Byggnadsnämnden 13 december 2012

Vi har nu ånyo gett bygglov till lägenheterna i den gamla folktandvården i Tvååker efter en planändring. En granne upptäckte ju en regel om max 2 lägenheter per fastighet och använde detta för att överklaga bygglovet förra gången.

På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande:

Detaljplanen för Ryttaren 17 och 18 (korsningen S:a Vägen – Bandholzgatan) har vi för vår del nu godkänt. Antagandet sker i kommunstyrelsen och efter detta tror jag det är mycket sannolikt att planen överklagas vilket innebär att det tar ett tag innan man kan börja bygga.

Vi har också nu för nämndens del antagit en detaljplan för det område norr om Pilgatan i Trönninge där man ska bygga två stora barnstugor och några villor. En förutsättning för att det ska vara definitivt klart är att kommunstyrelsen tar exploateringsavtalet på sitt sammanträde den 18/12.

En ny detaljplan för Sörsedammen 2 dvs området i söder vid Västkustvägen mellan barnstugan och det nuvarande bostadsområdet på Sörse går nu ut på samråd, dvs en första remissrunda. Konceptet med miljövänliga passivhus med lite “annorlunda” arkitektur kan bli ett spännande inslag i Varberg.

Vi har för vår del också sagt ok till den planerade (och omdiskuterade) gruppbostaden i kv. Gasellen. Det finns väl en risk att någon blandar ihop olika nämnders roller här (precis som med bastubygget vid Skarpe Nord) och tror att det är vi som beslutar om att bygga en gruppbostad. Så är det inte, vår uppgift är att pröva en bygglovsansökan mot plan- och bygglagen och den gällande detaljplanen – beslutet om att bygga en gruppbostad eller inte på platsen tas på annat håll i kommunen.

Vi har dessutom diskuterat våra taxor för nästa år och där blir det inga höjningar alls (det är ju inget självändamål att höja en taxa – vi har kravet att ha full kostnadstäckning på den delen av verksamheten som är finansierad med taxor och det bedömer vi att vi klarar ändå).

Det kompletta protokollet hittar du som vanligt här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 8 november 2012

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande frågor:

Ett av de bygglov vi hanterade var en ombyggnad av omklädningsutrymmena och en ny bastu vid damernas nakenbad (Käringhålan) söder om Simstadion.

En detaljplan för Kasematten 7 vid södra delen av Krabbes väg är nu på utställning. Det handlar om att man tänker bygga på de fyra befintliga 3-våningshusen med ytterligare tre våningar.

På nuvarande Stenatomten mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg har vi beslutat att skicka ut en detaljplan på samråd som ska innehålla kontor, småindustri och s.k. skrymmande handel.

Vi har också antagit en detaljplan som kompletterar Nygrannesområdet vid Österleden med 5 nya villatomter.

Ett annat bygglov som kan vara av allmänt intresse kan vara det på Skällåkra 6:4. Det handlar om att Ringhals efter att uppgradera byggnaderna och miljön runt dom nu fått permanent bygglov för de bostäder som ligger på gamla grusplanen vid Ringhallen.

Det kompletta protokollet hittar du som vanligt här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 4 oktober 2012

På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande som kan vara av allmänt intresse:

En ny och mycket efterlängtad detaljplan för Ankarskolan och den angränsande idrottsplatsen är nu utskickad på samråd – tidplanen är tajt så vi får hoppas det flyter på – i nämnden hade vl bl a en diskussion om den tänkta platsen för den nya idrottsanläggningen har tillräckligt med plats men vi kom fram till att att vi skickar ut planen som den ser ut nu för att inte fördröja så får vi se vad Kultur- och Fritidsnämnden anser under samrådet. En ny “Ankarvall” behövs eftersom man bygger den nya skolan på den gamla planen.

Vi har också för vår del godkänt en detaljplan i Bua väster om nuvarande butikscentrumet som möjliggör både ett punkthus och lägre hus för bostäder i ett område som borde vara attraktivt för många. Planen kommer förhoppningsvis att antas inom kort av Kommunstyrelsen.

En detaljplan för vid Sönnermarksvägen i Träslövsläge (precis väster om kyrkan) som möjliggör ett antal mindre radhus och villor är också nu beslutad att gå ut på samråd.

Som facknämnd har vi nu också yttrat oss över förslaget till hastighetsplan som Hamn- och Gatuförvaltningen tagit fram. Planen försöker att ta en helhetsbild på vilka hastighetsgränser vi ska ha runt om i kommunen på de gator och vägar kommunen har hand om. I förslaget laborerar man i huvudsak med hastigheterna 30 km inne i bostadsområden och i stadskärnan, 40 km på de lite större gatorna och 60 eller 80 på matarlederna. Förutom ett par förslag till detaljändringar slog vi fast att man måste ha en tydligare skillnad i hastighet mellan de större leder vi vill att trafiken ska ta och de gator vi inte vill ha genomfartstrafik på.

En detaljplan som jag också tror kommer att väcka åsikter tror jag är den som vi nu skickat ut på samråd som berör ett område norr om Pilgatan (vägen mellan Trönninge och Lindhovsrondellen) i Trönninge. Planen som sådan är knappast det minsta kontroversiell, men innehållet kan väcka lite diskussion eftersom man tänker sig två förskolor med totalt 12 avdelningar på samma ställe.

Detaljplanen för Lagmannen 18 är nu ute på det som numera heter granskning. Planen handlar om att man “bygger igen” envåningsdelen av gamla posten vid Kungsgatan mellan det s.k. posthuset och det angränsande kvarteret med ett hus som är lika högt som posthuset dvs 5 våningar.

Den här månaden har vi också gett ett positivt förhandsbesked till att man bygger om bostadshuset på “Astrid på Skäret” och en strandskyddsdispens för samma område – förra månadens ansökan innehöll också sådant som inte går att hantera utan en eventuell planändring, men nu hade man “tagit mer” omfattningen på ansökan till sådan som går att hantera i nuvarande plan.

Förutom dessa ärenden har vi som vanligt hanterat ett antal bygglov på enskilda villor och fritidshus och liknande men dessa ärenden är knappast av allmänt intresse och redovisas inte här – vill du läsa mera hittar du hela protokollet här på kommunens hemsida om någon vecka när det är färdigskrivet (detta tar faktiskt flera dar) och justerat.

Byggnadsnämnden 30 augusti 2012

På gårdagens sammanträde beslöt vi bl a följande som kan vara av mera allmänt intresse:

Vi godkände ett material som beskriver kulturmiljöer i Varbergs stadsområde. Arbetet är gjort i samarbete med länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland och redovisar ett antal områden i stadsområdet med intressanta kulturmiljöer. Det kan exempelvis handla den historiskt viktiga äldsta delen av stan, men lika gärna ett 50- eller 70-talsområde med väl sammanhållen bebyggelsen och tidstypiska detaljer som bör bevaras.Detta material ger oss i byggnadsnämnden ett stöd för att behandla konkreta bygglovsansökningar men framför allt tror jag nyttan är att det kan fungera som en inspiration och kanske väckarklocka för fastighetsägarna i de berörda områdena så att man själv tänker en gång extra när man planerar förändringar.

Vi har nu också gett rivningslov på Guldsmeden 2 och 3 på Prästgatan. Det brunna huset har vi sagt ok till att riva sedan länge, men frågan har gällt grannhuset som ju inte brunnit och som länsstyrelsen ansett bevarandevärt, medan ägaren velat riva detta också. Nu är den antikvariska undersökning vi begärt genomförd och denna visar att det inte går att bevara huset med en rimlig insats och då har vi beslutat att ge rivningslov till bägge två.

Vi har också gett bygglov till en om- och påbyggnad av Timmermannen 3 (för äldre varbergsbor förknippat med CityKöp-affären som tidigare låg där). Innan beslutet har det varit en fråga om att ge och ta mellan ägarens intressen och grannars invändningar, men nu anser vi att vi nått en rimlig kompromiss,

Ett planprogram vi yttrade oss över handlar om kv. Svärdfisken dvs de planer som finns på att bygga bostäder och kontor på området mellan Monark och Vagabond på västra sidan om Birger Svenssons väg dvs där Mekonomen, AMI och Monarks gamla båtfabrik idag ligger.

En detaljplan för kv. Mandeln har vi nu beslutat skicka ut på samråd. Det handlar bl a om möjligheten att bygga ett antal lägenheter på den tomt där tidigare Högmans snickerifabrik låg dvs tvärs över gatan från gamla JohWest-butiken.

En plan som nu också går ut på samråd och säkert kommer att intressera många är den som rör Fästningsterassen och den s.k. Tenaljterassen. På fästningsterrassen är ambitionen att kunna bygga en rejäl restaurangbyggnad som kan vara öppen hela året och som kan nås med hiss från fästningen vilket ökar handikapptillgängligheten rejält eftersom man då kan köra upp på fästningen och sedan ta hissen ned till terrassen. Tenaljen är uppfarten/avsatsen till fästningen och i anslutning till denna ska man bygga en servicebyggnad för det nya fästningsbadet vid piren och för Barnens badstrand. Denna “byggnad” har en mycket intressant utformning som är tänkt att passa in mycket väl i området. Arbete görs i samarbete med de myndigheter som bevakar fästningens intressen som byggnadsminne.

Ytterligare en intressant detaljplan som nu går ut på samråd är den för bostäder på Hansegård och Gröningagård öster Trönninge längs vägen mot Klastorp. Här tänker man sig en bebyggelse av betydlig mer “lantlig” och naturnära karaktär än vad man normalt bygger idag – det ska bli intressant att se hur det faller ut i praktiken.

En annan fråga som intresserar många, inte minst media, är vad som händer med Astrid på Skärets byggnader. Vi hanterade nu en ansökan från “Galtabäckskeppsföreningen” som dels handlade om att bygga om det befintliga bostadshuset till klubblokal och liknande men också handlade om en rad andra åtgärder bl a byggandet av ett par nya byggnader. Vi konstaterade att ombyggnaden av en befintlig byggnad inte är något problem men att däremot nybyggnationen är det, eftersom den nuvarande detaljplanen säger att det ska vara natur i området och att det dessutom är inom strandskydd vilket i praktiken förutsätter en ändring av planen – därför återremitterade vi ärendet.

Vi gav också bygglov till en s.k. friskvårdsanläggning (gym) i Bertilssons gamla bageri Läjet. Detta tycker tydligen grannarna betydligt bättre om än den Fritidsgård vi tidigare gett lov till i en annan del av lokalerna – åtminstone har yttrandena varit betydlig färre och mera positiva.

Detta är som vanligt bara ett utsnitt av de 70 ärenden vi hanterade på sammanträdet – vill du se alla ärenden kan du om några dagar hämta protokollet här på kommunens hemsida.

Byggnadsnämnden 16 maj 2012

På gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden beslöt vi följande som kan vara av mera allmänt intresse:

Vi yttrade oss bl a över förslaget till översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät där grundtanken är att koncentrera trafiken till 2 genomgående linjer som under högtrafik trafikeras varje kvart. Vi ställde oss positiva till förslaget men uttryckte samtidigt tveksamhet till koncentrera den genomgående trafiken till V:a Vallgatan.

Vi godkände också det kulturhistoriska underlag för plan- och byggfrågor i stadskärnan som varit ute på remiss och beslöt att detta ska ligga till underlag för fortsatt hantering av de konkreta ansökningar som kommer in framöver. Materialet är framtaget av en utomstående konsult som sett på Varbergs centrum med friska ögon och gett förslag på hur varje enskilt hus i centrala stan ska hanteras i framtiden ur kulturhistorisk synvinkel och väga detta mot andra intressen.  Materialet kommer längre fram att läggas ut på kommunens hemsida när det anpassats formatsmässigt för detta.

En ny detaljplan för en cirkulationsplats i Trönninge i korsningen mellan Lindbergsvägen och Pilgatan har skickats ut på samråd och målsättningen är att anta planen redan i sommar. Planen innehåller också mark för den cykelbana som är tänkt att byggas till Lindberga Skola.

Vi har också för vår del godkänt en detaljplan som som ger möjlighet att bygga ett nytt femvåningshus vid Falkenbergsgatan.

Nytt är en detaljplan för kv. Lagmannen som är på samråd. Detta handlar om att Varbergs Bostads AB vill bygga ett femvåningshus istället för det envåningshus som tidigare innehöll sorteringsdelen av gamla posten på Kungsgatan, detta hus kommer då att ansluta till det hus som sedan 60-talet ligger närmare biblioteket.

Vi har dessutom antagit en ny parkeringsnorm för Varbergs kommun. Denna norm lägger fast hur många p-platser man måste ordna när man bygger ex vis bostäder, kontor och butiker. I centrala delen av stan kan fastighetsägarna sällan lösa detta på den egna tomten och då kan man istället göra s.k. avlösen dvs betala en summa till kommunen som då anordanr p-platser någon annan plats i eller kring centrum. Den nya normen innebär kortfattat att vi kräver färre p-platser för ex vis nya bostäder eftersom trenden tydligt är att färre väljer bort bil om man bor centralt.

Detta vara bara några av de totalt 63 ärendena som var uppe – vill du veta mera om dessa kan du hitta det kompletta protokollet här på kommunens hemsida efter att det justerats.

Byggnadsnämnden 12 april 2012

På gårdagens byggnadsnämndssammanträde:

Vi har bl a sagt OK till att det blir en liten “torgbildning” med några “sjöbodar” för försäljning i anslutning till den nya servicebyggnaden i östra delen av hamnplan i Bua.

Ett annat bygglovsärende var Ringhals Camping  – där har vi tidigare gett bygglov till den”inre delen av utökningen” – ärendet den här gången var den delen som hamnar närmast vägen och som också innehåller ett bullerplank.

Vi har också antagit en ny detaljplan som möjliggör Systembolagets nybyggnad vid COOP Forum vid Jonstaka. Byggrätten för byggnaden finns redan i gällande plan men det vi nu gjort är att ändra användningen så att man inrymma en ren butik även på denna del av fastigheten (den här delen av planen var tidigare tänkt för s.k. skrymmande handel).

En mera kontroversiell detaljplan är den för kv. Trädgården. Påbyggnaden av gallerian känns ganska okontroversiell medan det är mera delade meningar om P-huset i södra delen. Många grannar protesterar dels mot att det byggs något överhuvudtaget men är också rädda för ökad trafik. Vad gäller trafiken tror jag det är viktigt att ha med förra ärendet i bilden. Systembolaget är generar mycket trafik vid V:a Vallgatan/Bäckgatan idag men nybygget kommer att avlasta detta delvis eftersom det blir den nya butiken som kommer att vara en “fullsortimentsbutik” medan centrumbutiken kommer att få delvis andra uppgifter.

Jag tror heller inte man kan vänta sig att en granntomt inte kommer att bebyggas om man bor vid Varbergs “centralaste” gata. P-platserna i det nya P-huset behövs, både för den utbyggda gallerian, för Stadshotellets gäster och som allmän centrumnära parkering. Vi har nu för vår del godkännt planen och skickat den vidare till Ks/kf för antagande.

Vi har också på nytt antagit detaljplanen för bostäder vid Veddige prästgård. Länsstyrelsen upphävde det förra beslutet på grund av, vad jag menar, var en ren teknikalitet där man från Lst ändrat uppfattning jämfört med tidigare jämförbara planer. Nu är i alla fall planen antagen på nytt med minimala ändringar (en gräns är flyttad någon meter).

Som vanligt är detta bara ett litet axplock – de bygglovsärenden och förelägganden som bara i huvudsak berör den sökande själv och de närmaste grannarna och som inte är av samma allmänna intresse, får ni läsa mera om själva om några dagar när det justerade protokollet finns här på kommunens hemsida.

Byggnadsnämnden 8 mars 2012

På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal ärenden av mera allmänt intresse:

Bl a har vi gett rivningslov för byggnaderna på Skäret – vi har tidigare avvaktat utredningen om en ev hamnflytt till Värö innan vi fattat beslut, men detta är ju numera avgjort. Flera av oss i nämnden har varit tveksamma till det här lovet men saken är ju egentligen avgjord för ett år sedan när kommunfullmäktige som ägare beslutade att ge planeringskontoret i uppdrag att riva.

Vi har också gett bygglov till permanentningen av Stadts “uteservering”. Det handlar dock om en annan utformning än det som hittills tagits bort varje höst. Även detta ärende är egentligen avgjort tidigare när kommunen antog den detaljplaneändring som gjorts speciellt för att möjliggöra just denna tillbyggand.

Vi har dessutom gett bygglov till en utökning av campingen vid Ringhals – det handlar dock om en del av det område som man sökt lov på. Det finns en del av den tänkta campingen som ligger utanför planlagt område – denna del är inte med i dagens lov.

Ett annat ärende som diskuterats en del i tidningarna är den nya ungdomsgården i gamla Bertilssons bageris lokaler. Ansökan har modifierats så att de lokaler man numera tänker använda är den del av byggnaden som vetter mot Tångvägen (bl a den gamla brödbutiken). Detta anser nämnder vara en bättre lösning och har gett förhandsbesked för denna användning.

En detaljplan vi nu antagit är den för Fläkten 6 och 7.  Denna ger Bildepoten bättre möjligheter att effektivt utnyttja sin tomt.

En annan detaljplan för Guttaredshöjden i Bua dvs tomten mellan Värö Center och vägen upp mot kyrkan och fotbollsplanen kommer nu att skickas ut på samråd. Planen ska möjliggöra ett antal nya lägen heter i både ett punkthus på 6-7 våningar och några radhus eller motsvarande.

Detaljplanen för etapp 6 på Göingagården dvs den gamla äppelodlingen upp mot Himleån är nu också färdig för vår del dvs vi har godkännt den och skickat den till kommunstyrelsen för antagande.

Vi hanterar ju också strandskyddsdispenser och en sådan är för Sittplats/Utomhusgym/Badramp i anslutning till Strandpromenaden neanför Apelvikens Camping.

Byggnadsnämnden 2 februari 2012

På gårdagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av mera allmänt intresse.

Något vi har uppe vart och vartannat sammanträde är förelägganden till fastighetsägarna att lösa de enkelt avhjälpta hinder som ska fixas för att allmänna lokaler ska bli mer tillgängliga för handikappade. I bland är det som jag ser det ren slöhet från fastighetsägarna – det kan t ex handla om att göra enkla kontrastmarkeringar så att även synsvaga ser skillnad på  dörren och fönstret i jämte när man ska gå in i lokalen – vi hade ett par sådana ärenden nu och det skulle rimligtvis inte behövas, men om man efter information och påminnelser inte gör något har vi inget annat att göra än ett föreläggande.

Vi hade också uppe Hallands Museiförenings diplom för byggnadsvård där vi lämnar förslag. För 2011 föreslog vi två objekt:

  • dels Norrgatan 3 – det hus som åtminstone äldre varbergare fortfarande  kallar Klädescentralen och de yngre kanske Tovedals
  • dels föreslog vi  renoveringen av Stadshuset (gamla realskolan) – har ni inte varit inne där bör ni ta en titt och ser hur man återställt korridorerna till i princip det utseende det hade för 100 år sedan

En detaljplan för bostäder vid Träslövsvägen på fastigheterna Mandarinen 1 och 2 (gamla Stures Bröd och kommunens fastighet i jämte) är nu på utställning. Planen ger en möjlighet till 3-våningshus på Sturestomten och 4 våningar närmast Träslövsvägen. Det har funnits en hel del åsikter bland grannarna men jag anser nog att 3 våningar närmast grannarna känns som en ganska vettig kompromiss mellan stadsbilden och behovet av nya bostäder.

En annan omstridd plan är den som bl a innehåller ett vandrarhem i gamla prästgården i Ås (vid Trämuseet). Efter en lång rad justeringar efter samrådet är nu även denna detaljplan på utställning.

Ett litet men principiellt ärende är en ansökan om en fasadändring vid Vindrosvägen (mitt emot Nöjesparken/Sparbankshallen. den här frågan är principiellt viktig eftersom det handlar om hur vi ska behandla ärenden där en enskild fastighetsägare vill göra en ändring av ett hus i ett grupphus- eller radhusområde som en gång byggs med ett enhetligt utseende på alla hus. Detta är inga enkla ärenden att hantera – den enskilde har ett självklart intresse av att kunna göra förändringar på sitt hus samtdigt som säket många andra i området har ett intresse av att man behåller den gemensamma karaktären i området.

Vi har också sagt att det för vår del är OK med 5 parhus på Smealyckevägen i Stråvalla.

Detta var bara några av dagens 64 ärenden – resten hittar på Varbergs Kommuns hemsida under “Politik – Protokoll – Byggnadsnämnden”