Byggnadsnämnden 12 december 2013

På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal beslut som kan vara intressanta för en bredare allmänhet:

Vi har bl a gett Derome AB bygglov för att bygga till 2 st virkestorkar inne på sitt område.

Detaljplanen för del 2 av Smeakalles äng i Tvååker går framåt och går nu ut på utställning. Under hösten har man under den arkeologiska förundersökningen funnit resterna av en c:a 9.000 år gammal boplats i nordöstra hörnet av planområdet. Detta måste före antagande antingen grävas ut eller undantas från planområdet.

En annan detaljplan som nu också går ut på granskning (ungefär samma sak som heter utställning ovan men enligt den nya lagstiftningen) är den runt Arboretumområdet i Träslöv. Denna plan innehåller c:a 140 nya bostäder i en blandning av villor, kedjehus och flerfamiljshus.

Ett nytt planområde (samråd) är det som heter Svärdfisken 29, 33 m fl. Det handlar om området där Mekonomen och kringliggande industrilokaler idag ligger. Detta område är tänkt att ersättas av en kombination av bostäder, kontor och verksamheter.

Ett annat nytt lite mindre planområde är det för Bålverket 6 m fl som ligger vid Ringvägen, Rosenfredsgatan, Peder Skrivares väg. Här har kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare gett ett positivt planbesked som nu vi ska göra plan av för ett par flerfamiljshus.

En detaljplan som nu är helt färdig dvs antagen är den för Lagmannen 18 dvs utfyllnaden vid gamla Posten på Kungsgatan där man fyller igen “hålet” mellan posthuset och resten av kvarteret med ett 5-våningshus (samma höjd som posthuset).

Ett större nytt planområde är Lektorn 8. Här tänker sig Varbergs Bostads AB att ersätta det område med parkeringar och garage på Sörseområdet som idag ligger mot Södra Vägen. Här tänker man sig åtminstone ett par hundra lägenheter i ett antal flerfamiljshus av varierande storlek och höjd.

En annan detaljplan som också nu är antagen är den för den nya omlastningsstationen i Himle mellan järnvägen och “smitvägen” till Motellet.

Två nya detaljplaner i Breared går också ut på det första samrådet – dels ett område där man tänker delvis bebygga parkeringen väster om Vårdcentralen och dels “bygga på” saluhallen med bostäder – dels planläggs också ett nytt område vid Marmorgatan (söder om Bovieran) för en blandad ganska småskalig bostadsbebyggelse. Detta området har tidigare varit föremål för en markanvisningstävling.

Ytterligare en intressant detaljplan som går ut på samråd är den för den nya skolan i Trönninge som är tänkt att ligga på västra sidan av Lindbergsvägen norr om Himleån.

Vi hanterade också nästa års taxa och det blir faktiskt lite billigare nästa år på grund av kopplingen till basbeloppet som sänks en aning. Vi gör inget åt detta utan bedömer att vi klarar oss ändå.

Förutom dessa ärenden hade vi som vanligt ett stort antal bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, föreläggande osv men dessa bedömer jag inte är av allmänt intresse -vill du läsa mer om dessa kan du göre det om c:a en vecka när det justerade protokollet läggs ut här på kommunens hemsida.

Byggnadsnämnden 7 november 2013

På gårdagens heldagssammanträde hanterade vi bland annat följande:

Ett av besluten var att utöka antalet tjänster både på bygglovssidan och på lantmäteriet för att kunna svara upp mot den ständigt ökande efterfrågan

Vi gav också vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg. Området längs denna gata kommer de närmsta åren säkerligen att gradvis övergå från industriområde till att allt mera bli en del av staden med en blandning av bostäder, handel, kontor och viss industri och då är det viktigt för oss att ta ett helhetsgrepp på hur denna förändring ska gå till, så att det vi bygger idag kommer att fungera även i framtiden vid den “nya” Birger Svensson väg.

Den detaljplan för kv. Atle (vid Trädlyckevägen öster om kyrkogården) som har varit på gång ett bra tag är nu också äntligen antagen. Planen ger möjlighet att uppföra 3 flerfamiljshus, 5-6 våningar höga.

En annan detaljplan vi nu också antagit är den för Guttaredshöjden i Bua. Denna plan ger möjlighet att bygga drygt 30 lägenheter i ett högre hus och några parhus på höjden väster om Värö Center.

Vi har också gett positivt planbesked (dvs sagt ok till att detaljplanering får starta) för fastigheten Tändstiftet 1 (gamla kontrollhudar vid Värnamovägen).

En detaljplan för Munkagård 1:57 i Tvååker går nu ut på samråd. Denna plan är tänkt att innehålla c:a 60 lägenheter i par- och radhus.

Ett planprogram (översiktligt program som sedan ger stöd för etappvis detaljplanering) för södra Trönninge går nu ut på samråd. Programområdet är hela det öppna området mellan nuvarande Trönninge samhälle och Himleån och innehåller uppemot 900 bostäder i diverse upplåtelseformer men också en plats för den nya Trönningeskolan och en förlängning av Österleden mellan Himleån och Lindhov.

När vi hanterade ett planbesked på Gunnestorp 5:7 hände något jag aldrig varit med om trots drygt 20 år i Byggnadsnämnden. Vi i majoriteten var positiva medan oppositionen sa nej – så långt inget konstigt. Inför mötet visste vi att 2 borgerliga ledamöter inte kunde vara med och att en av våra ersättare var jävig i just det här ärendet, men det var heller inget problem eftersom vi har tre ersättare. Det enda som skulle hända var alltså att vår ersättare gick ur rummet under det här ärendet vilket ju inte påverkar majoriteten. Problemet var istället att ytterligare en av våra borgerliga ledamöter hörde av sig omedelbart före mötet och förklarade att han pga av magsjuka inte kunde delta. Detta innebar att vår sista ersättare (som var jävig i det här ärendet) fick gå in som ordinarie under hela sammanträdet.  När det sedan blev dags för det här ärendet och det begärdes votering fick en av de socialdemokratiska ersättarna gå in för vår jävige ledamot eftersom våra ersättare “var slut” och detta innebar att majoritetens uppfattning förlorade med 5-6. Det enda ärendet (av 84 på ärendelistan) där vi inte är överens inträffar detta!

Personligen hoppas jag att sökanden kommer in på nytt med ett modifierat förslag som vi så fall kan ta upp på nytt och då finns det med stor säkerhet en majoritet som är positiv.

Vi håller också (tillsammans med Hamn – och Gata) på med att ta fram nya riktlinjer för hur uteserveringarna i centrala stan ska se ut – de riktlinjer vi har nu är c:a 10 år gamla och inte längre up-to-date. I förra veckan hade man en workshop  tillsammans med krögarföreningen i centrum och detta ska leda till ett förslag till nya riktlinjer framåt nyår som fungerar både för kommunen och krögarna.

En ansökan om förlängt tillfälligt bygglov för den ljusreklamskylt som i några år nu stått vid väg 153 vid Åttabroinfarten till stan återremitterade vi. Vi vill, innan vi förlänger bygglovet, se att skylten uppfyller de rekommendationer som trafikverket satt upp för ljusstyrka ock liknande, eftersom en del kommuninnevånare reagerat på ljusstyrkan framför allt när det är mörkt.

En annan förlängning av ett tillfälligt bygglov återemitterades också. Det handlar om de campingstugor vid Fun City som numera hyrs av migrationsverket. Anledningen till att campingstugorna finns här är självfallet kopplingen till den tidigare fritidsverksamheten i området. Vi vill nu se mera konkreta planer till att man startar upp sådan verksamhet igen innan vi förlänger bygglovet utöver det år som finns kvar på det gamla.

Detta är som vanligt bara några av ärendena vi hanterade – vill du läsa hela protokollet hittar du det här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 3 oktober 2013

På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden har vi bland annat beslutat följande som kan vara av allmänt intresse:

Vi har bland annat dragit igång en översyn av riktlinjerna för uteserveringarna i centrum – de riktlinjer vi har är ett antal år gamla och det behövs nya som är mera up-to-date. Riktlinjerna ska tas fram i god tid inför nästa säsong och tillsammans med Hamn- och Gatuförvaltningen  och restaurangägarna.

V har också nu tagit det första beslutet inför detaljplanehanteringen av järnvägstunneln under staden i et s.k. planbesked. Den nya sträckningen av järnvägen kommer att totalt kräva 6st. olika detaljplaner.

En ny detaljplan för del 2 av området norr om Pilgatan i Trönninge kommer nu att gå ut på samråd. Området ligger omedelbart öster om det område som redan planlagts för bl a 2 förskolor och där schaktningen redan börjat.

Vi har dessutom beslutat att se över de gamla detaljplanerna i Tvååkers samhälle – syftet är att ge större flexibilitet för att kunna utnyttja de befintliga tomterna och husen bättre(större byggrätter och flera lägenheter per tomt).

En annan ny detaljplan som nu går ut på samråd är den som ska möjliggöra byggnation av två vånings flerfamiljshus väster om distriktssköterskemottagningen (gamla banken) vid Rolfstorps Handelsförening.

Ytterligare en ny detaljplan som går ut  på samråd är den för Vindragaren 5 och 22 vid Bryggaregatan där det är tänkt att inrymmas 2 flerbostadshus, ett ute vid gatan och ett inne i kvarteret. Precis som andra förtätningsprojekt i centrala Varberg kommer detta säkert att väcka en viss debatt.

Ett bygglovsärende som kan vara av intresse med tanke på tidigare tidningsartiklar, är ett bygglov för sammanlagt c:a 18 parkeringsplatser på tomtmark som vi gett bygglov till för skoaffären på Lugnet. Detta som ersättning för de som försvinner när gatukontoret bygger om gatan.

Vi har också gett bygglov för en försäljningshall för fordon i anslutning till den nya husbilsförsäljningen vid Gunnestorp.

……………………

En ganska stor del av sammanträdet ägnade vi åt att gå igenom den totala mängden planärenden i kommunen i samband med att vi efter sommaren fått ta över hela ansvaret för detaljplaneprocessen. Framför allt handlar det om att få ett totalgrepp på de ärenden som vi inte redan sedan tidigare har fått som ett konkret planuppdrag. Vi måste alltså fått ordentligt grepp även om de ärenden som inte kommit så långt dvs som är på ansöknings- eller programstadiet som inte tidigare varit vårt ansvar.

……………………

Som vanligt hade vi dessutom ett antal ”vanliga” bygglovsärenden och liknande som mest bara berör sökanden själv och de närmaste grannarna – vill du veta mer om dessa kan du hitta hela protokollet här på kommunens hemsida när det är justerar om c:a en vecka.

Byggnadsnämnden 29 augusti 2013

Idag hade vi ett ganska långt sammanträde till och med för att vara oss, vi började 08.30 och slutade c:a 15.00 och mängder av ärenden att avgöra – på listan fanns 81 stycken. Vi får nog vänja oss vid lite längre sammanträden i fortsättningen efter kommunfullmäktiges beslut i juni om att ge oss ett större ansvar i detaljplaneprocessen. Samtidigt är jag övertygad om att detta totalt sett för kommunen innebär en effektivitetsvinst som ska märkas för innevånarna.

Även om vi som sagt hade många ärenden, är det bara ett mindre antal som är av mera allmänt intresse:

Vi har bl a nu gett bygglov till en byggnation  i kv. Guldsmeden på “den brända tomten” på Prästgatan där exploatören kommer att uppföra ett par hus som mycket väl an sluter till utseendet på de gamla brunna och rivna husen.

En ny detaljplan som möjliggör ett flerfamiljshus på Galten 6 är nu antagen. Galten 6 ligger i hörnet Engelbrektsgatan/Västkustvägen.

Vi har också lämnat ett positivt planbesked (innebär att ett planarbete kan starta) för Bossgård 2:8. Det handlar om att ge Derome AB utökningsmöjligheter mot norr ner mot (men inte i närheten av) Viskan.

Den detaljplan jag tidigare skrivit om för Sörsedammen 2, dvs 3 hus med sammanlagt c.a 50 lägenheter bakom dagiset vid Västkustvägen, har nu också antagits. Det har funnits en diskussion om att byggnationen skulle inkräkta på Påskbergsskogen, men det finns en byggrätt sedan gammalt som aldrig utnyttjats och det har på denna mark under de senaste 30-40 åren gradvis vuxit upp skog/sly som idag kanske uppfattas att höra till den ursprungliga skogen som självfallet är skyddad. En bredare skyddszon har lagts in i planen och husen har bytt plats för att säkerställa avståndet till skogen,

Vår förvaltning har nu också fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för Mästaren 10 dvs gamla Möbellagret där det ska kunna bli 3 flerfamiljshus i olika höjder. Planuppdraget innefattar åtminstone i utgångsläget  också Kilen och den trekantiga parkeringstomten mellan planområdet och Rosenfredsskolan, men om dom kommer att ingå i den färdiga planen avgörs av i vilken takt utredningar om trafiklösningar och parkeringar blir färdiga.

Vi har också avslagit ett par planbesked för bostäder i Gamla Köpstad. Det kommer säkerligen att byggas på dessa platser så småningom, men kommunen måste först ta fram ett övergripande planprogram för hela området södra Läjet/östra g:a Köpstad där man klarar ut gator och trafik, dagvattenlösningar med dammar osv innan vi kan ge besked på enstaka planområden.

På bygglovssidan var det den här gången få ärenden som är av allmänt intresse – vill du läsa om något speciellt kan du om c:a 10 dagar läsa hela protokollet här på kommunens hemsida – att det tar extra länge den här gången beror på att större delen av stadsbyggnadskontoret är på sin årliga studieresa i slutet av nästa vecka.

Byggnadsnämnden 19 juni 2013

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi fick en rejäl genomgång av innehållet i den fritidshusutredning som är på väg fram till kommunfullmäktige. Den här planen kommer att ge oss massor av jobb med att ändra ett större antal fritidshusplaner, där man i utredningen föreslår att man skall ge ökad byggrätt för att ge större möjligheter till helårsboende. Detta var en av de frågor vi i Centerpartiet slogs för när vi antog Översiktsplan 2010 i kommunfullmäktige.

En detaljplan för Sönnermarksvägen (väster om kyrkan i Läjet) som ger plats för ett antal marklägenheter och villor har vi för vår del godkänt och skickat till kommunstyrelsen för antagande.

Detta borde vara den sista detaljplan vi gör så med efter gårdagens beslut i kommunfullmäktige om ändrad arbetsfördelning mellan Kommunstyrelse och Byggnadsnämnd. Detta innebär att vi i fortsättningen kommer att anta även de detaljplaner som hanteras med s.k. normalt planförfarande. Principiellt viktiga planer kommer vi dock (precis som hittills Kommunstyrelsen gjort) att skicka till Kommunfullmäktige för antagande. Detta bör innebära en avsevärd effektivisering.

Detaljplanen för Träbearbetningsmuseet i Åsby är nu också äntligen klar.

En ny detaljplan för Fläkten 3, 4 och 6 går nu ut på samråd. Detta handlar om Bildepoten som har köpt gamla Varbergsrör och den bostadsfastighet som fram tills nu legat mot Värnamovägen och där ska utöka sin verksamhet.

En ny detaljplan för Eliassons båtvarv och båtklubbens område i jämte går nu också ut på samråd. Planen ger utbyggnadsmöjligheter för varvet och större ytor för båtklubben men möjliggör också en breddning av vägen ut till hamnen där den är som smalast och plats för en ny miljövänlig spolplats för att göra ren båtar.

Vi har dessutom gett positivt planbesked för en ny plan i kv. Katten som kommer att ge större byggrätter på fastigheten. Planbesked innebär bara ett godkännande av att dra igång en planläggning inte ett löfte om ett visst innehåll – det får ge sig i det fortsatta planarbetet.

Ytterligare en ny detaljplan, som nu går ut på samråd, är den för Ryttaren 16 dvs det område som bl a innehåller den gamla väderkvarnen på S:a Vägen. Den plan vi hanterat söder om detta planområde på Ryttaren 17 och 18 har ju varit omdiskuterat och det finns väl anledning att tro att en del grannar kommer att ha åsikter även om detta.

En propå om att inrymma en restaurang i den gamla byggnaden på Igladammen 11 (gamla Shell på S:a Vägen) har vi tyvärr måst avslå eftersom iden inte vann gehör bland grannarna och användningen formellt är planstridig. Tyvärr säger jag, eftersom jag personligen anser tycker det hade varit en vettig användning av en byggnad som idag står tom och som man inte kan göra vad som helst med p g a närheten till automatstationen.

Vi har också gett ett positivt förhandsbesked på tillbyggnad av Karlssons i Veddige som ska inrymma ett par nya butikslokaler.

Förutom detta hade vi som vanligt ett stort antal ärenden som berör enskilda villor och fritidshus om som jag bedömer är av ringa intresse för andra än de närmast berörda.

Du hittar som vanligt det kompletta protokollet här på kommunens hemsida om c.a en vecka när allt är justerat.

Byggnadsnämnden 16 maj 2013

På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande av mera allmänt intresse:

Vi godkände för vår del detaljplanen för Ankarskolan och Ankarvallen. Den kommer nu att antas av Kommunstyrelsen så snart som möjligt så att bygget kan komma igång. den här planen har gjorts med “raketfart” efter det att vi fått uppdraget.

Vi har också gett Agrells camping i Apelviken tidsbegränsat lov ett tag till. Anledningen till de tidsbegränsade loven är att campingen kommer att påverkas av den nya vägen till Kåsa när den byggs ut och då vet vi inte exakt vilka platser på campingen som kan vara kvar.

En ny detaljplan för bostäder i området för det gamla Arboretumet vid Prästakullen och i slänten upp mot Träslövs trädgård går nu ut på samråd. Det är Derome som kommer att exploatera området med en blandning av villor , grupphusbebyggelse och flerfamiljshus.

En annan lite mindre plan som också kommer att resultera i nya bostäder i ett flerfamiljshus är den för hörnet Ö:a Vallgatan – Borgmästargatan där det idag ligger en låg envåningsbyggnad i vit tegel och ett äldre tvåvånings trähus. Också denna detaljplan kommer nu att gå ut på samråd.

Ytterligare en detaljplan som nu går ut på samråd är den för etapp två av Smeakalles Äng i Tvååker. Man fortsätter österut från den nuvarande planen på södra sidan av Fastarpsvägen.

En detaljplan där man nu tar ett nytag med en annan lösning för att klara bullret från Trädlyckevägen är planen för Atle 1 dvs öster om krematoriet. Den nya lösningen för byggnationen går nu ut på förnyad utställning.

Vi har för vår del sagt ok till Vbg:s Bostads byggnation på Gamleby 8 dvs ett större hus längs Lilla Drottninggatan och ett mindre mot Magasinsgatan – det finns en del detaljer att fortfarande klara ut så  att vi har delegerat till den handläggande tjänstemannen att kunna ge det formella beslutet när allt är klart.

Ett annat bygglov var det för några neonskyltar på Pallisaden 2 dvs på det blivande hotell Havanna.

Detta var bara några av ärendena – vi hade ex vis ett antal ytterligare bygglovsärenden och strandskyddsdispenser, men de flesta av dessa berör i regel bara den sökande och kanske de närmaste grannarna och har som jag ser det mindre allmänt intresse.

Vill du läsa hela protokollet får du vänta en vecka tills det är justerat – då ligger hela protokollet här på kommunens hemsida.

Byggnadsnämnden 11 april 2013

På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden beslöt vi bl a följande:

Vi har ex vis för vår del sagt ok till ett antal ställplatser för campingbilar vid världsarvet i Grimeton men grannarna ska höras innan bygglov ges.

Ett annat ärende är att vi gett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av före detta antikvariatet och kafelokalerna vid gamla posten på Kungsgatan. Några grannar har haft åsikter men det verkar i praktiken som man blandat ihop två ärenden som i och för sig rör samma fastighet. Åsikterna handlar om påbyggnaden på de gamla postlokalerna som just möjliggörs i en detaljplaneändring men det här ärendet påverkar ingenting utvändigt,bara hur lokalerna i första våning i det befintliga huset används.

Vi har också gett två nya planbesked vilket innebär att  en planarbete kan starta (inte det samma som att det är säkert att det blir som sökanden vill – detta får själva planprövningen visa). Det handlar dels om möjligheten att bygga ett antal lägenheter i ett sammanhängande hus på två innergårdar i kv. Berget och dels om möjligheterna att bygga ett flerfamiljshus på tomten där Götagatans chark låg för några år som en fortsättning på det s.k. Räddningshemmet på fastigheten i jämte.

Den omdiskuterade detaljplanen för Sörsedammen 2 kommer nu, i något modifierad form, att skickas ut för granskning. Det har funnits en del protester mot att man, som man anser, tar en del av Påskbergsskogen i anspråk. Verkligheten är att det funnits en byggrätt på det omdiskuterade området för en s.k. A-tomt i över 40 år vilket innebär att kommunen närsomhelst under denna tid kunnat ansöka om bygglov för ex vis ett dagis eller skolbyggnad och genast fått detta. Bedömningen är också att den del som ska bebyggas egentligen inte hör till själva Påskbergsskogen som slutar vi gärdsgården, utan istället består av ungskog som vuxit upp som det alltid så småningom gör när ingen sköter ett område. Dessutom har kommunstyrelsen redan gett ett företag markanvisning på fastigheten vilket i alla fall enligt min bedömning gör det ännu svårare att ta bort byggrätt i detta sena skede. Det vi gjort är att lägga in mer naturmark i planen mot skogen och växlat husen så att det största inte länge ligger närmast skogen.

Ett annat intressant ärende är Igladammen 11 dvs gamla Shellstationen (ST1) på Södra Vägen. Det finns nu ideer om att ändra byggnaderna till restaurang/kafe. Innan beslut om förhandsbesked tas måste vi höra grannarna och räddningstjänsten (närheten till bensinpumparna).

Vi hade ytterligare ett ärende om uppställning av campingbilar. Den här gången handlar det om ett tidsbegränsat lov för ett mindre antal vagnar som ska kunna ställas upp på prov på piren utanför Stena Lines byggnad i hamnen. Ambitionen från Hamn- och Gatuförvaltningen är att ge ett bidrag till lite mera “liv” i denna del av innerhamnen.

Ett annat intressant ärende, Prosten 8, som det stod en notis om i Hn så sent som igår har nu fått sin lösning. Man hade inne på gården, utan bygglov, uppfört ventilationsanläggningar för gymmet i bottenvåningen, som hamnade precis framför fönstren för en eller ett par lägenheter. Som tidningen rapporterade igår har bostadsrättsföreningens överklagande inte fått något gehör utan Byggnadsnämndens föreläggande att ta bort byggnaden har gått igenom. Samtidigt med detta ärende har man dock tagit fram en ny lösning som vi med glädje kunde ge bygglov till på dagens sammanträde som blir mycket snyggare och inte ligger i vägen för några av de boende.

Detta är som vanligt bara några av alla de 59 ärenden vi avgjorde idag. Vill du läsa hela protokollet kan du som vanligt göra detta om c:a en vecka på kommunens hemsida.

Byggnadsnämnden 7 mars 2013

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi inledde sammanträdet med att ha en liten workshop om framtidens torg och kyrkplan i centrum tillsammans med Stefan Eglinger och Liv Sonntag från Hamn- och Gatuförvaltningen som just nu arbetar med detta.

Vår förvaltning fick också i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för utserveringarna i centrum. De gamla riktlinjerna är c:a 10 år gamla vi behöver nya som anpassas till dagens krav och nya tekniska lösningar som inte fanns i sinnevärlden när de förra antogs.

En ny detaljplan för del av Duveslätt (några markägare på de öppna markerna runt bl a Espeviksgården har gått samman) ska nu ut på samråd. Planen är tänkt att ge c:a 60 nya tomter för åretruntboende. Detta är en del av det område som pekats ut för framtida utbyggnad i området mellan Duveslätt och Kärradal.

Vi har också yttrat oss positivt om ett programförslag som ger ett mindre antal nya tomter i norra delen av Kärradal (upp mot Espeviksvägen). Observera att detta rör sig om ett program – själva detaljplanen kommer sedan som steg två.

En detaljplan för Kasematten 7 är för vår del nu färdig och vi överlämnar den till Kommunstyrelsen för antagande. Det handlar om att bygga på  fyra hus på östra sidan av Krabbes väg med ytterligare 3 våningsplan. En ganska stor grupp har haft åsikter om planen, framför allt på de nya hushöjderna, men vi har trots detta bedömt att åtgärden är rimlig. Det finns ju en allmän inriktning i kommunen att se positivt på möjligheter till förtätning och vi bedömer att detta är ett sådant område.

Detaljplanen för Lagmannen 18 dvs gamla posten är nu på samma sätt också färdig för vår del. Här handlar det om att “bygga igen hålet” mellan det befintliga kvarteret och det s.k. posthuset där det idag bara finns en enplansbyggnad.

V i har också lämnat ett positivt planbesked (dvs ok till att planläggning kan börja) på Träslöv 8:139 – en fastighet som åtminstone dom som är lika gamla som jag fortfarande kallar Leif Eliassons bil även om det var längesedan byggnaden inrymde en bilhandel.

En ny variant på detaljplan för Träbearbetningsmuseet i Åsby går nu ut på utställning. De tidigare diskussionerna har handlat om den tänkta vandrarhemsverksamheten i gamla Prästgården i jämte museet. Prästgården har nu utgått ur detaljplanen dvs man ändrar inte verksamheten till vandrarhem längre. Detta borde tillfredsställa de grannar i området som tidigare haft åsikter.

Den stora andelen ärenden på varje sammanträde är bygglovsärenden och inte detaljplaner. Jag bedömer dock att dessa sällan har ett mera allmänt intresse – de berör i regel bara den sökande själv och kanske de närmaste grannarna.

Ett bygglov av mera ovanligt slag är dock en lekstuga i det större formatet som Hamn- och Gata ska placera på den nya lekplatsen i societetsparken. Det handlar om ett totalt c:a 6,5 meter högt “spökhus” med inbyggda rutschkanor.

Det ärende som av någon anledning var i särklass mest intressant (media stod på kö efteråt) var dock campingstugorna på gamla leklandet i Himle. På området finns sedan tidigare bygglov för sammanlagt 20 stugor men på senare tid har det kommit dit ytterligare 25 stugor utan bygglov. Ägaren har nu i efterskott sökt bygglov för dessa. Reglerna är i sådana fall att vi ska pröva ansökan i efterhand precis på samma sätt som om den lämnats in före bygget. Däremot finns också möjligheten eller skyldigheten (beroende på om gamla eller nya Plan- och Bygglagen gäller) att ta ut en straffavgift för att man byggt utan bygglov.

I det här fallet har vi gett ett tidsbegränsat bygglov t om september 2014 för de 25 stugorna. Vi valde ett tillfälligt lov eftersom det idag är osäkert hur den långsiktiga användningen av området blir. Samtidigt tar vi ut en s.k. byggnadsavgift (straffavgift) på 4 ggr bygglovsavgiften (det högsta vi kan ta enligt gamla PBL som gäller i det här fallet.

Detta var som sagt bara några av våra 66 ärenden det här sammanträdet – är du intresserad av hela protokollet kommer det att läggas upp här på kommunens hemsida om en vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 31 januari 2013

På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande som kan vara av mera allmänt intresse:

Vi gick ex vis igenom bokslutet för 2012 och kan bl a konstatera att vi håller vår budget på ett par hundra tusen när vilket är normalt för vår del. Viktigare är kanske att vår måluppfyllelse är bättre framför allt vad gäller tidsåtgången för bygglovsärendena där vi kan se tydliga effekter av det stora arbete personalen gjort för att se över alla delar av ärendehanteringen och att våra “kunder” i huvudsak är nöjda i de enkäter vi gör varje år, även om de som får bygglov självklart tenderar att vara nöjdare än de som inte får det.

Som vårt förslag till länsmuseets diplom för god byggnadsvård nominerade vi Kungsäter kyrka.

Vi har också yttrat oss över en mycket intressant strategi för kommunens utemiljö från Hamn- och Gata kallat “Simma, Lek och Svärma” som alla borde läsa.

Planärenden hade vi av en händelse mycket få det här sammanträdet men vi har i alla fall antagit en liten “frimärksplan” i östra Kärradal.

Överklagande av bygglov verkar bli en allt intressantare sport – den här månaden hade vi 8 överklagade ärenden vilket numera är helt normalt. Om jag låter lite raljant beror de på att det blir allt mera tydligt att det finns två sorters överklaganden. Den ena sorten är de “helt legitima” (observera citationstecknen) där vi gjort en avvägning mellan olika intressen och där den parten vi inte kunnat lyssna på fullt ut vill ha prövat sin version av saken en gång till. Den delen av överklagandena är ganska konstant över åren.

Däremot ökar det jag vill kalla “okynnesöverklagandena” mer och mer. Med detta menar jag överklaganden där alla från början vet att man knappast har en chans att få rätt, men där man åtminstone tar chansen att fördröja ärendet ett tag.

Vi hade också uppe ett principiellt viktigt ärende där ett företag vill inreda en mindre “ungdomslägenhet” i en källarlokal. Vi har ett stort behov av lite enklare och billigare lägenheter för ungdomar men byggreglerna ställer hinder i vägen. Det gäller ex vis de krav på tillgänglighet, ljusinsläpp, takhöjd, storlek på kök och badrum osv som ju faktiskt ställs på alla nya lägenheter och som är svåra att uppfylla i befintliga lokaler. Frågan är hur mycket vi kan tumma på dessa regler i hanteringen (och vilka) i ambitionen att åstadkomma billiga bostäder.

Ett annat intressant ärende berör en “olovlig” källare. Den här typen av ärenden är tyvärr ganska vanliga inte minst beroende på att bedömningar och rättspraxis har “hårdnat” på senare år. För ett tiotal år sedan och mera fanns det rättsfall som sade att så länge ett utrymme i källarplanet var under 1,90 meter i höjd (icke mätbar yta) var det heller inte att betrakta som källarvåning. Detta tillämpades inte minst i ärenden som avgjordes av länsstyrelsen och fick till följd att det byggdes många hus med källare eller suterrängvåning med en höjd på 1,89 meter i Varberg ex vis på Getterön.

Numera är bedömningen mycket hårdare vilket många inte är riktigt medvetna om utan man fortsätter att bygga apparatrum och liknande på detta sätt, men numera finns det andra rättsfall som säger att även utrymmen med mycket lägre höjd räknas som källare vilket självklart gör att även vi måste ha en hårdare bedömning är på 1990-talet.