[warning] Sammanträdena November/December 2018 hade jag inte möjlighet att vara med på så för dom finns inga kommentarer. [/warning]

Byggnadsnämnden 25 oktober 2018

En mindre detaljplan för Almeberg 15 går nu ut på granskning. Planen ger möjlighet att ersätta en äldre villa i hörnet Bryggaregatan/Mellangatan med ett 3-våningshus med indragen vind.

Vi har också gett ett positivt planbesked till del av Bua 8:42 där man i framtiden tänker bygga bostäder “bakom” industriområdet på vänster sida när man kör in i Bua. Varbergs Bostad har redan ett positivt planbesked på sin mark i förlängningen närmare Bua Center.

Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35 är nu antagen. Planen ger möjlighet att bygga bostäder och kontor i området mellan Vagabond och den redan planerade byggnationen närmast Monark.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Morkullan 27. Det handlar om att man någon gång i framtiden ska kunna bygga bostäder på Varberg Energis tomt vid Västkustvägen när företaget i en framtid flyttar.

Ett annat positivt planbesked rör Rektorn 1, Mentorn 1 och del av
Lektorn 8
där Varbergs Bostad i framtiden tänker att bygga bostäder och ett samlat kontor till sig själva där Sörsehallen förut låg.

Ytterligare ett positivt planbesked gäller Getakärr 3:46,Tullhuset.dDt handlar om att ändra planen för att möjliggöra en annan användning, däremot ska huset inte förändras utvändigt.

Byggnadsnämnden 27 september 2018

Den här månaden hade vi ett ganska stort antal planärenden:

Den omdiskuterade detaljplanen för den delen av kvarteret Snidaren som gränsar mot Sveagatan har vi nu godkänt och skickat till Kommunfullmäktige för antagande. Förändringarna nu är ganska små, de var ju desto större efter samrådet i förra vändan. Medger ett 70-tal lägenheter, beroende på storlek

Detaljplanen för Träslöv 30:1 går nu ut på granskning. Planområdet i södra delen av Prästakullen ska ge möjligheter för nybyggnad av cirka 130 blandade bostäder samt ett vård-och omsorgsboende med 60 vårdplatser inom Träslöv 30:1 m.fl.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Fläkten 7. detta är ett enkelt ärende som bara går ut på att Bildepån ska kunna använda sin egen tomt på ett bättre sätt.

Ett omarbetat förslag (bl a med sänkta hushöjder) till samrådshandling av detaljplan för Kvarnliden 9 m.fl. har tagits fram för ca 80 lägenheter varav 57 är ungdomsbostäder. detta är den trekantiga parkeringen mellan Rosenfredsskolan och f.d. Möbellagret. Denna går nu ut på samråd.

Detaljplan för Adjunkten 6 m fl dvs området på Sörse mot Västkustvägen går nu ut på granskning. Planförslaget omfattar ca 300 bostäder och ett
parkeringshus.

Detaljplan för Malmen och Charleshill går också ut på granskning. Observera att planen nu är ändrad så att den s.k. Marmeladfabriken måste bevaras.

Vi har också gett ett positivt planbesked dvs sagt ja till en framtida planläggning för Tärnan 8 dvs den gamla bensinmacken vid Brunnsbergsrondellen och de närmaste 3 villorna bakom. Här tänker man i framtiden bygga flerfamiljshus i varierande storlek och utformning.

Ett annat positivt planbesked gav vi för Träslövsläge 5:23. Det handlar om ett gammalt garage/förråd på Vårdkasevägen i Läjet där man istället skulle kunna bygga bostäder där garaget ligger och tomten bakom.

Byggnadsnämnden 21 juni 2018

Ett av de viktigare besluten den här månaden var att vi gav vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett Stadsbyggnadsprogram för Varbergs Stad.

Uppdraget är ett följduppdrag till Förtätningsstrategi för Varbergs
tätort, antagen av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden har tilldelats 700 000 kr från kommunfullmäktige för att göra detta.
Förtätningsstrategin ska bestå av två delar, där del 1 hanterar förtätning genom stora, sammanhängande ytor i staden där en utbyggnad skulle kunna bidra till en mer sammanhängande och tät stadsstruktur, medan del 2 främst hanterar en omvandling och komplettering inom redan befintlig bebyggelse.
I del 1 anges strategier för hur kommunen bör prioritera och arbeta vidare med föreslagna ytor samt riktlinjer för kommande förtätning. I del 2 anges en zonindelning för Varbergs tätort, med riktlinjer för förtätning inom respektive zon.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Getakärr 9:14 där tanken är att ge möjlighet att bygga ihop de olika Campusbyggnaderna i hamnen på den gemensamma innergården. Arbetet börjar i princip direkt.

Ett annat viktigt beslut den här månaden är att vi nu godkänt detaljplanen för industriområdet runt Holmagärde och skickat det till Kommunfullmäktige för antagande.

På bygglovssidan tror jag inte det var något av mera principiellt intresse den här gången.

 

Byggnadsnämnden 24 maj 2018

Byggnadsnämnden Varberg 20180524

Dagens sammanträde resulterade som vanligt i ett antal beslut som kan intressera allmänheten:

En mindre detaljplan för Trönningenäs 5;29 är nu antagen. Det rör sig om en detaljplan för c:a 15 nya villor omedelbart väster om den gamla travträningsbanan. Planen ingår som en liten del i det stora program som när allt är planerat och  utbyggt om ett antal år kanske totalt ger c:a 250 villatomter längs vägen ut mot Norra Näs.

En annan detaljplan vi hanterat är den för Hägern 4, 6 och 8. Den går nu ut på den andra remissrundan dvs granskning. Området ligger omedelbart öster om Västkustvägen längs Nyhemsgatan upp mot Engelbrektsgatan. Här tänker man sig att dels bygga på en våning på 3 av de befintliga 3-våningshusen men också bygga två nya 4-våningshus, ett inne på gården mot Västkustvägen och ett som ersätter det lite äldre trähuset som ligger längst ute i korsningen Nyhemsgatan/Engelbrektsgatan. Netto innebär detta en ökning med c:a 50 lägenheter från nuvarande 70 till 120 i området. Det finns som alltid ett antal mindre ändringar efter samrådet men den enda större är väl att huset på hörnet nu har tagits ner till 4 våningar även det, tidigare var det tänkt att vara ett par våningar högre.

Vi har också gett ett positivt planbesked dvs sagt ok till en framtida planläggning för Bua 10:185. Det handlar om området söder och öster om parkeringen vid Bua center där det idag ligger dels en förskola och dels låga flerfamiljshus. Förskolan ska läggas ner framöver (vi planlägger just nu för en ny större på andra sidan gatan vid skolan) samtidigt som Vbg:s Bostad ser att man kan utnyttja marken för de befintliga flerfamiljshusen för en högre byggnation i framtiden. Vad planen exakt kommer att innehålla får ge sig i själva planarbetet som ligger åtminstone ett par/tre år fram i tiden.

Ett annat positivt planbesked gäller Havstruten 15. Här vill Vbg:s Bostad ändra planen för att möjliggöra byggnationen av ytterligare ett eller ett par hus på hörnet närmast rondellen vid Hagaskolan mitt emot kyrkogården. Även detta ligger några år fram i tiden bl a eftersom man först i kommunstyrelsens förvaltning ska jobba fram en strategi för den framtida byggnationen längs Trädlyckevägen som är ett av de “stråk” som den nya förtätningsstrategin som antogs för några månader sedan pekar ut för framtida “förtätningsbyggnation”.

På bygglovssidan finns det kanske inte så många ärenden att nämna men ett par som inte direkt berör enskilda sökanden kan nämnas:

Åskloster 1:102 har vi gett bygglov till ett skärmtak på drivingrangen på Klosterfjordens GK. Formellt finns det ingen byggrätt för ett sådant i detaljplanen men vi tycker att det inte hindrar någon mitt inne på golfbanans område och att detta är normalt för alla golfbanor, de flesta av kommunens golfbanor ligger dessutom utanför detaljplan och där finns inte det här problemet.

Vi har också gett bygglov för en skylt  på Tändstiftet 1 – det handlar bara om en flyttning ett par meter längre från 153:an för den stora Biltemaskylt som finns inlagd i detaljplanen.

Vi har dessutom gett ett tidsbegränsat bygglov för en s.k. foodtruck som i sommar ska stå snett framför ingången till simstadion.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om en dryg vecka när det är färdigt och justerat. Den här gången har vi några helgdagar som fördröjer lite.

Byggnadsnämnden 26 april 2018

Byggnadsnämnden Varberg 20180426

Det viktigaste ärendet på gårdagens sammanträde var alldeles säkert att vi nu för vår del anser att det stora planprogrammet för Västerport är färdigt att skicka till kommunfullmäktige för godkännande till sommaren. Jag skriver inte så mycket om det här eftersom det finns en separat sida på kommunens webbplats där ni kan läsa om Västerport och också ladda ner det program vi beslöt om i går.

Detaljplanen för Getakärr 2:1 dvs Holmagärdes industriområde går nu ut på granskning. Det rör sig om hela området mellan Holmagärde och motorvägen som nu ska planläggas för industri, verksamheter, kontor osv – behoven av sådan mark är stora. En krånglighet som vi ofta brottas med numera är dagvattenfrågorna och det har varit ett stort tema här också. I planområdet ingår också en bit av marken mellan 153:an och Himleån för att kunna inrymma dagvattendammar som fördröjer vattnet innan det rinner ut i ån.

En ny detaljplan för Almeberg 15 i korsningen Bryggaregatan – Mellangatan går nu ut på samråd. Det är det äldre röda trähuset som är tänkt att ersättas med ett nytt hus (3 våningar med indragen 4.e våning/vind) med c:a 10-12 lägenheter.

En detaljplan av en helt annan omfattning som också nu går ut på samråd är Adjunkten 6 m fl. Det är området mellan det befintliga Sörseområdet och Västkustvägen i söder där det idag finns parkeringar och en tomt avsedd för en kyrka som aldrig blir byggd. Här kan man inrymma c:a 300 nya bostäder i ett flertal hus och ett parkeringshus längst i nordost vid förskolan – här vid parkeringshuset blir det också en ny infart förutom den som redan finns för att avlasta trafiken inne i området. Jag citerar ur planbeskrivningen: “Syftet med detaljplanen är att tillföra ytterligare en årsring i Sörse-området genom att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring gröna gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både för befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av centrumfunktioner i området samt en ny infart från Västkustvägen i planområdets norra del.
Planförslaget möjliggör ca 275–300 bostäder och plats för ca 450 bilar. Bostadshusens våningsantal ska variera mellan 4 och 6 våningar.”

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs sagt ja till en framtida planläggning) för Rudan 14, 15, 16 och 17 vid Hummels väg. Observera att det inte här är tanken att riva och bygga något mycket större utan ansökan handlar bara om att kanske kunna få till en tredje våning på de befintliga husen och en viss tillbyggnad på “baksidan” av husen. Vi samordnar jobbet med Rudan 12 ute vid S:a Vägen som redan tidigare fått ett positivt planbesked.

Byggloven är kanske ofta inte av allmänt intresse men Torpa-Kärra 15:46 är lite större och värt att nämna. Norr om Köpenhamns gård på det öppna området längs vägen upp mot Smedjan ska man uppföra 2 flerfamiljshus i 2,5 våningar med vardera 9 lägenheter i varierande storlekar ( om jag räknar rätt). Byggnationen följer den gällande detaljplanen och kan väl sägas ansluta till den tidigare omgjorda lagården även om det självklart inte blir likadant.

En formell sak som kanske också är värd att nämna är att Byggnadsnämndens beredning numera istället heter Arbetsutskott precis som i andra nämnder. För allmänheten tror jag inte det betyder något alls men för oss är det ytterligare en liten pusselbit i den omorganisation av vårt sätt att arbeta som vi är mitt upp i för att anpassa oss bättre till framtiden.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om en dryg vecka när det är färdigt och justerat. Den här gången har vi några helgdagar som fördröjer lite.

Byggnadsnämnden 28 mars 2018

Byggnadsnämnden Varberg 20180328

På gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi som vanligt några ärenden som kanske är mera intressanta för allmänheten än de andra:

Ett av dessa var ett nytt positivt planbesked för  Bläshammar 2:24 m.fl. Detta innebär att vi börjar med en ny detaljplan sista kvartalet i år för en ny större planläggning öster och norr om det som redan är bebyggt norr om Bläshammars skola. Ett mindre område med c:a 80 bostäder omedelbart “bakom” den befintliga bebyggelsen har vi redan planlagt men detta område har inte Skanska börjat bygga ut ännu. Nu är det dags att fortsätta österut och norrut med ett betydligt större område som kan komma att innehålla mellan 200 och 300 nya bostäder bl a beroende på om det blir några flerfamiljshus även i den här delen. Området innefattar både den resterande delen av Skanskas mark och en del av det som kommunen äger.

En detaljplan för Kvarnliden 9 m fl går nu ut på samråd det vill säga första remissrundan. Det handlar om den “trekant” som idag är parkering mellan Rosenfredskolan och gamla Möbellagret som nu rivs för att bygga nytt i enlighet med en tidigare antagen detaljplan (Mästaren 10). Tanken är att bygga två huskroppar, en längs Östra Långgatan och en längs Södra Vägen med en gård i mitten. Byggnationen är tänkt att innehålla c.a 80 bostäder varav c:a 55 mindre s.k. ungdomsbostäder.

En annan detaljplan som nu också går ut på samråd är den för Kvarnagården östra. Det handlar om området på norra sidan av 153:an mellan befintlig industri och koloniområdet närmast motorvägen. Här är det tänkt att bli en del tomter för verksamheter och en pendelparkering (ungefär där den digitala reklamskylten står idag) men också natur och dagvattendammar närmast Himleån.

Vi antog också en mindre detaljplan för Bua1:13 (söder om Bua IF:s B-plan på andra sidan vägen). Den planen ger en möjlighet att bygga c.a 6-7 hus om man väljer att a bort det befintliga men i utgångsläget ger den 3 nya tomter.

På bygglovssidan hade vi på ärendelistan Rådhuset 20 dvs Fastighetsbolagets ansökan om att ersätta två av fönstren på Rådhuset med dörrar och sedan göra trappor utanför. Det har framförts ett antal åsikter om det här ärendet men det slutar väl i en liten “antiklimax” – ärendet utgick eftersom fastighetsbolaget tagit tillbaka sin ansökan.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 1 mars 2018

Byggnadsnämnden Varberg 20180301

På gårdagens byggnadsnämndssammanträde var det som vanligt några ärenden som är av mera allmänt intresse:

Bland annat lämnade vi förslag till Hallands museiförening på byggprojekt som vi tycker kunde vara aktuella för ett byggnadsvårdsdiplom. Det görs varje år vid samma tidpunkt – det är bara ett par objekt i hela Halland som får något diplom varje år så det är inte alls säkert att det blir något av dom som vi föreslår – det är helt upp till Museiföreningen. Vi har den här gången föreslagit 3 inbördes mycket olika byggprojekt som var och ett på sitt sätt kan vara värda ett diplom. Ett handlar om hur man med ganska små medel kan få en annan användning på ett “vanlig” bondgård utan att tappa karaktären, ett handlar om en äldre villa i bra skick men där man behövde dela upp huset i lägenheter för att använda det vidare och ett handlar om en äldre villa i mycket dåligt skick som krävde stora åtgärder för att överhuvudtaget kunna finnas kvar i framtiden. Dom tre föreslagna är respektive Rönnås lada, Jobsonska villan och Heijlska villan, vi får se vad Museiföreningen säger.

Den här gången har vi också antagit en ny detaljplan för Getakärr 4:1 och 6:15 – det är i grunden en enkel planändring så att man kan göra en rondell och en del annat vid infarten till sjukhuset.

En mycket större detaljplan är den för Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35 – den går nu ut på granskning (andra remissrundan). Den här planen rör hela området väster om Birger Svenssons väg mellan det som redan byggs just nu nere vid Monark ( i en separat tidigare plan) och hela vägen upp till Vagabond. Här ska man så småningom i ett par olika byggnader få plats med c:a 90 bostäder och ganska stora ytor för kontor och centrumfunktioner plus en hel del parkering mot järnvägen..

Detaljplanen för Kaninen 1 har vi nu antagit – den ger en möjlighet att ersätta det gula huset och de vita bakom som det är hopbyggt med i korsningen Engelbrektsgatan-Sveagatan med ett nytt högre hus som ger drygt 20 nya lägenheter.

Detaljplanen för Snidaren 1, 13, 14 och 15 (bakom Lorensberg) har varit mycket diskuterad och det fanns många åsikter under samrådet. Jag vill påstå att man har tagit intryck av detta och det nya förslag som nu går ut på granskning är kraftigt omarbetat. Det finns nu 3 helt separata hus som ligger indragna några meter från Sveagatan (inte direkt ute vi trottoaren). Höjderna är också bearbetade och den sista “vinkeln” mot Träslövsvägen (närmast Snidaren 2) har försvunnit. Totalt försvinner c:a 20 lägenheter jämfört med samrådsförslaget, men det får man köpa – helheten blir betydligt bättre.

Vi har också gett ett positivt planbesked för en ny väg mellan Kamremsgatan och Birger Svenssons väg. Det handlar om att kommunen tänker sig att göra en ny gata upp mot Susvind från Västkustvägen istället för det nuvarande industrispåret som ska bort, så att man kan komma till ex vis Wohlenstomten och det nya handelsområdet med bl a Biltema och Jula från “baksidan för att avlasta 153:an. Det blir då också en rondell nere vid Västkustvägen och där ansluter inte bara den här nya gatan utan också Birger Svenssons väg från andra hållet. I och med detta kommer det i fortsättningen att vara normala 4 gator in i Lassabackarondellen och inte som nu 5 vilket underlättar även där. Allt det här tycker jag låter jättebra men då måste vi först ändra detaljplanen och det är det vi kommer att göra nu.

På bygglovssidan har vi den här gången inga ärenden som jag bedömer är av mera allmänt intresse.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämnden 1 februari 2018

Dagens sammanträde var nästan rekordkort – det brukar ofta vara så  det första sammanträdet efter jul och nyårshelgerna. Den största förändringen syns inte på ärendelistan annat än som en information och inte alls för allmänheten, men detta var det första sammanträdet där vi testar vårt nya sätt att arbeta. Vår förvaltning har den senaste tiden ägnat mycket kraft åt att tillsammans med en organisationskonsult se över vårt sätt att arbeta och hantera ärenden för att på sikt kunna bli både effektivare och mer stringenta samtidigt. Precis som alla andra kommuner har vi en helt annan personalomsättning än förr och med många nyanställda krävs det mera stöd och mallar i systemen och överhuvudtaget en mera “formell” struktur för att de nya snabbare ska komma in i jobbet och upp i produktivitet. Det är ju också så att många nya innebär en extra belastning för de mera erfarna handläggarna eftersom dom får lägga en stor del av sin tid åt att vara “lärare” åt de nya istället för att handlägga sina egna ärenden. Det kommer att ta några månader innan allt det nya satt sig och det kommer också säkert att behövas justeringar, inget är perfekt från början, men när vi blir varma i kläderna är jag säker på att detta kommer att bli bra. Det här är, precis som jag skrivit om tidigare, en helt nödvändig anpassning till att Varberg gradvis blir en större kommun med allt vad detta innebär, vi måste anpassa vårt sätt att jobba i kommunen till den storlek och ärendemängd vi har idag, att titta på hur man gjorde för 30 år sedan och säga att det var bättre förr tror jag inte fungerar.

Det viktigaste planärendet var att detaljplanen för Träslöv 30:1 m fl (Arboretum 2) nu går ut på samråd. Det handla om fortsättningen av det område Derome bygger idag på Prästakullen (Arboretum 1) på båda sidor av Wallinsvägen. Här är det tänkt att bli  sammanlagt c:a 130 nya vanliga bostäder i varierande former, sedan ska också kommunen bygga ett äldreboende med 60 platser längst i söder (mot berget).

Sedan har vi också den här gången sagt nej till ett par ansökningar om planbesked ()jag brukar sällan skriva om dom men har upptäckt att det kan vara ett “taktiskt” misstag – många verkar tro att vi går med på allting i planansökningar efter som jag inte skriver om avslagen) :

Det ena vi sa nej till var en ansökan om att ändra planen så att man kan bygga till ett av de äldre röda tegelhusen på Snidaregatan in mot trädgården. det tycker vi är olämpligt i det kvarteret som präglas just av stora trädgårdar på baksidan av husen in mot mitten i kvarteret.

Det andra vi sa nej till var en ansökan på Torpa-Kärra 8:181. Här var tanken att kunna åstadkomma ett antal nya lägenheter i Tångaberg vilket åtminstone enligt mitt sätt att se saken principiellt vore en jättebra ide. Tyvärr ligger den tänkta tomten så nära järnvägen att det inte blir mycket kvar att bygga på när man klarat skyddsavståndet för transport av “farliga” varor på järnvägen som enligt länsstyrelsen är 80 meter vid nybyggnation. Det ligger säkert ett flertal äldre hus närmare men dom är ju byggda enligt dom regler som gällde då – bygger man nytt idag är det dagens regler som gäller. Ev kan man kanske bygga något i området längst ifrån järnvägen men där finns det redan en viss byggrätt i den gällande gamla detaljplanen.

På bygglovssidan är det väl framför allt ett ärende som kan var av extra intresse:

Bygglov Getakärr 3:43 – bakom den kryptiska rubriken döljer sig den omdiskuterade toalettbyggnaden i Brunnsparken. Detta sa en enig nämnd nej till och vi motiverade vårt beslut så här: Brunnsparken är ett viktigt stadsrum i centrala staden och området kring torget, kyrkan och kopplingen ned mot hamnen. Den är  en värdefull del av miljön inom riksintresset för kulturmiljövärden. En fristående mindre toalettbyggnad inryms i ändamålet park enligt detaljplanen.
Föreslagen placering i det sydvästra hörnet bedöms inte ta hänsyn till siktstråket mellan kyrkan och hamnen samt stråket utmed Västra Vallgatan genom sitt indragna läge bakom busshållplatsen. Byggnadens färgsättning i en ljus, varm grå kulör bedöms inte vara anpassad till stadsbilden.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.