Byggnadsnämnden 17 december 2015

Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden – det blir lite olika från månad till månad.

Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta detaljplaner för mer än 500 nya bostäder under året och det klarar vi även om vi har tre planer som av olika skäl inte kommer att antas innan de första månaderna nästa år – fördröjningen av dessa ligger alla utanför vår kontroll dvs planerna är i princip färdiga för vår del men det är andra faktorer som hänger upp sig.

Ett exempel är en detaljplan för ett antal nya villor i Duveslätt där det har varit svårt för VIVAB att få till en lösning av dagvattnet, ett annat är detaljplanen för del 2 vid Bläshammar där det visade sig att trafikverket inte accepterade  mer trafik i den befintliga trevägskorsningen in i området utan i fortsättningen kräver en rondellösning på gamla E6 som måste utredas först och ett tredje är detaljplanen som kallas Pilgatan del 2 i Trönninge där frågan om kommunen eller trafikverket ska ha hand om olika delar av Pilgatan framöver fördröjer – innan man har ett avtal om vem som ska betala vad kan vi inte anta den planen heller. Sådana här faktorer är de vanligaste till att detaljplaner fördröjs – det är lätt att tänka sig planarbetet bara består av att rita plankartan och anta den men det är sällan där fördröjningen ligger. Dessa tre planer kommer alla att antas i början av nästa år och då får vi lite fler planlagda bostäder under 2016 istället.

Den slutsats vi drar av detta är vi måste höja vår målsättning ytterligare och för 2016 höjer Byggnadsnämnden därför målet till att vi ska anta detaljplaner för  700 bostäder under året. För vår del bemannar vi upp för att klara detta, men problemet är (som framgår av exemplen ovan) att det ofta är frågor utanför vår kontroll som fördröjer och då är det lika viktigt för vår del att andra förvaltningar och bolag också ökar ut sina resurser motsvarande.

En av de planer vi nu antog är den för Brunnsberg mitt emot kyrkogården – den planen ger Varbergs Bostad möjlighet att bygga c:a 180 nya hyreslägenheter och en större ny förskola.

Den andra större bostadsplanen vi antog är den för Marmorlyckan i Breared söder om Bovieran som ger c:a 160 nya bostäder i varierad småskalig bebyggelse.

Detaljplanen för kv. Falkenbäck i centrala stan går nu ut på sin andra remissrunda, det som kallas granskning. Planen ger utrymme för c:a 85 nya bostäder och ett större underjordiskt garage som ersätter den markparkering som idag finna på tomten.

Ett annat större detaljplaneprojekt som nu går ut på samråd är Alunskiffern 1. Detta är den tomt vid södra infarten till Breared där man tidigare tänkte sig en vårdcentral och där det nu ligger en skatebana. Här tänker man sig att bygga dels ett äldreboende med c:a 50  lägenheter men också c:a 170 “vanliga” lägenheter – dels ovanpå äldreboendet men framför allt i två högre punkthus längs Västkustvägen. Denna plan går nu ut på samråd.

Ett annat lite mindre planprojekt som också nu går ut på samråd är Årnäs 4:69. Det handlar om den gamla butiken i Espevik som nu är tänkt att ersättas av c:a  nya radhus.

En annan mycket intressant detaljplan (trots att den inte innehåller några bostäder) som också nu är antagen är den för Tändstiftet 1. Det handlar om det gamla Kontrollhudar-området strax öster om Lassabacka där det nu finns en plan som tillåter 20.000 m² (Ja – det är rätt antal nollor) verksamheter och skrymmande handel. Det här kommer att bli ett rejält tillskott till den “halvexterna” handeln i Varberg.

Den här gången har jag bara skrivit om detaljplaneärendena – men det känns som dom var det viktigaste på det här sammanträdet.

Det kompletta protokollet hittar du som vanligt här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 19 november 2015

Den här gången hade vi ganska lite av allmänt intresse:

Ett lite knepigt ärende är en gammal detaljplan i Galtabäck. Planen gjordes för över 20 år sedan efter de principer som gällde då men har sedan aldrig byggts ut innan nu när ett byggföretag satt igång. Problemet är självklart att utvecklingen kommer ifatt en gammal plan inte minst vad gäller hanteringen av dagvatten,  dels har kraven ändrats men dels hinner det ju också hända mycket på 20 år utanför planområdet – de diken som ansågs kunna ta emot dagvattnet från området då, kanske är igenvuxna eller till och med raserade idag.

Några grannar vill att vi upphäver detaljplanen men vi bedömer att det finns fler åtgärder man kan pröva för att komma till rätta med detta innan vi tar ett så drastiskt steg. Man måste komma ihåg att en antagen detaljplan innebär en byggrätt och ta bort en sådan är inte det enklaste.

Vi har nu äntligen också kunna anta detaljplanen för Smeakalles Äng del 2 i Tvååker. Planen innehåller c:a 55 nya bostäder och har egentligen varit klar för vår del ett bra tag. Även här har problemet varit att ta om hand dagvattnet utanför planområdet men nu finns det ett avtal mellan VIVAB och det som heter Munkaskogs dikningsföretag som gör att planen kan antas.

Ibland är man tvungen att säga nej till ett s.k. planbesked dvs en ansökan om planläggning. I det här fallet gällde det ett mindre område med 4-5 tomter ute på Getterön. Vi håller på med en översyn av byggrätterna på Getterön i syfte att öka möjligheterna att helårsbo men i det arbetet har vi också sagt att vi inte gör några nya tomter just nu. I just det här fallet kolliderar också det tänkta området med två olika statliga s.k. riksintresseområden.

På bygglovssidan är som vanligt det mesta knappast av allmänt intresse men ett par saker är värda att nämna:

Ett sådant är ett tidsbegränsat bygglov för  ett 20-tal ställplatser för husbilar på parkeringen nere i Getteröns Hamn. Lovet är 5-årigt och gäller bara vintersäsongen varje år dvs mellan 1 oktober och 31 mars – på sommaren används självklart parkeringen till annat. En del närboende har framfört farhågor för ökad trafik men vi bedömer att  detta kanske mera gäller sommaren än vintern då trafiken rimligen är begränsad dit ut.

Det andra ärendet är ett rivningslov på Renen 13. I kommunfullmäktige hade vi för någon månad sedan detta ärende och Kf beslöt att riva bara de delar som är värst utsatta och som vi redan vet måste bort för att komma åt föroreningarna i marken,  medan större delen av byggnaden med “sågtandstaket” om möjligt ska bevaras på något sätt – hur det skulle kunna användas är inte klart ännu och man vet ju heller inte slutgiltigt hur mycket som är möjligt att bevara men det får i så fall komma i en senare etapp när man vet mer. Detta rivningslov gäller emellertid bara det som Kf beslutade om.

Två mindre byggnader har fått rivningslov sedan tidigare – det handlar om disponentvillan och det s.k. magasinet i kontorslängans förlängning norrut – dessa båda mindre byggnader var dom som låg allra närmast huvudkällan till föroreningarna.

Många är nog inte medvetna om detta men Byggnadsnämnden är en egen myndighet i sådana här fall dvs kommunen måste söka lov för att bygga eller riva något precis som privatpersoner och företag får göra och det är detta som skett här dvs kommunen har ansökt om ett rivningslov hos byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden 22 oktober 2015

På gårdagens sammanträde hade vi som vanligt några ärenden av mera allmänt intresse:

Bland annat gav vi ett positivt planbesked för Svärdfisken 29 etapp 2 vid Birger Svenssons väg. En etapp är det kontorshus som redan håller på att byggas och och nästa är delen närmast Monark där bl a Mekonomen idag ligger, Där har vi redan ändrat detaljplanen. Etapp 2 är området mitt emellan där Arbetsförmedlingen och en del annat ligger idag och där tänker man sig en blandning av kontor och centrumfunktioner i bottenvåningen och c.a 90 lägenheter ovanpå. Planarbetet är tänkt att börja till sommaren. Anledningen till att man avvaktat lite med den här delen är att vi först måste veta mer exakt var järnvägen kommer att placeras i “sidled” för att kunna bedöma närheten till nya bostäder i planen.

En detaljplan för Hansegård och Gröningagård i Trönninge på Klastorpsvägens södra sida går nu ut på utställning. Planen var på samråd för flera år sedan men gick sedan lite i stå. Exploatören har nu tänkt om lite tillsammans med ett byggföretag så planen har nu lite annan utformning och omfattning. Tanken är att man ska åstadkomma c:a 60-70 nya bostäder.

Vi var också tvungna att säga nej till en ansökan om planbesked för 10 villatomter på Träslöv 36:1. Min tro är att man säkert kommer att kunna bygga villor här i framtiden men inte just nu. I kommunens översiktsplan finns tanken att förlänga Österängsvägen ut till motorvägen och göra en ny påfart där vägen mot Hunnestad/Dagsås idag passerar under E6. Då måste det vara rimligt att först veta om och hur den vägen kommer att dras, innan man placerar ut tomter som kan riskera att “ligga i vägen”.

På bygglovssidan var det den här gången inte så många ärenden som påverkar allmänheten förutom kanske att vi gett ett tidsbegränsat bygglov ytterligare några år att ställa upp dom åttakantiga julbodarna på torget under julmånaden.

Vi hanterade också ett par nya telekomtorn. Idag är det inte så många sådana som för några år sedan – det handlar mest om kompletteringar i de befintliga näten för att öka antingen kapaciteten eller täckningen. I görligaste mån försöker man att samordna så att flera operatörer kan sitta i samma mast och det sker också dvs att operatörerna köper plats i varandras master men detta funkar bara till en viss gräns. Detta eftersom man har sämre täckning ju längre ner i masten man sitter och överst sitter självklart den operatör som satte upp masten från början. Det är också värt att påminna om att det bara är den nya masten som behöver bygglov, inte sändaren. Detta innebär att det inte krävs några bygglov för de sändare som sätts upp i befintliga master, kyrktorn, skorstenar, på hustak osv.

En annan sorts ärenden som vi numera har något eller några av nästan varje sammanträde är förelägganden om takskyddsanordningar. Det här ju egentligen en fråga för sotarna och berör deras arbetsmiljö. Är takanordningarna inte “i ordning” får man först ett påpekande och fixar man detta händer det inget mer. Vi kommer in först när man inte rättar till bristerna efter påpekandena, då blir nästa steg att man tar ett beslut om vitesföreläggande och detta kan inte sotarna göra eftersom dom inte är någon myndighet som vi är i byggnadsnämnden.

Det är viktigt att påpeka att detta alltid sker i två steg.

Första steget är att du får ett föreläggande att fixa saken inom en viss tid annars får du ett vite. Gör du sedan detta hände det heller inget mer. Skulle du däremot inte rätta till saken kommer vi att ta ett nytt beslut och det innebär att vi begär ett utdömande av vite hos länsrätten men så långt har jag aldrig hittills varit med om att något ärende om takskyddsanordningar gått.

Byggnadsnämnden 24 september 2015

På dagens möte fanns det ganska lite som är av mera allmänt intresse av de 55 ärendena på listan men några “godbitar”  finns alltid:

En av dessa var definitivt yttrandet över förslag till Fördjupad Översiktsplan för Norra Kustområdet.
Jag kanske först måste förklara att Byggnadsnämnden inte är inblandade i den översiktliga planeringen – det svarar Kommunstyrelsen för – till skillnad från detaljplaner som är vårt uppdrag att göra. Vi är därför bara en remissinstans precis som alla andra.

Den här fördjupningen handlar om området från Stråvalla ner till Tångaberg och väster om E6. Här ser kommunen att det händer så mycket att man måste göra en ny fördjupning även om det bara är 4-5 år sedan den “stora” översiktsplanen för hela kommunen gjordes.

I Byggnadsnämnden ser vi en del problem med planförslaget som det ligger. Ett av de viktigaste är att förslaget innehåller s.k. Bygglovskriterier som i praktiken innebär en kraftig åtstramning i möjligheterna för oss att ge bygglov till enstaka nya bostäder utanför tätbebyggt område på mycket stora delar av landsbygden. Vi har hittills i år kunnat ge positiva beslut till dryga 60-talet sådan villor och liknande på ren landsbygd. Detta är viktigt både för en levande landsbygd och som ett stort tillskott i en kommun som skriker efter nya bostäder. Skulle de regler som föreslås i “FÖP:en” gällt i hela kommunen är det inte många av dessa 60 vi kunnat ge bygglov till.

Förslaget är också otydligt vad gäller en kommande pendelstationen i Väröbacka. Vi anser att det redan idag finns underlag för en sådan med den befolkning som idag finns i Väröbacka, Bua, Veddige, Stråvalla, Åskloster, Årnäshalvön osv, medan förslaget snarare beskriver att det först måste komma till ett par tusen nya bostäder i närområdet runt ett stationsläge innan det kan bli aktuellt att bygga en station. Vi anser det viktigt att kommunen i FÖP:en visar en ambition att pendelstationen ska komma till så snart som möjligt.Vi tror heller inte på resonemanget att all ny byggnation måste koncentreras precis runt stationen – man måste i stället se på hela Väröbackaområdet för att hitta attraktiva ställen att bebygga.

Detta var bara ett par av de åsikter om FÖP:en vi nu skickar in i vårt remissvar.

Vi har också gett ett positivt planbesked för ytterligare etapper i utbyggnaden av Trönningenäs men samtidigt flaggat för att VIVAB först behöver göra en ny utredning av en samlad lösning av VA och dagvatten. Detta gör att det kommer att ta ett par år innan den första etappens detaljplan är färdiggjord. Totalt kan dessa etapper ge c:a 100 nya villatomter.

Vi har också antagit en detaljplan för Berget 7 på Norrgatan. Den här planen ger möjlighet att bygga ett flerbostadshus inne på gården till fastigheten med ett antal lägenheter – motsvarande planmöjlighet att bygga ett nytt hus längs gatan finns sedan flera år tillbaka i en annan ändrad detaljplan.

På bygglovssidan är antagligen det mest intressanta ärendet att vi nu gett ett positivt förhandsbesked till byggnationen av ett hotell i Ästad mellan själva Ästad gård och vingården.

Som vanligt kommer du om en dryg vecka att hitta det justerade protokollet här på kommunens hemsida

Byggnadsnämnden 27 augusti 2015

På dagens sammanträde hade vi ovanligt få detaljplaneärenden och det är normalt direkt efter sommaren – många planer är ut på samråd eller granskning under sommaren och då hinner de inte göras färdiga för ett nytt beslut innan sammanträdena i september/oktober.

En av de detaljplaner vi dock hanterade var den för Träslöv 8:39. Detta är den fastighet där det bl a legat ett gym och en boxningslokal och för längesedan en bilhandel vid Träslövsvägen. Här är det nu meningen att det ska byggas ett antal nya lägenheter i flerfamiljshus (c:a 55 st). Planförslaget går nu ut på samråd.

Vi gav också ett positivt planbesked för fastigheten Småland 8. Detta är den tomt Posten idag har  vid Håstens Torg. Här har Derome tänkt sig att bygga nytt med handelslokaler och liknade på bottenvåningen och sedan upp till 60-70 lägenheter ovanpå. Ett planbesked innebär att ett detaljplanearbete kan börja – innehåller blir en senare fråga, exakt vad som faller ut i slutändan beror självklart i hög grad av vad alla remissinstanser säger under kommande samråds- och granskningsskeden av planen.

Vi diskuterade också vår budget för kommande år. Vi ser en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster, vilket gör att vi ständigt måste öka ut vår personal för att klara “anstormningen” av ärenden. När jag en gång började som ordförande hade Stadsbyggnadskontoret ungefär 26 tjänster, numera är man mer än dubbelt så många – det är ett bra mått på utvecklingen. I allt väsentligt har denna personalökning betalats med dom taxeintäkter som blir en följd av det kraftigt ökande antalet ärenden och alltså inte belastat skattekollektivet.

För ett par år sedan fick Byggnadsnämnden hand om hela processen med detaljplanerna från det inledande planbeskedet och hela vägen till antagande av den färdiga planen. Kommunens mål är att det ska komma till 350-400 nya bostäder per år. För att göra vår del i detta har vi satt ett internt mål att vi anta detaljplaner för minst 500 nya bostäder varje år (det är ju inte säkert att allt planerat verkligen byggs i närtid). Hittills har vi klarat det målet med råge – i år kommer vi antagligen att anta detaljplaner som innehåller c:a 700-800 bostäder och prognosen för 2016 säger samma sak. För 2017 har vi ännu så länge ungefär 500 bostäder i vår interna tidplan men det är ju 2,5 år kvar innan 2017 är slut så det kommer  säkert att komma till mer, ex vis är Småland 8 som vi precis tagit beslut på idag inte med i den statistiken.

Som vanligt hade vi också en mängd bygglovsärenden. Som jag skrivit om tidigare har vi glädjande många bygglov och förhandsbesked även på landsbygden (dvs utanför tätbebyggt område). Det speciella den här gången var att vi också för vår del kunde vara positiva till två mindre flerbostadshus med lägenheter på landsbygden i Värö och Tvååker. Det finns fortfarande en del remissinstanser som måste säga sitt men för vår del är det Ok. Detta tycker jag är en mycket positiv sak, inom tätbebyggt område krävs det i princip alltid en detaljplaneläggning innan man kan bygga ett flerbostadshus vilket tar åratal att genomföra, men på landsbygden, där konflikterna ofta är mindre, borde vi oftare kunna göra som här dvs gå på ett bygglov direkt och spara massor av tid och arbete.

Byggnadsnämnden 25 juni 2015

Junisammanträdet i byggnadsnämnden brukar vara det kanske mest omfattande under året och så blev det även i år där vi hanterade över 80 ärenden. Anledningen är att det både för plan och bygglovsärenden finns mycket som ska göras över sommaren – alla som ska bygga något ex vis under semestern behöver ha sitt lov innan och vad gäller detaljplaner som berör inte minst sommarboende är det också lämpligt att lägga remisstiden på sommaren när man är i sina stugor  och dylikt.

Bland besluten kan nämnas att vi nu godkänt ett planprogram som möjliggör c:a 50 nya villatomter i Stockakullaområdet i Stråvalla. Nästa steg blir nu att exploatören tar initiativ till en detaljplaneläggning.

Vi har också nu börjat hantera de första 2 av totalt 6 detaljplaneändringar som är en följd av den fritidshusutredning som kommunen på vårt initiativ i Centerpartiet tagit fram. Tanken är att vi ska ändra byggrätterna i lämpliga fritidshusområden för att medge större byggrätter som underlättar för folk att helårsbo i områdena. De två första är nu Getterön och östra delen av Årnäs som vi idag skickat ut på samråd.  I båda områdena föreslår vi att man ska ha en byggrätt på 15% av tomtytan, på Getterön upp till en maxgräns på 150m² medan det i östra delen av Årnäs blir upp till max 250m² (maxgränsskillnaden beror bl a på de större tomterna på Årnäs). För de minsta tomterna i båda områdena finns en nedre gräns för byggrätten på 100m² som gäller oavsett om 15%-regeln skulle ge en mindre yta. Till detta kommer också att man precis som vanligt har en möjlighet att dessutom bygga s.k. Attefallare på 15 resp 25m². Totalt kommer man även på de minsta tomterna därför att kunna bygga bostäder på  140m² om man vill utnyttja maximalt just för bostad och inte förråd eller liknande.

Vi har också dessutom gett vår förvaltning i uppdrag att dra i gång planläggningen i kv. Malmen vid Magasinsgatan. Det finns ett tidigare beslut på att se över den fastighet som är riven men detta utvidgas nu till att omfatta hela kvarteret förutom de båda fastigheter som Varberg Bostad har byggt. Planarbetet startat under hösten.

Detaljplanen för Brunnsberg vid Gödestadsvägen rullar vidare och går nu ut i något modifierad form på utställning som är sista steget innan antagande. Varbergs Bostad har fått s.k. markanvisning av kommunen och området beräknas kunna innehålla c:a 180 nya bostäder plus en ny barnstuga på 6-8 avdelningar som ersätter den som redan finns på platsen.

Detaljplanen för Tändstiftet 1 m fl dvs gamla Kontrollhudars område går nu ut på granskning vilket också är sista remissteget innan antagande. Planen är tänkt att medge flera tusen kvm ny yta för industri och handel med skrymmande varor. I tidigare förslag har det också funnits yta för en större livsmedelsbutik men detta är numera borttaget.

En detaljplan för ett område på Trönningenäs som kallas C1 och CA (omedelbart öster om den gamla travträningsbanan) har vi nu antagit. Planen är tänkt att ge c:a 50 nya villor.

Vi har också gett ett positivt planbesked som skall resultera i c:a 12 nya lägenheter i Veddige längs Viskastigen mitt emot Videbo. Själva planändringen börjar i höst.

De flesta av våra ärenden är som vanligt bygglovsärenden, förelägganden och yttranden men dessa är sällan av mera allmänt intresse. Den här gången kan jag dock nämna att vi gett bygglov eller förhandsbesked för 7-8 nya villor och ett par nya verksamheter utanför tätbebyggt område, vilket självklart gläder mig som centerpartist lite extra, även om självklart det stora flertalet nya villor och i princip alla flerfamiljshus byggs inom planlagt område i eller i anslutning till våra tätorter.

Protokollet hittar du här på kommunens hemsida efter det att det justerats nästa fredag.

Byggnadsnämnden 28 maj 2015

Den här gången hade vi ganska lite frågor av allmänt intresse men vi gjorde bl a följande:

Vi gav ett positivt planbesked för en annexbyggnad till hotell Havanna på fastigheten Vallgången 13. Sökanden har redan presenterat ganska konkreta planer på vad han vill bygga men det är viktigt att påpeka att det här beslutet bara handlar om att ett detaljplaneärende kan påbörjas nästa år, inte om någon viss byggnad –  utformningen och storleken på byggnaden måste anpassas till den kombination av villor och små hyreshus som finns i övrigt på den sidan gatan och i kvarteret i övrigt.

Vi gav också ett positivt planbesked för en utökning av industriområdet i Gunnestorp på mark som kommunen nu köpt/bytt till sig.

På bygglovssidan är det bara några få ärenden som jag bedömer är av mera allmänt intresse:

Vi har bl a sagt nej till att göra ställplatser för husbilar på parkeringen vid Nöjesparken. Parkeringen är redan idag överfull när det är större evenemang och matcher på Påskbergsvallen och alla nuvarande platser behövs för parkering.

Ganska många ärenden handlar glädjande nog om nya bostäder på landsbygden – den här gången har vi ex vis sagt ja till sammanlagt 5 nya villor på 3 olika ställen i Hunnestad.

Vi har också gett bygglov till ett mindre flerfamiljshus på Vallgången 1 i stan på en hörntomt strax söder om Söderhöjd.

Ett ärende som känns positivt för mig som Stråvallabo är också att vi kunnat ge en strandskyddsdispens för att ersätta den gamla kiosken och källaren vid Stråvalla strand med en modern byggnad som förutom en ny kiosk också är tänkt att innehålla omklädningsrum för simskolan som alltid håller till där. Det hade varit något det i mitten på 60-talet när man själv gick i simskola där och “frös som en hund” när man kom ur vattnet.

Som sagt var det det här gången ganska få av totalt 66 ärenden som kan sägas vara intressanta för andra än de närmast berörda, men du kan som vanligt hitta hela protokollet här på kommunens hemsida efter det att det justerats nästa fredag.

PS! – vi fotograferade också den nya nämnden idag vilket innebär att jag sannolikt kan ha en aktuell bild på oss nästa månad så ni slipper att se en bild på den gamla nämnden – DS!

Byggnadsnämnden 1 april 2015

På dagens sammanträde (som inte är något aprilskämt) hanterade vi bl a följande:

Detaljplanen för ny skola och friidrottshall i södra Trönninge är nu antagen. Skolan är tänkt att ligga norr om Himleån och väster om Lindbergsvägen. I kommunen pågår också ett större programarbete för hela området mellan Trönninge och Himleån men detta är ett mera omfattande arbete som kommer att ta längre tid. Skolans detaljplan är utlyft från detta arbete eftersom skolan behöver komma fram snabbt.

En annan detaljplan som också nu är antagen är den för Björnen 7. Detta handlar om gamla “ICA/EOL” bakom Ärlebo Bil som har inrymt mycket genom åren men som nu är tänkt att husera Kunskapsskolan. Fastigheten ägs av det kommunala fastighetsbolaget.

Ett annat intressant projekt är det planarbete som precis nu påbörjas (går ut på samråd) för Berget 7. Här tänker man sig, om planen så småningom går igenom, att bygga ett nytt gårdshus med lägenheter inne på gården bakom de båda fastigheter som idag innehåller Handcraft och en skivbutik på Norrgatan.

Det stora planärendet den här gången är att vi nu skickar ut de båda detaljplanerna för Järnvägstunnelns sträckning genom Varberg på samråd. Den ena planen omfattar de områden i norr och söder där järnvägen är tänkt att gå ovan mark, inklusive stationsområdet. Den andra planen gäller själva tunneldelen och tas som en komplettering till befintliga planer. Den nya gäller bara “under jord” medan det dryga 20-tal detaljplaner som redan finns ovan mark inte påverkas utan gäller som tidigare. Samtidigt med kommunens detaljplaner tar Trafikverket också fram en Järnvägsplan. Båda dessa kommer att presenteras på ett antal utställningar och möten senare under april – håll utkik efter annonser som anger tid och plats.

Vi har också gett ett positivt planbesked för ett område med nya tomter på Trönningenäs 5:29 – området kommer att ge c:a 15 nya tomter. Själva planarbetet kommer att påbörjas i princip omgående och området ligger omedelbart väster om den gamla travbanan.

För övrigt hade vi som vanligt ett antal bygglov, förhandsbesked och inspektionsärenden också på vår lista men enligt min bedömning är inget av dessa den här gången av allmänt intresse (berör i princip bara sökanden själv och de närboende) – vill du veta mera om dessa kan du hitta det kompletta protokollet här efter att det justerats om en dryg vecka.

Byggnadsnämnden 5 mars 2015

På gårdagens sammanträde i Bn hanterade vi bl a detta:

Ett av ärendena var att vi gick igenom vår årsrapport för detaljplaneverksamheten för 2014 – detta är det första hela år vi haft ansvar för den verksamheten i sin helhet efter omorganisationen i mitten på 2013. Vi kan konstatera att vi under 2014 antagit (gjort färdigt) detaljplaner som innehåller möjligheter att bygga ungefär 600 nya bostäder – detta överträffar vår målsättning ganska rejält och är en avsevärt högre siffra än kommunen klarat tidigare år. Vår prognos för 2015 ser ut att ge antagna detaljplaner för ytterligare åtminstone 600-700 bostäder – återigen en betydligt högre takt än vi tidigare klarat. Jag tycker att man kan konstatera att omorganisationen där Byggnadsnämnden fick ansvar för hela processen var lyckad.

Vi kan också konstatera att en stor del av dessa nya bostäder ser ut att bli hyresrätter -vilket vi verkligen behöver. Däremot är det viktigt att påpeka att effekten av denna högre takt i detaljplanehanteringen inte genast syns i form av nya bostäder – de planer vi gjort 2014 kommer ju i de flesta fall att byggas under 2015-16.

Den nya detaljplanen för Falkenbäck 25 (nuvarande parkeringen i hörnet Sveagatan – Borgmästargatan går nu ut på samråd. Planen kommer att innehålla c:a 85 nya lägenheter i 3-4 våningar ovan mark och 2 våningar parkering under mark (som kv. Lorensberg och Kanngjutaren).

Ett “evighetsärende” som nu går ut på utställning (andra remissrundan) är detaljplanen för en ny brandstation i Tvååker. Planen var i en tidigare variant ute på samråd redan 2009 men sedan dess har mängder av diskussioner om brandstationen överhuvudtaget ska placeras där, dagvattenlösningar för angränsande områden osv gjort att detta jobb, helt avsiktligt, legat still i vår hantering i flera år. Nu ser det dock ut som alla är överens om att det är här brandstationen ska ligga och att man delvis ska lösa dagvattenfrågan för det angränsande Stenenområdet inom samma plan. Brandstationen ska placeras på det triangelformade området i anslutning till infarten till idrottsplatsen vid västra infarten.

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs sagt att planläggning kan starta) för Alunskiffern 1 dvs den plats vid infarten till Breared där det idag ligger en tillfällig skatebordbana och där man en gång i tiden tänkte sig en vårdcentral innan den istället byggdes granne med saluhallen i Breareds centrum. Tanken är att man efter planändringen ska bygga ett 3-vånings äldreboende med c:a 50 bostäder och två c:a 10 våningar höga flerbostadshus. Denna planändring börjar genast framför allt pga behovet av platserna i äldreboendet.

Detaljplanen för Marmorlyckan (också Breared) går nu ut på granskning (andra remissrundan enligt de nya lagstiftningen). Marmorlyckan är området söder om Bovieran på östra sidan av Marmorgatan. Det här projektet är mycket intressant och är tänkt att innehålla ett antal “småstadskvarter” i blandad bebyggelse med små täppor och odlingslotter insprängda.

På bygglovssidan hade vi som vanligt ett antal ärenden men enligt min bedömning är det inget som är av mera allmänt intresse. Det kan dock var viktigt att påpeka en stor del av vår verksamhet sköts av våra tjänstemännen på delegation. Förutom de 50 ärenden vi hade för avgörande på nämnden fanns det således i våra delegationslistor ytterligare c:a 120 bygglovsärenden där vår förvaltning fattat beslut själva sedan förra nämnden för en månad sedan. Det är viktigt att påpeka att alla dessa fått bygglov, våra tjänstemän har inte delegation på att avslå ärenden – alla “tveksamma” ärenden kommer till oss politiker i nämnden för avgörande.

Som vanligt kan du hitta hela protokollet här på kommunens hemsida om en dryg vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 5 februari 2015

Igår hade vi det första sammanträdet med den nyvalda Byggnadsnämnden som skall sitta under 2015-18.  Eftersom vi har 7 nya den här perioden ägnades ganska mycket tid åt extra information och frågor kring procedurer – detta är helt naturligt. I och med detta blev också det första sammanträdet långt – vi började kl.08.30 och avslutade inte innan kl.16.00 på eftermiddagen. Vi kommer att ha en speciell utbildningsdag innan nästa sammanträde och då brukar mycket klarna för de nya, samtidigt som vi som varit med innan får en nyttig påminnelse om de nyheter som alltid kommer – ex vis har Plan- och Bygglagen ändrats senast nu vid nyår vad gäller hur vi ska hantera detaljplaner.

Några av våra ärenden den här gången:

Vi föreslog bl a ombyggnaderna för museet på fästningen till Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård – det är väl på gränsen att ett sådant projekt överhuvudtaget ska vara med men vi anser att resultatet blev så bra att det är rätt att åtminstone föreslå det.

Vi har också gett ett positivt förhandsbesked för Adjunkten 6. Detta handlar om att Varbergs Bostad tänker sig att bygga över 100 nya lägenheter på de nuvarande parkeringsområdena mellan Västkustvägen och södra delen av Sörse – man ska också ta med den tomt för en kyrka närmare Apelvikshöjd som aldrig utnyttjats. Detaljplanearbetet startar näst år.

Vi har också gett ett positivt planbesked på fastigheten Almeberg 20 men själva detaljplanearbetet startat inte innan 2017. Omfattningen av den tänka byggnationen är här ganska osäker – mycket av detta kommer att studeras i planskedet eftersom det kan vara känsligt hur mycket byggnation området tål. Ett planbesked säger inget om omfattningen på byggnationen – bara att kommuner anser det ok att påbörjas ett planarbete av något slag.

En ny stor detaljplan för Brunnsberg längs Gödestadvägen kommer nu att gå ut på samråd. Även här handlar det om Varbergs Bostad som ska bygga ett antal nya hyreshus längs Gödestadvägen och längst i öster också en ny förskola med 6-8 avdelningar. Som det är tänkt just nu kommer området att ge c:a 180 nya lägenheter men den exakta omfattningen påverkas självfallet av de remisser som kommer in under samråd och granskning.

Derome har också fått ett positivt planbesked på fastigheterna Träslöv 9:5, 9:8 och 10:20. Vi har ju precis gjort en detaljplan för det s.k. Arboretumorådet vid Prästakullen som inte börjat byggas än och detta nya område är tänkt att bli en framtida “förlängning” söderut längs Österleden på västra sidan om leden.

Ett bygglov som kan vara av allmänt intresse är den nya Fästningsterrassen där vi sagt ok för vår del och gett våra tjänstemän delegation på att ge lovet efter det att Fastighetsverket och Kulturmiljö Halland sagt sitt. Det rör sig nu inte längre om en tvåvåningsbyggnad utan  en lägre envåningbyggnad med terrass på taket – byggnaden kommer heller inte att vara vinterbonad vilket innebär att det inte är aktuellt med en restaurang året runt längre – kalkylerna för detta går inte att få ihop – det blir helt enkelt för dyrt för att någon hyresgäst ska kunna klara hyran.

Detta är som vanligt bara ett litet utdrag ur de sammanlagt 72 ärenden vi hanterade den här gången. Hela protokollet kommer att justeras nästa fredag och läggs därefter upp här på kommunens hemsida.