinan”), dels ett där grönområdet istället ligger där nuvarande marinabyggnad med restaurang och secondhandförsäljning ligger och så det alternativ som vi nu skickar ut på samråd där en måttlig byggnation ligger i “innerkant” hela vägen medan grönområdet på motsvarande sätt går hela vägen framför denna byggnation mot hamnplan till. Det alternativet ger antagligen bäst tillgänglighet till grönområdet, samtidigt som det ger bättre förutsättningar att lösa höjdfrågorna i förhållande till framtidens vattennivå för bostäderna. Det ska bli spännande att se vad samrådet ger.

En ny detaljplan för Torpa-Kärra 6:145 och en rad andra fastighetsbeteckningar går nu också ut på samråd. Planen ger framför allt byggrätt för ett hotellbygge där nuvarande Fridas restaurang ligger men innehåller också ett par obebyggda bostadstomter inne bland den befintliga byggnationen öster om Fridas.

Vi har nu också gett positivt planbesked för ett nytt vattentorn vid Telemasthöjden i Träslöv. Själva planarbetet börjar i princip omedelbart – behovet av ett nytt vattentorn i Varberg är stort och en förutsättning för nybyggnation inte bara i själva stan utan också i angränsande orter som man kanske inte direkt tänker sig berörs. Ett exempel kan vara Tofta där ett bättre vattentryck är en förutsättning för att man ska kunna bygga ut det kommunala VA:t och göra nya tomter.

En annan intressant detaljplan som också går ut på samråd är den för Apelvikens strand. Planen “stramar upp” Tångkörarvägen och parkeringar längs stranden och möjliggör en förlängning av “strandpromenaden” hela vägen förbi Apelviken. Den ger också lite större byggrätter för de befintliga kioskerna och restaurangerna men dessutom ny byggrätt för dels ett “surfcenter” vid den nuvarande surfarparkeringen och dels nya byggrätter för verksamheter i framkant av den parkering som idag finns mitt i området mellan järnvägen och Tångkörarvägen. Jag misstänker att även denna plan kommer att generera många åsikter.

Detaljplanen för Alunskiffern 1 skrev jag om redan förra sammanträdet. Samrådsbeslutet för denna plan fick vi ta om nu igen eftersom vi upptäckt en brist i bullerbestämmelserna som vi ansåg var bäst att rätta till innan vi skickade ut planen så att remissinstanserna slipper påpeka detta i samrådet.  Byggnationens omfattning är exakt den samma – det är bara planbestämmelserna som ändrats lite.

På bygglovssidan är det som vanligt färre ärenden som berör en större allmänhet men det finns ett par:

Ett är att vi för vår del sagt ok till ett 5-årigt tidsbegränsat bygglov för ett antal ställplatser för husbilar vid “vändplatsen” på piren väster om båtklubbens lokaler i Läjets småbåtshamn. Frågan går nu ut för samrådshörande av grannar och liknande.

Ett annat är att vi också gett ett tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning från skola till gruppbostad för Skedeskamma 1:11 dvs Karl-Gustav gamla skola. För byggnadsnämndens del tycker jag denna fråga är enkel – våra bygglov handlar bara om byggnaden som sådan och om den ska användas till ex vis gruppbostad, kontor, industri osv. Bygglovet handlar inte om vem som ska vara hyresgäst varken i en bostad eller i en kontorslokal.