Byggnadsnämnden 14 december 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20171212

Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet – då hinner inte så många nya bygglovsärenden fram från förvaltningen.

En liten detaljplan för Getakärr 4:1 osv går nu ut på granskning. Det är en ganska okomplicerad plan som egentligen handlar om att ge plats för en rondell vid infarten till sjukhuset på Träslövsvägen. I och med  detta gör man också plats för separata avfartsfiler och dubblerade utfartsfiler från sjukhuset, en ordentlig busshållplats och en ny infart till kv. Bolmen.

Detaljplanen för Kaninen 1 går nu också ut på sin andra remissrunda, granskningen. Det handlar om det gula huset i hörnet Sveagatan-Engelbrektsgatan och det vita huset bakom som det är sammanbyggt med. Här tänker exploatören bygga ett nytt hus som är 4 våningar högt med indragen vind. Det tidigare samrådet resulterar i ett antal mindre ändringar i förslaget men inga större.

Vi har också godkänt ett nytt Gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg. Det berör den södra delen av gatan  mellan Monark och stationen där gatan nu gradvis ändrar karaktär från industri till kontor och bostäder. programmet har gjorts i samarbete mellan vår förvaltning och Hamn- och Gata och beskriver framför allt hur gaturummet ska se ut med gc-vägar, planteringar, parkeringar, busshållplatser osv och ska gradvis arbetas in i de nya detaljplaner som tas fram längs gatan. Den norra delen (Monark till Lassabackakrysset) behandlas inte nu, här är fortfarande industriområdeskaraktären tydlig. I framtiden kommer säkert även denna del av gatan att ses över men detta hänger mycket samman med vilka trafiklösningar man väljer och ev nya kopplingar till Västkustvägen.

En detaljplan för Torpa-Kärra 15:9 (Caravan Club), norr om den “allmänna” campingplatsen i Kärradal går nu ut på samråd. Man vill kunna utöka campingområdet delvis norrut men till stor del också österut mot järnvägen för att kunna få in fler platser – i samband med detta behövs också en ny servicebyggnad.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Ryttaren 10 och 11. Det rör sig om de kvarvarande två fastigheterna, längst i norr i kv. Ryttaren vid Södra Vägen där man nu också har bestämt sig för att bygga flerfamiljshus med kanske 30-talet nya bostäder. De angränsande fastigheterna i söder Ryttaren 12 och 15 (närmast det nybyggda huset framför kvarnen) har redan tidigare fått ett motsvarande positivt planbesked och vi kommer sannolikt att behandla detaljplanen för alla 4 i ett sammanhang.

Ett annat positivt planbesked gav vi  för Väröbacka 29:1.  Det är ett område norr om Limabacka kvarn där fastighetsägaren vill göra plan för nya bostäder – hur många det kan bli är svårt att säga idag, delvis beroende på att kommunen också äger några mindre, delvis angränsande markområden i Limabacka som antagligen också kunde tas med samtidigt för att spara lite jobb. Limabackaområdet är idag fullbyggt på den planlagda marken och det finns all anledning att ta fram nya detaljplaner inte minst eftersom den nya Fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet tänker sig en mycket stor tillväxt i området runt den nya stationen i Väröbacka. Runt det nya stationsläget behövs det sannolikt mera översiktlig planering först, men i Limabacka kan man på ett annat sätt fortsätta direkt med nya detaljplaner som blir en naturlig fortsättning på den befintliga strukturen.

På bygglovssidan hade vi som sagt den här gången mycket få ärenden så det hoppar jag över.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 23 november 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20171123

Den här månadens sammanträde fick vi tyvärr avsluta med att avtacka vår förvaltningschef (stadsbyggnadschef) sedan drygt 4 år tillbaka, Helena Arnesten, som nu går vidare till nya uppgifter som vd för ett byggföretag. Tyvärr skriver jag därför att Helena har gjort ett fantastiskt jobb i en tid som varit och fortfarande är mycket turbulent för stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen växer ständigt på  grund av allt som planeras och byggs i Varberg numera, samtidigt som hela byggsektorn i Sverige skriker efter kunnigt folk vilket ger en mycket större personalomsättning än förr. Detta medför i sin tur att vi måste hitta nya sätt att organisera vårt jobb, samtidigt som det rent fysiskt innebär att vi för länge sedan vuxit ur våra lokaler. Här är vi nu i tillfälliga lokaler i Gamlebyskolan i avvaktan på att kommunen hittar en permanent lösning på vårt lokalproblem. Den frågan råder vi inte själva över vilket för någon säkert kan låta ironiskt, vi heter ju faktiskt Byggnadsnämnden.

Jag tror att både kommunen och innevånarna är inne på en “mental resa” just nu där vi alla måste inse att vi inte längre är en småkommun, utan en modern  växande medelstor svensk kommun som sannolikt måste göra en hel del saker på annat sätt än vi gjorde på “den gamla goda tiden” som det är så lätt att se lite nostalgiskt på.

Om vi övergår till ärendena på sammanträdet finns det som vanligt en del att kommentera:

Vi har nu gjort färdigt en detaljplan för Träslöv s:9 m fl och skickat den för slutligt antagande i kommunfullmäktige. Fastighetsbeteckningen kanske inte säger så mycket men om jag istället säger Apelviken tror jag fler är intresserade. Planen innebär att befintliga restaurang-, kiosk- och surfverksamheter i Apelviken ges nya utvecklingsmöjligheter genom ökad byggrätt och utökad användning. En parkering för surffordon möjliggörs på den s.k. surfparkeringen, centralt i området, och här föreslås ett nytt surfens hus med anslutande surftorg och övriga verksamheter kopplat till surfing. Byggnationen på den centrala parkeringsplatsen som funnits i tidigare förslag har nu utgått.
Planen möjliggör också en strandpromenad i form av ett brett gång- och cykelstråk längs Tångkörarvägen med ett stort antal cykel- och mopedplatser. Framkomligheten ökar genom att möjligheten att parkera längre tid längs Tångkörarvägen i stor utsträckning tas bort. För fortsatt tillgänglighet anläggs ett antal angöringsplatser samt handikapplatser längs vägen.

En mindre detaljplan för Bua 1:13 (sydost om Bua IF:s B-plan på andra sidan vägen) går nu ut för sin andra remissrunda, granskning. I utgångsläget möjliggör planen 3 nya villatomter på den obebyggda delen av tomten, men skulle man i en framtid vilja ersätta det befintliga huset finns det en möjlighet att göra 3 tomter närmast vägen också.

En betydligt större detaljplan som nu äntligen är antagen är den för Bläshammar 5:1 m fl (området “bakom” det redan utbyggda villaområdet vid Bläshammar skola). Den här detaljplanen är ett ypperligt exempel hur krångligt det numera kan vara att få fram en detaljplan även i områden som borde vara ganska enkla att hantera. Först var det Trafikverket som satte käppar i hjulet genom att kräva att man måste utreda behovet av en ny rondell i den redan befintliga utfarten som hela tiden varit tänkt för att klara trafiken från flera etapper av byggnation, inte bara den som redan gjorts. Efter långt utredande kom man fram till att det gick utan rondell, den ska istället göras när nästa infart (norr om) i en framtid med ännu mera byggnation in i området upp mot Gunnestorp, kan tänkas komma till. För att inte trafiken skulle bli större än trafikverket godkände fick man dock ta bort ett 30-tal tomter ur den här planen. Nästa krångel var dagvattenutredningarna där exploatören hade svårt att komma överens med VIVAB (vars ledningar området ju ska anslutas till) vilket tog ytterligare tid. När sedan planen äntligen var färdig för antagande kom nästa problem. Skanska som är exploatör i området har tänkt att i delen längst nere i söder (in bakom skolan) bygga några s.k. BoKlok-hus dvs Skanskas variant på lite billigare standardiserade hyreshus. Nu visade det sig att eftersom planarbetet tagit så lång tid så hade Skanska hunnit ta fram nya typhus för BoKlok vilket innebar att planen fick göras om på nytt för att passa dessa och ta ytterligare en granskningsrunda. Planen innehåller c.a 80 nya bostäder i varierande former i sitt slutliga skick.

Vi ar också gett ett positivt planbesked för Söderport 7. Det här är faktiskt samtidigt både mindre och större än det låter. Ansökan gäller en ändring av planbestämmelserna i den gällande detaljplanen som här är den gamla “ettan” från 1936 eller så som fortfarande gäller i delar av de äldre områdena i stan. I den finns det i en del områden en begränsning att det bara får vara 2 lägenheter per fastighet. När man idag i samband med renoveringar försöker få in fler mindre lägenheter i ett hus ex vis genom att dela upp en stor eller att inreda vinden kan ju den här bestämmelsen sätta stopp för detta. Ansökan gäller som sagt bara att vi genom en enkel ändring ska ta bort bestämmelsen för just den här fastigheten,  men vi ser att vi rimligen borde göra samma sak för hela detaljplanen dvs att ta bort bestämmelsen för alla drygt 1oo fastigheter som har den kvar. Vi ska alltså inte ändra några andra bestämmelser, bara denna. Konsekvenserna borde rimligen vara att det är större chans att de gamla husen blir kvar samtidigt som de blir en del i en “naturlig” förtätning och bidrar till att vi kan få några nya “lite billigare” lägenheter i centrala stan i redan befintliga hus (alla bäckar små osv).

På bygglovssidan är det som vanligt inte så många ärenden som kan intressera många:

Ett kan väl dock vara att vi nu gett bygglov till en skateboardramp och tillhörande väderskydd i Rolfstorp, norr om skolan, vid Skällingevägen.

Ett annat kan vara att vi gett ett bygglov till ett antal ställplatser för husbilar längs parkeringen framför Åkulla Friluftsgård.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 26 oktober 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20171026

Gårdagens sammanträde var nästan rekordlångt – vi börjar alltid 08.30 och höll den här gången på nästan till  kl 3 på eftermiddagen i huvudsak beroende på ett antal tidskrävande ärenden på plansidan.

En av de saker vi ägnade ganska mycket tid åt var den genomgång av vår tidplan för planärenden som vi gör en gång i halvåret. När vi ger ett positivt planbesked talar vi alltid också om när vi kan göra planen. På den här genomgången går vi igenom plan för plan och ser hur vi ligger till. Tyvärr kan vi se att ett antal av våra detaljplaner och planprogram blir fördröjda jämfört med vad vi tänkte från början. Många som inte själva sysslar med den här verksamheten frågar då varför vi inte bara anställer fler handläggare. Tyvärr bygger detta på ett feltänk – en stor del av arbetet med att ta fram en detaljplan eller ett program görs i praktiken i andra förvaltningar, kommunala bolag eller fristående konsulter som ex vis gör buller- , va- eller dagvattenutredningar. I bland kan självklart vår personalsituation göra att man kan bli tvungen att ex vis byta handläggare vilket ger en tempoförlust men detta är mycket sällan huvudanledningen till fördröjningarna. En av de saker vi nu jobbar med är att gradvis bredda vår egen kompetens så att vi har folk som kan ex vis ekologi, va, dagvatten, trafik osv i vår egen förvaltning så att vi inte är lika beroende av kapaciteten och prioriteringar i andra förvaltningar och bolag. Dom har ju helt andra ansvarsområden som dom självklart måste prioritera högre än att hjälpa oss med detaljplaner.

Nu ska man inte klä sig i säck och aska för detta – tvärtom! Som det ser ut nu kommer vi ex vis att kunna anta detaljplaner för c:a 530 nya bostäder under 2017 vilket är den högsta siffran i modern tid i Varberg. Texten ovan är mer ett uttryck för att varken Byggnadsnämnden eller Stadsbyggnadskontoret är nöjda utan har ambitionen att bli ytterligare bättre.

Ett annat stort ärende den här månaden var planprogrammet för Södra Trönninge som vi nu är färdiga med och skickar till kommunfullmäktige för det slutliga godkännandet. Programmet innehåller möjligheten att bygga minst 900 bostäder i alla dess former i ett område som begränsas av Himleån, Järnvägen och den nuvarande bebyggelsen i Trönninge. Programmet innehåller också en genomgående gata med en ny passage av järnvägen i väster och en bro över Himleån i öster, stora naturområden längs ån, mängder av dagvattendammar och allt övrigt som behövs. När programmet väl är godkänt i Kommunfullmäktige kommer arbetet med att ta fram detaljplaner för de olika delarna i programmet som gradvis kommer att byggas ut under ett antal år.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Apelvikshöjd 1. Vi har sedan tidigare gett Varbergs Bostads AB ett annat planbesked för en mindre byggnation längst i väster i området där det idag finns en parkering “uppe på krönet”. Nu inarbetas ett antal nya flerfamiljshus nere längs södra infarten där Rödaledsstigen idag går. Totalt pratar Varbergs Bostad om 218 nya bostäder och 3 parkeringshus i Apelvikshöjdsområdet – om det blir exakt så får självfallet planarbetet utvisa som påbörjas nästa år.

Ett annat positivt planbesked gav vi för Bua 10:157. Det handlar om att skapa möjlighet för ett nytt dagis och en ev. framtida utbyggnadsmöjlighet för skolan i området på högra sidan av infarten i Bua öster om skolan. Detta planarbete startas i princip genast.

En ansökan om planbesked för  ett antal villor på Himle 21:20 m fl har vi däremot sagt nej till. Ansökan stämmer dåligt med kommunens översiktsplan och har närhet till både större hästgårdar och det som i  översiktsplanen anges som framtida verksamhetsområde.

Det riktigt stora ärendet på sammanträdet kan väl på ett sätt sägas vara Programmet för Västerport som nu går ut på det officiella samrådet. Förslaget kommer att presenteras på en presskonferens direkt efter att protokollet justerats måndag den 6/11 därför skriver jag inte så mycket om innehållet här. Remisstiden kommer sedan att vara året ut. Programmet är ju lite speciellt både pga sin storlek och sitt läge och har också hanterats på ett annat sätt än “normala” program. Politiskt har Byggnadsnämnden och KsAu jobbet gemensamt även om det formellt är Bn som står för samrådet. På tjänstemannasidan finns det ju också en speciell organisation som jobbar med de 3 stora projekten som pågår samtidigt (Västerport, Järnvägstunnel och Hamnflytt) och projektet har ju varit föremål för ett flertal informationer och offentliga möten redan tidigare, men nu är det alltså fråga om det formella samrådet där alla har möjlighet att komma in med synpunkter. Utgångspunkten i programmet är ju att det ska innehålla 2.500 nya bostäder, men också stora ytor för allmänt ändamål, företag, hamnnära verksamheter, parkytor osv.

På bygglovssidan tar jag som vanligt bara upp några enstaka ärenden av mera allmänt intresse.

Vi har ex vis gett förhandsbesked för ett ytterligare en byggnad för verksamheter och kontor bakom gamla “Gyllene Gripen”- fastigheten söder om Tångaberg.

Vi har också gett bygglov för ett mindre flerfamiljshus på Vabränna 1:39. Här ska man ersätta det gamla uthuset bakom den fastighet ute vid Viskastigen som förr innehöll en radioaffär i källaren. Uthuset kommer alltså att ersättas av ett hus med ett tvåvåningshus med 4 lägenheter.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 28 september 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20170928

På gårdagens sammanträde inledde vi med en presentation av Kajsa Jeppsson som är projektledare på serviceförvaltningen för genomförandet av  kommungemensam kundservice –Varberg Direkt – som kan bli något mycket bra för kommuninnevånarna. Tanken är att alla medborgarnas kontakter med kommunen ska ske på ett ställe där man antingen kan få information eller svar på sina frågor direkt eller få hjälp att få svar från andra. Det kommer att finnas ett antal människor här som är speciellt utbildade för att dels själva svara på frågor i olika ämnen men som också vet vem i respektive förvaltning man kan få svar av och som dessutom har tillgång till de olika förvaltningarnas datasystem för att den vägen hitta svar. I Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret har vi stora förhoppningar på den här verksamheten eftersom vi är en av de förvaltningar i kommunen som har mest kontakter med allmänheten. En av de stora fördelarna för oss är att våra handläggare kan få en chans att koncentrera sig på sina ärenden och mindre på att svara på frågor samtidigt som det finns någon annan som istället kan ge denna service på ett effektivare sätt. Den här verksamheten ska komma igång i början av nästa år och det pågår just nu en ombyggnad i Stadshus C där man när det är färdigt kommer att kunna besöka Varberg Direkt från en ny separat ingång mot Brännvinsringen. Där kommer förutom Varberg Direkt så småningom flera statliga myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan också att finnas.

Den här gången tog vi också vår taxa för nästa år. det innebär bara detaljjusteringar som ständigt måste göras men vi fortsätter med exakt samma modell där de flesta avgifter är direkt kopplade till prisbasbeloppet. Tidigare har vi flaggat för  att vi kommande år kan komma att gå över till den nya taxa som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram men den iden skippar vi nu. Vi kan se att de kommuner som redan infört detta taxesystem har fått problem med att en del saker blivit alldeles för dyra och inte på ett realistiskt sätt speglat hur mycket jobb man lagt ner. Vi avvaktar nu att SKL tar fram ett nytt förslag till taxa.

På plansidan har nu Detaljplanen för Östra Årnäs gått ut på sin andra remissrunda s.k. granskning. Den här planändringen är en följd av den fritidshusutredning kommunen gjorde för ett par år sedan där man identifierade ett antal fritidshusområden runt om i kommunen som lämpligen kunde ges möjlighet att övergå till mera permanentboende. I östra Årnäs handlar det om bokstavligen 100-tals befintliga fritidshus som kan få sina byggrätter ändrade från kanske 80m² till 150 eller kanske t om 250m² beroende på tomtens storlek och placering. Detta ger självfallet helt andra möjligheter till helårsboende och är en viktig komponent i kommunens stora inflyttningsöverskott.

Vi har också gett ett par nya positiva planbesked i Nygårdsområdet dvs sagt ok till att göra detaljplaner framöver.

Det ena är för Nygård 1:14 där man tänker sig att bygga ett antal fritidshus på ett obebyggt område vid Arrendevägen, omedelbart sydväst om campingen. Hur många hus det kan bli är svårt att såga innan planläggningen inleds.

Det andra är för Nygård 1:203.  Det rör sig om industrifastigheten omedelbart norr om den fastighet där tidigare Röda Korsets Kupanbutik låg. Dom här båda fastigheterna ligger ju lite malplacerade i ett område som numera är ett bostadsområde. Det finns redan ett positivt planbesked för att bygga bostäder på Kupanfastigheten och den sedan länge avrivna tomten söder om där det förr i tiden låg en affär. Nu infogas även den nya fastigheten i samma planläggning och det handlar i första hand om flerfamiljshus – riktigt hur många är det även här svårt att säga innan detaljplaneringen är gjord men det handlar antagligen om en rejäl exploatering i ett antal våningar.

På bygglovssidan är ärendena sällan av mera allmänt intresse men en sak som kan nämnas är att vi nu gett bygglov för ett par åtgärder vid Åsklosters fotbollsplan, dels en tillbyggnad mot söder av klubbhuset för en samlingslokal/cafe eller dylikt och dels för en mindre läktare på västra långsidan. Dom här båda åtgärderna följer inte helt detaljplanen men vi ser inte att man kan göra på något annat sätt, den rimliga placeringen av samlingslokalen är mot infarten till området i söder och en läktare måste rimligen ligga mitt på långsidan av fotbollsplanen och ingen annan stans.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 31 augusti 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20170831

På augustisammanträdet brukar det inte finnas några planärenden färdiga för samråd eller granskningsbeslut pga av att det ligger direkt efter semestrarna och så var det nu också.

Vi ägnade en dryg timme åt att gå igenom programförslaget för Västerport. Både vi, KsAu och säkert partigrupperna kommer nu att diskutera det här och sedan är det tänkt att vi ska skicka ut förslaget för det stora samrådet nästa sammanträde och då kommer alla att ha möjlighet att tycka till – det kommer att bli intressant eftersom det funnits mängder av kloka åsikter under de tidigare diskussionerna.

Vi hanterade också ett par nya planbesked – ett av dessa gäller Lubben 1 och 12. Det handlar om de 2 första fastigheterna längs Falkenbergsgatan mitt emot idrottshallen på södra sidan av Danska vägen. Ansökan handlar om att ersätta de befintliga båda husen med ett sammanhängande 4-våningshus (ev 5 våningar i ena änden). Vi bedömer att omgivande hus är av den här typen av lite längre hus så vi sa ja – det innebär inte att den färdiga detaljplanen blir som ansökan- det får ge sig när planen görs och det är tänkt att börja 2020.

Ett annat planbesked som vi sa ja till var för Stocken 2:4 i Stråvalla. Det handlar om att fortsätta det befintliga Stockakullaomådet med ytterligare tomter öster om det befintliga i ett område som ligger nästan vid kommungränsen mot Löftaå. Totalt i området kan det kanske bli 40-50 ytterligare tomter om även grannfastigheten kommer med i planen.

En tredje ansökan om planbesked sa vi däremot nej till. Det gäller Packmästaren 14 och 15 där man också vill ersätta 2 befintliga hus med ett större och högre. De här båda tomterna ligger vid Egnahemsgatan i raden omedelbart bakom den sista raden av de s.k. Järnvägshusen längs Thulegatan. Vi bedömer att den föreslagna byggnationen skulle avvika för mycket från resten av området som kommunen vill behålla karaktären i.

Som vanligt hade vi ett stort antal bygglovsärenden men det är bara ett par jag bedömer är att allmänt intresse:

Vi har för vår del sagt ok till en byggnation på Stånghammaren 2 i Nedregårdsområdet (öster om Nilsson Groups fastighet. Det handlar om lokaler för en inspelningsstudio och lokaler för utbildning som idag bedrivs i Valen. Observera att grannarna inte är hörda – det är därför jag skriver “för vår del” – skulle grannarna ha avvikande åsikter tar inte vår förvaltning ärendet på delegation utan då kommer det tillbaka för avgörande hos oss i nämnden. Förhoppningen med att göra så är att ärendet ska kunna komma fortare till avslut.

Värö Skogscell har idag två tidsbegränsade bygglov för upplag av virke utanför själva industriområdet. Dessa fick man i samband det ny fabriksbygget när leveranserna fortsatte men fabriken stod still ganska länge och då räckte inte det egna området för att lagra allt virke. Det yttre området, mitt emot 90-graderskurvan där man svänger in till fabriken, har fått ett förlängt tidsbegränsat lov i ytterligare 5 år – det bedömer vi som ganska okontroversiellt till sin placering. Det andra, västra upplaget, snett över industrispåret vid virkesmätningen har det funnits mera åsikter om och där är lovet bara förlängt till januari så att man får bort det.

Det blir en kort rapport den här gången – vi hade 73 ärenden på listan men de flesta berör egentligen bara sökanden och grannarna – dessa tar jag inte upp här.

Den här gången förlorar vi några dagar i protokollskrivandet eftersom det kolliderar med Stadsbyggnadskontorets årliga studieresa – därför kommer det den här gången att ta närmare 14 dagar innan du kan hitta det justerade protokollet här på kommunens webbplats.

Byggnadsnämnden 22 juni 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20170622

Kommentarerna kommer lite sent den här gången – sammanträdet var i torsdags och sedan har det varit helg. Förr var sista sammanträdet före sommaren det på året som hade mest ärenden eftersom man vill få med så mycket som möjligt före sommaruppehållet – så är det inte riktigt längre  – ärendena är numera mycket jämnare fördelade över året – vi hade den här gången “bara” 61 ärenden.

Vi brukar börja sammanträdena med ett antal informationer bl a om PBL. Numera ändras Plan- och Bygglagen i några detaljer nästan varje månad. Min upplevelse är att det mera handlar om att regeringen ska visa handlingskraft än ändringar som faktiskt på ett påtagligt sätt gör det enklare för kommunerna – den här gången har man exempelvis tagit bort bygglovskravet för valstugor – ni förstår alla vilken oerhörd avlastning det är för kommunerna, 2-3 ärenden var fjärde år om man överhuvudtaget hanterar dessa med bygglov.
Den här gången hade vi också en rejäl genomgång av GDPR – om ni inte vet vad förkortningen står för så är ni i gott sällskap – det visste inte jag heller, men det var något engelskt. Det rör sig i alla fall om den nya dataskyddsförordningen som ska ersätta personuppgiftslagen – PUL (OBS! svensk förkortning) under 2018. Det här låter lite torrt och tråkigt men det kommer att ställa till en hel del problem för oss myndighetsnämnder som hela tiden ska hantera ansökningar från enskilda som enligt lagen i princip inte ska vara identifierbara i de handlingar som finns på nätet.
Vi hade också en avstämning med våra inspektörer om Bomlyckan 10 – Heijlska villan – vi har haft återkommande sådana rapporter. Om jag förstår det rätt (men det beror ju på byggaren)  kommer täckelset att falla senare i sommar – då kan Varbergsborna själva avgöra om man återskapat villan eller byggt något helt annat som några påstår. Det har hela tiden handlat om att villans utseende ska bevaras – det är ju det bestämmelserna i detaljplanen betyder. Att stora delar behövt bytas ut och att interiören redan var förvanskad i den förra renoveringen på 90-talet konstaterade inte minst Kulturmiljö Halland i sin rapport om huset.

På plansidan går nu detaljplanen för Kaninen 1 ut på samråd. Det handlar om att ersätta det gamla gula huset och det lite indragna vita 2-våningshuset precis bakom i korsningen Engelbrektsgatan-Sveagatan med ett nytt hus som kan ge ett drygt 20-tal nya lägenheter i varierande storlek i ett 4-våningshus med inredd vind och garage i källaren.

En ansökan om planbesked för Värö 2:1 har vi däremot sagt nej till. Det handlar om marken mellan skolan och kyrkan i Värö och  det här området ligger i det som den nya Föpen (fördjupad översiktsplan) för norra kusten pekar ut som det stora nya utbyggnadsområdet runt den kommande stationen. Här måste vi först göra ett planprogram för hela området för att klara ut de övergripande frågorna innan man börjar göra enskilda detaljplaner.

Vi har gett positivt planbesked för en ändring av det s.k. Stenen B-området i Tvååker. Det ska förhoppningsvis vara en enkel affär som bara handlar om att ge plats för ett större dagis än det som den gamla detaljplanen tänkte sig.

En ny detaljplan för Hägern 4, 6 0ch 8 går nu också ut på samråd  Det handlar om 3 redan bebyggda fastigheter mellan Västkustvägen och Nyhemsgatan närmast söder om Engelbrektsgatan. Man tänker sig att bygga på de befintliga husen med en ytterligare våning men också bygga två nya hus – det ena inne bakom de befintliga husen och det andra lite högre (6-våningar) huset är tänkt att byggas i hörnan där man svänger in från Engelbrektsgatan – här ersätter man det befintliga äldre trähuset (tror jag det är) ute i hörnet som är sammanbyggt med ett tegelhus idag. Det här kommer att ge c:a 50 nya lägenheter i området förutom det  80-tal som redan finns där idag.

På bygglovssidan är det kanske inte så mycket som är av mera allmänt intresse men vi har bl a hanterat följande:

Byggnationen av enstaka villor utanför plan brukar jag gärna prata om och den här gången är det så många som 9 st i bl a Björkäng, Norvära, Torpa och Järnmölle som antingen fått positivt förhandsbesked eller bygglov på ett enda sammanträde.

I stan har vi bl a gett ett tidsbegränsat lov i 3 år på Getakärr 9:14 för en skatebordramp och kringaktiviteter på den södra delen av hamnparkeringen närmast järnvägsövergången vid Gallerian. Verksamheten fanns där redan förra året och detta utföll väl.

Vi har också gett ett rivningslov till Krukmakaren 13. Detta är väl ingen större överraskning eftersom vi precis gjort en ny detaljplan för den här fastigheten där man ska bygga ett nytt 4,5 våningshus här längs Malmgatan.


Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 24 maj 2017

Byggnadsnämnden Varberg 20170524

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a den pågående detaljplanen i kv. Malmen och Charleshill. De båda fastigheterna mot Magasinsgatan, den redan avrivna tomten och “Länk80-huset” är vad både vi och remissinstanserna anser ganska okontroversiella att bebygga med ny större bebyggelse. Däremot är frågetecknen större om de båda fastigheterna på den första bilden ovan dvs “Marmeladfabriken” och Charleshill. Här har vi nu sagt till våra tjänstemän att omarbeta detaljplanen så att Marmeladfabriken (den gula byggnaden) bevaras. Byggnaden har ett särpräglat utseende och finns tydligt på näthinnan för många varbergsbor. Däremot anser vi att det är rimligt att ersätta Charleshill (det grå huset i bakgrunden) med ett nytt hus. Detaljplanen kommer alltså nu att omarbetas innan den sedan går ut på granskning.

Vi har också lämnat ett remissvar på kommunens nya Förtätningsstrategi – tyvärr ser den inte ut att bli det stöd som vi hoppats på i hanteringen av ansökningar för bygglov och planläggning i den befintliga, äldre bebyggelsen. Den här strategin koncentrerar sig mera på att identifiera större nya områden att bebygga i stadsområdet och det behövs säkert också i kommunen men det hjälper inte oss så mycket i det dagliga arbetet.

En mindre detaljplan på TrönningeNäs 5:29 (område A4 i planprogrammet för Norra Näs) går nu ut på granskning. Planområdet innehåller c.a 12-15 tomter och ligger på den gamla “travbanan” på norra sidan vägen (bild i bildspelet ovan).

Vi har också gett positivt planbesked för fastigheterna Lindhov 1:78 och 1:87 (vid Fyrkullevägen på andra sidan det område Etikhus nu bebygger). Fastigheterna kommer att tas med i det planarbete som redan pågår för Lindhov 1:22.

Ett annat positivt planbesked har vi gett på Trönninge 11:6. Här vill man ersätta de befintliga envåningshusen vid Jonsbjärsvägen (se bild) med 4 nya högre hus (4-6 våningar) – men det är ansökan. Om det går att bygga så högt på den här platsen, som ligger lite högt; får visa sig i planarbetet som är tänkt att göras 2019-20.

En detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 går nu ut på samråd. Det rör sig om fastigheterna mitt över Sveagatan “bakom” Lorensberg. Här är det tänkt att Derome ska bygga c:a 100 nya lägenheter i varierande höjder upp till 6 våningar (anpassat efter Lorensberg höjdmässigt). Den illustrerande bilden ovan visar bara Snidaren 14 och 15 – Snidaren 1 ligger längst ut mot rondellen vid Träslövsvägen och Snidaren 13 är nästa fastighet utanför bilden upp längs Snidaregatan.

Ett positivt planbesked har vi nu också gett för fastigheterna Munkagård 1:59 och 1:83 på östra sidan av Långåsvägen i Tvååker. Tomten är idag bebyggd med en gråfärgad industribyggnad (se bild ovan) – ansökan gäller 4 5-våningshus – vad det blir i slutändan måste ju hanteras i själva planarbetet som antagligen inte kommer att göras innan 2019-20.

I Tvååker har vi nu också gett positivt planbesked för 2 nya etapper av Stenenområdet, dom som kallas A och D. Det här är egentligen ett uppdrag vi får av kommunstyrelsen men formellt ska också dom söka planbesked. Område A är området mitt emot infarten till idrottsplatsen och den kommande brandstationen, mellan den befintliga bebyggelsen i öster och det första Stenen-området som börjat byggas ut. Det pågår redan någon form av markarbeten men det är inte så att man ska börja bygga något – planarbetet ska göras under 2019. Område D ligger norr om det befintliga bostadsområdet upp mot Spannarpsvägen och är tänkt att planläggas i nästa etapp något år senare.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Spannarp 19:22. Någon känner säkert igen fastighetesbeteckningen – det rör sig om det trekantiga område som ligger på östra sidan av “smitvägen” till Björkängs Motell där kommunen tidigare gjort en plan för omlastningsstation som blev upphävd. Nu ärt det tänkt att göra en vanlig verksamhetsplan där istället.

På bygglovssidan var det som vanligt många ärenden men få som är av allmänt intresse.

En av de saker som kan vara värt att nämna är att vi gett ett 5-årigt tillfälligt lov för att ha försäljning i Danske Banks lokaler i Tullhuset i hamnen så att det kan användas till något under tiden kommunens fastighetsbolag tar fram den långsiktiga användningen av huset.

En annat ärende, också i hamnen, är vi nu gett rivningslov till några byggnader längst i söder mot färjeläget bl a den s.k. sandladan och betongsilorna i jämte. Dom här byggnaderna används inte längre.


Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Bn:s studieresa 18 maj 2017

En gång varje år brukar vi i byggnadsnämnden ta en dag och göra en bussresa runt i kommunen för att titta på ett antal intressanta pågående, färdiga eller kommande byggen. Självklart är det mycket av detta som pågår i stan men den här gången kunde vi ex vis också titta på ett par intressanta byggen i Veddige dels det pågående bygget av 12 lägenheter längs Viskastigen snett emot Videbo. Det har varit svårt att klara bullerfrågorna eftersom tomten är omgiven av Viskastigen på ena sidan och Viskadalsbanan på den andra och Trafikverket har haft mycket åsikter om detta. Jag tycker man fått till ovanligt trevliga lägenheter till bra priser.

I Veddige var vi också och tittade på den nya förskolan som “ersätter” den gamla kyrkskolan vid Vidhögeskolan och som strax är färdig för inflyttning vilket också innebär de lokaler i gamla centralskolan i jämte som nu använts för förskola kan byggas om till ungdomsgård i sin tur.

Huvudnumret för dagen var nog ändå besöket i den nya skolan och idrottscentret i Trönninge som också börjar bli färdigt åtminstone invändigt – invigningen blir till höstterminen.

Den första bilden i det lilla bildspelet ovan visar att åtminstone delar av utemiljön också är färdig. Bild 2 visar en del av foajen i den nya skolan och bild 3 visar en detalj av hur det ser ut i korridorerna på andra våning. Bild 4 visar det som ska bli det stora “entretorget” mellan skolan och idrottshallarna och i bakgrunden ser ni en del av de ytor som i framtiden kommer att bebyggas när vi senare i år gjort färdigt det program för södra Trönninge som vi håller på att färdigställa i dagarna och som i nästa steg ska resultera i detaljplaner för kanske 1.000 nya bostäder i området. I fönstersmygen kan ni också, om ni tittar noga, se att man tänkt även på reservkraften i skolan om solen går i moln.

De 3 sista bilderna visar interiörerna från de 3 större hallarna i idrottsdelen, det finns också ett rum för styrketräning. Bild 5 visar den nya fina sporthallen som kommer att användas av skolan på dagtid men föreningar och annat kvällar och helger. Bild 6 visar Gymnastikhallen som äntligen ger gymnasterna en lokal som är anpassad för verksamheten och där man inte behöver släpa sina tunga redskap fram och tillbaka före varje träning – det här tror jag blir ett verkligt lyft för gymnastiken i Varberg.

Den sista och sjunde bilden visar slutligen det som man väl ändå får säga är den mest imponerande delen i anläggningen och som säkert kommer att hjälpa till att sätta Varberg ännu mer på kartan dvs den nya friidrottshallen. Till höger kan man skymta de utdragbara läktarsektionerna.

Byggnadsnämnden 27 april 2017

Den här veckan har varit klart positiv för dom som vill att det ska komma till fler lägenheter i Varberg. I tisdags antog vi i kommunfullmäktige en detaljplan för Alunskiffern 1 i Breared som ger c:a 220 nya bostäder varav drygt 50 i form av efterlängtade äldreboendeplatser.

På dagens byggnadsnämndssammanträde har vi sedan följt upp detta med att ge bygglov för c:a 225 nya lägenheter som Varbergs Bostads AB ska bygga på Lektorn 8 dvs på de nuvarande parkerings- och garageplatserna mellan det nuvarande Sörseområdet och Södra vägen.

Vi har också antagit detaljplanen för Sunnvära 8:3 som möjliggör för Deromekoncernen att bygga sin nya modulfabrik vid motorvägsavfarten i Värö. Den här etableringen är positiv av flera skäl: vi behöver bostäder och vad kan då vara viktigare än en fabrik som faktiskt serietillverkar sådana, sedan ger fabriken ett stor antal nya jobb i kommunen samtidigt som den visar att Deromekoncernen tror på Varberg – allt är viktigt för oss.

Detaljplanen för Apelviksstrand går nu ut på granskning dvs den andra kortare remissrundan. Planen innehåller kanske inte så stora förändringar men ändå viktiga – i huvudsak handlar det byggmässigt om att de befintliga verksamheterna får lite större byggrätter så att de kan expandera något vid behov men det finns också ett nytt område där det är tänkt att kunna byggas lite nytt för nya verksamheter. Det området är på en del av den nuvarande parkeringen mitt i området mellan vägen och järnvägen. Samtidigt görs det ett antal andra justeringar för att förbättra området: separat gc-väg, större lekmöjligheter, bättre cykelparkeringar, fler platser för husbilar och vindsurfare osv.

Nästa fritidshusområde där vi ska se över byggrätterna blir nu Bua Strand där ett förslag för att öka byggrätterna till 180m² för alla hus med lite större tomter nu går ut på samråd. För ett par år sedan gjorde kommunen en utredningen, den s.k. fritidshustredningen, för att identifiera vilka fritidshusområden i kommunen där vi lämpligen kunde öka byggrätterna för att ge större möjligheter till årsboende. Det två första områdena är redan igång, Getterön och östra Årnäs – detta blir det tredje vi börjar se över. Vi får hoppas att Bua blir enklare att göra än de båda tidigare där det dykt upp ett stort antal frågor som måste lösas bl a från länsstyrelsen.

En ny detaljplan för Svärdfisken, 33, 34 och 35 går nu också ut på samråd. Området ligger vid Birger Svenssons väg och är tänkt att innehålla c:a 90 lägenheter men också plats för kontor och centrumfunktioner framför allt i bottenvåningarna. Mitt i området finns det redan ett nytt hus “Ventilohuset” som gick att bygga enligt den gamla detaljplanen. Det som kommer att planeras nytt nu är området på båda sidor: dels på norra sidan där Arbetsförmedlingens lokaler ligger idag och angränsande bebyggelse men också området söder om mot Vagabond. Den avrivna och grusade tomten närmast Monark är redan planlagd i en tidigare etapp.

De senaste månaderna har dom som läser dom här rapporterna sett att vi gett ett stort antal positiva planbesked dvs sagt ja till planläggning. Den här gången har vi däremot sagt nej till ett par sådana. Det ena var för Veddige 6:39 (jag tror det är en gammal cementfabrik där det idag är delvis annan verksamhet) där sökanden vill ändra den nuvarande detaljplanen som säger industri för att kunna bygga bostäder istället och också lägga till det “grönsläpp” som idag finns mellan industrimarken och bostäder längre österut. Här säger vi nej av flera skäl men kanske framför allt för att ansökan inte alls stämmer med den fördjupning av översiktsplanen som gjordes för Veddige för några år sedan. Bostäder här kan dessutom ställa till det för de industrifastigheter som ligger grannar och dessutom är det sannolikt så att det vore dumt att ta bort planlagd industrimark eftersom det finns efterfrågan även på sådan i Veddige.

Det andra negativa planbeskedet är för en nybyggnation för Berget 4 dvs “Blå Dörren”-fastigheten vid V:a Vallgatan. Huset är på inget sätt oförvanskat men personligen tror jag ändå det är viktigt eftersom det är i stort sett det enda som finns kvar av äldre trähusbebyggelse här mot väster, inte minst i en tid där vi håller på att planera en ny bebyggelse neråt hamnen. Dessutom har KsAu redan sagt nej för några år sedan till en liknande ansökan.

På bygglovssidan är det som vanligt färre ärenden av mera allmänt intresse men ett par kan nämnas:

Bl a har restaurangen på Fastarp 2:16 (Korv med Mos) i Tvååker nu fått  ett tidsbegränsat bygglov i 5 år för en uteservering och försäljningsvagn på baksidan. Det har hängt på grannarnas medgivande och det finns nu.

Ett annat ärende i Tvååker är Moarnas vandrarhem (Tvååker 23:9) som nu fått tidsbegränsat bygglov för 12 stugor för korttidsboende.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 30 mars 2017

Den här gången blir det ett ovanligt kort referat – vi hade helt enkelt inte så många ärenden som kan intressera den bredare allmänheten och som resulterade i någon slags beslut. Däremot hade vi en rejäl genomgång av hur arbetet fortskrider med programmen för Västerport och Trönninge norr om Himleån men dom kommer tillbaka kommande månader för samråd och beslut.

Några beslutsärenden hade vi dock:

Exempelvis har vi nu antagit detaljplanen för Hansegård och Gröningagård “bakom berget” i Trönninge i sluttningen ner mot motorvägen. Här har vi nu skapat en möjlighet att bygga ett 70 tal nya bostäder i form av villor och parhus.

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs sagt att vi är beredda att pröva att göra en detaljplan) för Rudan 12. Man vill även bygga på kommunens obebyggda tomt framför och den lilla “smitvägen” emellan. Området ligger i södra delen av stan i “trekanten” där Södra vägen och Almers väg delar sig. Här vill man planlägga för flerfamiljshus.

På bygglovssidan är det inget jag ser som är av mera allmänt intresse:

Det kan röra sig om ett antal nya villor utanför plan, uteserveringar som följer de riktlinjer vi antagit för restaurangerna i centrala stan, tillfälliga bygglov för försäljningsvagnar, uppställningsplatser för husbilar (också tillfälligt i avvaktan på att den nya detaljplanen för Apelviken blir klar), strandskyddsdispens för transformatorstation, förelägganden för att rätta till saker osv osv – en helt normal lista för vår nämnd som totalt omfattade 63 ärenden.

Protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det justerats.

Byggnadsnämnden 2 mars 2017

Den här månaden har vi kanske framför allt hanterat många nya planbesked men först ett par andra planfrågor:

Den ganska stora och komplicerade detaljplanen för Alunskiffern 1 har vi nu godkänt – detta innebär att planen slutligen kommer upp för antagande i Kommunfullmäktige sannolikt i april. För den som missat det handlar det om en detaljplan vid södra infarten till Breared på Västkustvägen. Här är det tänkt att byggas dels ett äldreboende med en del vanliga lägenheter ovanpå och dels ett par högre punkthus närmast Västkustvägen. Planen möjliggör c:a 220 lägenheter varav drygt 50 i form av äldreomsorg. Länsstyrelsen har haft en del farhågor om bullernivåerna på balkongerna åt väster på de lägenheter som ligger mot Västkustvägen (hanteras egentligen i nästa skede dvs bygglovet) men Hamn- och Gatunämnden har nu beslutat om en hastighetssänkning förbi husen vilket sänker bullret några dB.

Detaljplanen för Sunnvära 8:3 går nu ut på granskning. Planen möjliggör byggnationen av den stora “modulfabrik” som Deromekoncernen har valt att placera på kommunens mark vid motorvägsmotet i Väröbacka på östra sidan norr om Syllingevägen mot Veddige. Det är  inga större förändringar jämfört med hur det såg ut i samrådsskedet  men det är mycket jobb gjort med olika utredningar – en av dom saker grannarna på andra sidan vägen pratade mycket om på samrådsmötet var passagemöjligheten genom området – nu finns möjlighet att göra en gc-passage.

Som jag skrev i början handlade det mycket om planbesked den här gången och vi gav sammanlagt 8 nya sådana positiva planbesked dvs löften att påbörja en detaljplaneläggning antingen nu genast eller något år fram i tiden beroende på förutsättningar och prioriteringar:

Det första positiva planbeskedet var för Nygård 1:46 och 1:198 – det rör sig om två tomter där man svänger ut till S:a Näs – dels den sedan länge avrivna affärstomten i hörnet och dels den där Röda Korsets Kupan låg förut. Här vill sökanden bygga två flerfamiljshus i 4-5 våningar med kanske 80 lägenheter. Precis som för alla de andra beskeden kommer sedan omfattningen på det man verkligen kan bygga att avgöras i själva detaljplanearbetet men jag anger ändå vad som står i ansökan så att ni som läser får en uppfattning om storleksordningen.

Nästa planbesked vi gav var för Tolken 9 – gamla Bildepån vid Träslövsvägen – där vill man ändra planen så att den medger bostäder och kontor. Vad det blir i slutändan får ge sig i planarbetet, man anger inte varken detta eller exploateringsgraden i ansökan.

Vi gav också planbesked för Trönningenäs 1:44 – ger c:a 12 nya villor – den här kör vi igång med omedelbart – kanske inte av prioriteringsskäl utan för att vi kan ta med detta område också i en annan plan som precis påbörjas på grannfastigheten.

Nästa planbesked är för Fastarp 3:6, Tvååker – här vill Vbg:s Bostad  bygga två flerfamiljshus i c:a 5 våningar på det öppna området bakom Sparbanken i Tvååker. Ansökan säger inget om antalet lägenheter men min mycket grova gissning är kanske drygt 30 – som vanligt beror detta slutligen på husen storlek och antalet våningar.

Varbergs Bostad hade ytterligare en ansökan om planbesked i Tvååker på Fastarp 12:20 – längst in på Samuels väg bakom den garagelänga som finns där nu. Ansökan gäller 4 punkthus i 4 våningar men om detta går att få in får som vanligt detaljstuderas i planarbetet. Här är det ännu svårare att säga hur många lägenheter det blir men min gissning (inte så värst kvalificerad) är 50-60st – punkthus har ju oftast 3 eller 4 lägenheter per våningsplan.

Ett annat planbesked gav vi för Ryttaren 12 och 15 – det handlar om de två följande villatomterna omedelbart norr om det hus som idag byggs ”framför” kvarnen vid S:a Vägen. Här är det tänkt att bli c:a 20 lägenheter i linje med det redan byggda längs gatan

Nästa planbesked är för Vabränna 4:14 och 9:2 – Vbg:s Bostad vill komplettera med ett par nya hus i jämte de befintliga hyreshusen man redan har i Veddige. Man vill lägga ett par hus i 4-5 våningar ut mot Kullavägen på parkerings- och garageytan vid de befintliga husen. Här redovisas inte hur man tänker sig husen så det blir ännu svårare än i Tvååker att sia om antalet lägenheter men en ren gissning är kanske ett drygt 30-tal.

Det sista planbeskedet den här gången är för Ekorren 13 och 16 – det handlar om tobaksaffären och den gamla villan och uthuset med bostad tillsammans med den trekantiga parkeringsytan framför vid Birger Svenssons väg mittemot Monark. Här vill man bygga flerfamiljshus med c:a 70 lägenheter i 4-5 våningar. Förutsättningen är att man kan komma åt parkeringsytan som idag är kommunal och en rest av gamla genomfarten i stan vilket innebär att det finns en hel del ledningar och sådant i marken. Vi har sedan gammalt en tidigare ansökan längre upp i kvarteret Ekorren vilket innebär att vi sannolikt kommer att ta ett grepp på hela kvarteret och det kan självfallet i slutändan betyda betydligt fler nya bostäder i kvarteret.

Den här tiden varje år är det aktuellt att föreslå objekt till Hallands Museiförenings diplom för byggnadsvård och den här gången föreslår vi två äldre villor vid Viskastigen i Veddige samhälle, fastighetsägarna till Vabränna 1:18 och Vabränna 1:46. Observera att det bara delas ut ett par stycken i hela Halland varje år så det är inte säkert att något av dom hamnar i Varbergs kommun.

Byggloven är som vanligt oftast av mera begränsat allmänt intresse men ett par är värda att nämna:

Vad gäller Rådhuset har kommunens fastighetsbolag nu kommit in med en modifierad bygglovsansökan som följer detaljplanen och i och med detta har vi gett ett bygglov. Det gamla lovet upphävdes av länsstyrelsen av rent formella skäl om grannhörandet men sökanden har ändå valt att ändra sin ansökan så att de båda nya dörrarna (istället för fönster) mot torget nu är borttagna.

Rubriken Bomlyckan 10 (heijlska villan) brukar alltid väcka både intresse och spekulationer när den dyker upp i våra ärendelistor så det är väl  lika bra att kommentera även detta. Den här gången handlar det bara om att man sökt bygglov för att kunna flytta en takkupa några decimeter i sidled – detta handlar helt enkelt om att man när man nu isolerar huset för första gången måste flytta takkupan i sidled för att få plats med isoleringen.

Ett tredje omskrivet lov är det för Bålverket 6 vid Ringvägen. Där har vi nu gett ett nytt bygglov efter att byggaren ändra en del. Jag tycker länsstyrelsen formulerade sig ganska olyckligt i sitt upphävande av det förra lovet där det för den oinvigde kunde framstå som att husen var alldeles för stora (15-20-25%) – så är det inte. Däremot var den formella byggnadsarean för stor men det är något helt annat och har att göra med det underjordiska garaget som finns inte bara under de båda husen utan också emellan. Regeln säger att om något sticker upp mer än 60 cm ovan mark ska det räknas in i byggnadsarean och det gör en del av garagetaket mellan husen (det finns alltså ingenting ovanpå garaget utan det är öppet mellan husen). Lösningen på detta är inte mer komplicerad än att man gör åtgärder på tomten så att inte garaget sticker upp mer 60 cm längre, då blir som genom ett trollslag byggnadsarean helt plötsligt korrekt.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 2 februari 2017

Första byggnadsnämnden för året och över 90 ärenden på listan – den höga takten i byggverksamheten visar inga tecken på att avta. Som vanligt tar jag bara upp de ärenden jag tror är av mera allmänt intresse:

Vi har bl a nu gett två nya positiva planbesked i kvarteret Tattarkullen.  Ansökningarna gäller formellt de båda norra fastigheterna (Tattarkullen 15 och 16) i kvarteret tvärs över gatan mot Försäkringskassan och gamla Marmeladfabriken men när vi går igång med att göra detaljplanen om något år är det troligt att vi tar ett grepp över hela kvarteret ända ner till Magasinsgatan.  Det här kvarteret kommer att ligga mycket centralt intill det nya resecentrumet om några år.

Vi har också gett ett nytt planbesked för att ändra den befintliga planen och lägga till en del nya tomter i Stämmetområdet längs vägen mellan Kärradal och Torpa.

Ytterligare ett positivt planbesked gäller den mark kommunen nyss köpt mellan Motorvägen och Himle samhälle från den gamla stugbyn och norrut. Här är det meningen att vi ska göra en ganska stor detaljplan för industri och verksamheter. Sådan mark behövs i anslutning till våra motorvägsavfarter.

Detaljplanen för kv. Falkenbäck är nu antagen på nytt efter att Länsstyrelsen upphävt det förra beslutet.

Den flitigt omskrivna detaljplanen för Krukmakaren 13 är nu också antagen. Efter återremissen i december är byggnaderna sänkta en aning men vi har framför allt styrt upp baksidan av husen (mot grannarna) hårdare i planen så att man nu bara kan ha ett “taklyft” en del av huset – förut hade man en formell möjlighet att bygga “fulla våningar” hela huset längd bakåt mot innergården. Jag tror inte grannarna är helt nöjda med detta men vi tror det är en rimlig kompromiss – det är viktigt att veta att det redan idag sedan gammalt finns en detaljplan som inte utnyttjats som ger möjlighet att bygga betydligt mer än de gamla hus som står där idag.

En detaljplan för Bläshammar 5:1 m fl som vi trodde vi skulle kunnat anta redan i december går nu istället ut på ny granskning. Detta beror på att Skanska som ska bygga ut planen har tagit fram nya s.k. BoKlok-hus som har andra dimensioner än de man byggt tidigare vilket gör att planen måste ändras för att kunna inrymma sådana hus.

På bygglovssidan var det den här gången mest enstaka villor och liknande som kanske inte är av ett bredare intresse vart och ett men tillsammans ger de ett rejält tillskott till bostadsproduktionen i kommunen inte minst på landsbygden. När jag räknade samman de bygglov och förhandsbesked vi gett utanför planlagt område  under 2016 blir det c:a 65 stycken nya villor.

Som vanligt hittar du hela protokollet här på kommunens webbplats om en dryg vecka när det är justerat.