Byggnadsnämnden 11 december 2014

I går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa valperiod så det är bara 1 som “slutar på riktigt”. Vi har varit ett trevligt och konstruktivt gäng och alla 7 kommer att saknas. Dom som slutar är: Margit Kastberg (m), Knut Aurell (m), Tobias Carlsson (fp), Margareta Torkelsson (s), Karin Ekeborg (mp), Christian Persson (c) och Roland Ryberg (s).
Vi övriga 9 kommer, om vi väljs av kommunfullmäktige på tisdag att vara kvar.

På detta, ganska långa, sista sammanträde hanterade vi bl a följande:

Ett ärende var att vår förvaltningschef Helena Arnesten informerade om att vi återigen nästa år måste öka ut med flera tjänster för att klara av att både hantera den ständigt ökande mängden av “vanliga ärenden” och samtidigt kunna göra vår del i de stora kommande projekten med järnvägstunnel, hamnflytt och ny stadsdel i väster. Detta innebär nya tjänster i alla delar av verksamheten: lantmäteri, detaljplanering, bygglov, Gis-verksamhet och på expeditionen.

Ett ärende som intresserar många är de nya riktlinjerna för uteserveringar som är på gång. Egentligen var det tänkt att vi skulle ta beslut om dessa igår men vi sköt upp detta till nästa år eftersom vi så sent som i helgen fick ett brev med ett antal nya förslag från krögarföreningen. Detta är självfallet positivt men vi måste diskutera med krögarna vad deras förslag innebär i praktiken och det kommer vi att göra genom att bjuda in dom till ett möte någon gång efter helgerna. Ambitionen är att vi ska kunna hitta något som alla är någotsånär tillfreds med.

Vi har nu också gett ett positivt planbesked (dvs sagt att planläggning kan påbörjas) för ett vineri uppe skogsområdet norr om Gunnestorp.

Detaljplanen för skola och idrottshall på Göingagården 1:13, dvs söder om Trönninge, rullar framåt och går nu ut på granskning men det är mycket som ska klaras ut på kort tid inte minst för kommunen själv: hur stor ska skolan vara, ska det finnas en friidrottshall också i området med en ev. utearena, hur ska trafikleden genom det nya bostadsområdet se ut och vilken trafikbelastning blir det,  ska den s.k. Ringhalsvattenledningen ligga kvar där den ligger eller flyttas, hur hanterar vi dagvattenutsläppen i Natura 2000- området i Himleån osv osv.

Den ändrade detaljplanen för Rådhuset vid torget är nu antagen. I huvudsak har detta handlat om att kunna ha en annan användning av byggnaden för ex vis restaurang eller kontor men vi har också infört skyddsbestämmelser mot att förvanska huset som inte fanns förut.

Ett annat omdiskuterat ärende är detaljplanen för Björnen 7 dvs planändringen av “gamla EOL” bakom Ärlebo Bil för att möjliggöra för Kunskapsskolan att flytta in. Ett något modifierat förslag går nu ut på granskning bl a har man minskat totala antalet elever i byggnaden och “stramat upp” trafik och parkeringslösningar runt skolan. Politiskt är vi inte överens om detta ärende men jag ser det så här: kommunens eget fastighetsbolag äger fastigheten och vi har fått ett uppdrag av Kommunstyrelsens Arbetsutskott att ändra detaljplanen.

En detaljplan för Munkagård 1:57 som möjliggör c:a 40 nya bostäder i  västra Tvååker är nu antagen.

Det stora detaljplanen för Lektorn 8 som ska ge Varbergs Bostad möjlighet att bygga c.a 230 nya lägenheter på de nuvarande parkeringarna mellan Sörseområdet och Södra Vägen är nu också  i princip antagen. I princip säger jag därför att vi formellt först måste ha ett antaget exploateringsavtal och detta kommer att tas i kommunstyrelsen på tisdag. För att inte fördröja ärendet har därför Byggnadsnämnden sagt ok för sin del och sedan gett mig som ordförande delegation på att “skriva under beslutet” så fort ks har tagit sitt beslut.

En detaljplan för Katten 4 där Götagatans chark låg är nu antagen. Planen medger att man bygger ett flerfamiljshus med 15-20 lägenheter i ungefär samma höjd som det befintliga äldre grannhuset mot Engelbrektsgatan.

För Grannfastigheten Katten 2 mot Eskilsgatan, som vi valt att hantera med normalt planförfarande, går ett delvis modifierat förslag ut på granskning.

Till detta kommer som vanligt ett stort antal bygglov, föreläggande osv som kanske inte på samma sätt är av allmänt intresse.

Ett par är dock värda att nämna:

Vi har för vår del sagt ok till att man bygger ut på vattenverket vid Kvarnagården – tjänstemännnen tar det slutliga beslutet om det inte dyker upp negativa remissyttranden som påverkar – då kommer ärendet tillbaka till oss politiker. Tillbyggnaden behövs för att inrymma nya reningssteg för vårt kommunala vatten.

Vi har också gett ett tidsbegränsat lov för att under ett par år ha ett antal bostadspaviljonger på den gamla grusträningsplanen vid Väröbacka IP. Paviljongerna behövs under tiden den stora nybyggnationen på Värö Skogscell kommer att göras. Min personliga tro är att detta inte är det sista liknande ärendet. Man kommer att behöva mera uppställningsplatser på andra platser i Väröområdet för paviljonger och husvagnar under byggtiden.

Som vanligt kan du hitta hela protokollet här efter nästa fredag när det justerats.

……………………………………….

En annan sak som kan vara viktigt att påpeka – I går kunde man läsa om Skanskas tankar på att bygga höghus öster om sjukhuset och idag stod det på samma sätt i tidningen om ett nytt hotell i Ästad. Läser man hela artikeln ser man att det bara handlar om ansökningar om planbesked, men om man istället, som många gör, läser tidningen lite slarvigt dvs bara ser bilden och rubriken kan man lätt tro att det redan är klart och ska bli av. Sådana missuppfattningar stöter jag ofta på.

Så här ligger det till: 

Så fort du lämnar in en ansökan, ett yttrande eller liknande till stadsbyggnadskontoret hamnar det i diariet och blir en offentlig handling. HN:s journalister besöker kontoret i princip varje dag och går igenom den inkommande posten vilket gör att det som anses intressant kan hamna i tidningen dagen efter och det är ju inget konstigt med det i sig. Problemet blir ibland att både tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret och vi politiker förväntas kunna svara på frågor innan någon av oss en hunnit börja titta på ärendet.

Ex vis har jag redan fått ilskna kommentarer om att det i gårdagens tidning stod att Skanska ska bygga höghus i skogen bakom sjukhuset och hur “i jisse namn” vi kan gå med på något sådant. Då får man försöka förklara att det handlar om en ansökan om planbesked som ingen har hunnit titta på ännu och att vi har 4 månader på oss att utreda frågan och sedan säga ja eller nej. Blir svaret ja innebär detta bara att man kan påbörja ett detaljplanearbete som kan ta ett eller ett par år och där utfallet inte på något sätt är säkert eftersom man inte vet vad som kan komma fram under ett sådant arbete.

God Jul och Gott Nytt År

Byggnadsnämnden 13 november 2014

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande:

Vi yttrade oss över Trafikverkets planer på en gång-/cykelväg längs gamla E6 från Stranninge i Falkenberg och upp till Ås vid Gamla Köpstad där den ansluter till den befintliga gc-vägen mot stan. För vår del ser vi inga hinder och hoppas att bygget kommer igång snabbt.

Vi har också sagt ok till en kortare gc-väg förbi Bläshammar skola och norrut till infarten till det nya bostadsområdet.

En detaljplan för c:a 5 nya “äldrelägenheter” vid Ringvägen i Veddige har nu fått ett positivt planbesked dvs ett planarbete kan påbörjas.

Detaljplanen för Breared 2 dvs området runt saluhallen vid torget och parkeringen sydväst därom är nu antagen. Området kommer att ge c:a 75 nya lägenheter i två punkthus (varav det ena direkt ovanpå saluhallen) och en lägre “länga” i västra delen av parkeringen närmast rondellen.

Vi har också sagt nej till en planbeskedsansökan för bostäder inne på Monarkområdet. Detta innebär inte att man aldrig kan bygga där men det tänkta området ligger mycket nära järnvägen och eftersom det inte är exakt på  metern låst var järnvägen kommer att läggas ” i sidled” ännu är det för tidigt att planera bostäder som kanske kommer att bli bullerstörda.

På bygglovssidan har vi bl a hanterat den planerade ombyggnationen av Lottastugan i Societetsparken.

Vi har också tyvärr varit tvungna att säga nej till ett par ansökningar för nya villor på landsbygden med hänvisning till närheten till befintliga hästgårdar. Här går inte sunt förnuft och lagstiftning hand i hand. Sunda förnuftet säger, som jag ser det, att du “får stå ditt kast” om du bygger nära en befintlig gård med djurhållning, ofta hästar.

Så ser tyvärr inte lagstiftningen det, det har ingen betydelse vem “som var där först”. Boendet har alltid företräde och klagar dom som bor i villan på störningar från djuren (hästarna) och Miljö och Hälsa finner att det finns sådana är det verksamheten som får göra inskränkningar – alldeles oavsett om djuren redan fanns där när villan byggdes eller såldes vidare.

Av dom skälen har vi i ett antal år varit tvungna att vara mycket restriktiva med nya avstyckningar i närheten av djurhållning, av hänsyn till möjligheterna att driva verksamheter på landsbygden.

Byggnadsnämnden 16 oktober 2014

På dagens, ovanligt korta, sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi har de senaste månaderna bjudit i cheferna för de kommunala förvaltningar och bolag som vi ständigt har ärenden gemensamt med för att få en bättre bild av hur dom jobbar och vad vi kan göra bättre tillsammans. Den här gången hade turen kommit till Margareta Björksund som är vd för VIVAB, det bolag vi har gemensamt med Falkenberg för att driva VA och renhållning i de båda kommunerna. Även om det inte var något nytt för mig personligen eftersom jag är med i VIVAB-styrelsen också, var det för resten av nämnden en nyttig påminnelse om hur stor denna verksamhet är och hur viktigt det är att vi hittar gemensamma lösningar för att göra vår verksamhet effektivare.

En ny taxa för 2015 för vår verksamhet är nu antagen för vår del (görs slutligen av Kf) – ny säger jag med viss modifikation eftersom det bara handlar om lite justeringar i marginalen. Den stora genomgång vi egentligen skulle gjort får vänta till nästa år eftersom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inte har fått fram sina förslag ännu och det är deras förslag till taxor som nästan alla kommuner i Sverige utgår från och sedan modifierar efter de lokala förutsättningarna.

Vi hade också en genomgång av våra detaljplaneärenden, något vi nu ägnar mycket tid åt eftersom vi sedan ett år tillbaka fått hela ansvaret för kommunens planverksamhet. Som det ser ut nu kommer vi under de två åren 2014 och 2015 totalt att färdigställa detaljplaner som ger c:a 1300 nya bostäder varav c:a 550 är hyresrätter och nästan 400 är villor, resten är bostadsrätter eller sådant vi inte kan säga idag exakt vad det blir ( en detaljplan särskiljer inte på hyres- och bostadsrätter – den anger bara byggnaderna, inte upplåtelseformen). Vårt mål var 900 bostäder på 2 år så det överträffar vi med råge.

En detaljplan för 30 nya marklägenheter på Limabacka är nu antagen – det handlar om den idag obebyggda marken närmast fotbollsplanen.

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs ett planarbete kan inledas) för att ta fram ett flerfamiljshus på Pilsberg 17 0ch 18 vid Ringvägen – mitt över gatan från den gamla affären Målet (om det är någon som kommer ihåg den).

Två andra detaljplaner för villabebyggelse är också färdiga för antagande dels Smeakalles Äng etapp II i Tvååker och dels en detaljplan för Trönningenäs som kallas C1 (väster om det befintliga nya villaområdet närmast Fyrstrandsvägen). Här är det dock dels ett exploateringsavtal för dagvatten (Tvååker) och dels en Natura2000-utredning från länsstyrelsen (Trönningenäs) som inte är klara. För att inte tappa tid på dessa har vi löst det så att jag som ordförande kan anta planerna på delegation så fort dessa båda papper är klara.

Bland bygglovsärendena är det  som vanligt färre som är av allmänt intresse:

Ett ärende som är värt att nämna är dock barackerna från Ringhals som ett tag var tänkta att bli ett tillfälligt vandrarhem i hamnen i Bua. Vi tog inte ställning till detta i första läget utan skickade bara ut ansökan på remiss till berörda och detta stötte som ni säkert sett i tidningarna på massiv kritik vilket innebär att ansökan nu i praktiken är tillbakadragen. Det vi nu har gett tillfälligt lov på några månader för  har alltså inget med hamnen att göra, utan innebär bara att barackerna kan stå kvar till mars nästa år på den plats på kommunens mark öster om Bua samhälle där dom idag är uppställda i avvaktan på vad som ska ske med dom sedan.

Som vanligt hittar du hela protokollet här på kommunens hemsida om en dryg vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 18 september 2014

Det var rätt spännande att studera nämndsledamöterna på dagens sammanträde – jag har sett samma sak flera gånger förut – dvs att det infinner sig en viss “seghet” veckan efter en intensiv valrörelse. Trots detta tog vi som vanligt ett antal kloka beslut:

Vi har bl a de senaste månaderna bjudit in cheferna för de andra förvaltningar som har mycket med oss och våra ärenden att göra – den här gången var det Hamn- och Gatuchefen Henrik Petzäll som presenterade deras verksamhet och vi hade också en bra chans att diskutera hur vi hantera alla de ärenden där Hamn- och Gata är remissinstans eller står för de grundläggande utredningar som vi använder för att kunna hantera detaljplaner eller bygglov. Det här inbjudningarna har varit mycket nyttiga och jag kan bara rekommendera andra nämnder att göra motsvarande.

Vi gav den här gången bl a ett positivt planbesked för Krukmakaren 13 /Getakärr 3:120, två fastigheter i korsningen Malmgatan/Ö:a Vallgatan som man enligt ansökan tänker bebygga med ett par nya hus 4-5 våningar som ska inrymma c.a 30 nya lägenheter. Om det verkligen går att göra detta visar sig i själva detaljplanearbetet som inte är påbörjat än.

Detaljplanen för det gamla Rådhuset (ungdomens hus) vid torget går nu ut på granskning. Planen ger för första gången ett skydd för byggnaden (som den hittills inte formellt haft) både vad gäller det utvändiga utseendet och trapphusdelen inomhus. En av ändringarna i det nya förslaget är att man (efter kontakt med landsantikvarien) tar bort den tillgänglighetsramp som tidigare låg framför byggnaden – denna ersätts genom att entredörren sänks till gatans nivå – sedan får ramp- eller hisslösningen ligga inomhus i stället. Planbestämmelsen tillåter både centrumändamål, kontor och bostäder vilket ger en flexibilitet för framtiden (även om bostäder är inte aktuellt nu).

En ny detaljplan för Tändstiftet 1 dvs gamla Kontrollhudar vid Värnamovägen går de närmaste veckorna ut på samråd. Planförslaget innehåller stora ytor för s.k. skrymmande handel men också plats för en ev. livsmedelsbutik.

Vi har också gett positivt planbesked för en planändring på fastigheterna Snidaren, 1, 2 och 15 i korsningen Träslövsvägen/Sveagatan mitt emot kv. Lorensberg. Tanken är att bebygga dessa tre fastigheter med ett par nya hus med flera lägenheter – omfattningen får ge sig i planarbetet som inte kommer att starta omedelbart utan på ett par års sikt.

Bland byggloven är som vanligt de flesta inte av mera allmänt intresse men ett par förtjänar att nämnas:

Vi har t ex gett bygglov för en tillbyggnad (bakåt) av restaurang Solviken.

De senaste månaderna har vi gett bygglov för flera pumpstationer för avlopp – i takt med utbyggnad berörs ju inte bara den lokala miljön utan det behövs också pumpstationer på jämna mellanrum längs “matarledningarna” – den utbyggnaden är intressant därför att den på sikt ger en möjlighet koppla upp flera områden till kommunalt VA – vilket i sin tur ger möjlighet för fler att bosätta sig på landsbygden.

Som vanligt har vi förutom detta också hanterat ett antal bygglov, förelägganden och anmälningar som vi alltid gör varje sammanträde – hela protokollet hittar du på kommunens hemsida om en dryg vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 21 augusti 2014

På gårdagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi har nu antagit en ny detaljplan för Nålmakaren 10 dvs det vita tegelhuset och det angränsade trähuset i hörnet Borgmästargatan/Ö:a Vallgatan med lokaler i bottenvåningen och två våningar bostäder ovanpå och en inredd vind överst.

Vi har också gett ett positivt planbesked till att bygga på en våning på husen på Högern 4 mellan Nyhemsgatan och Västkustvägen. Planarbetet kommer att påbörjas 2016.

På motsvarande sätt har vi gett ett positivt planbesked för Kaninen 1 som innefattar det gula huset i korsningen Sveagatan/Engelbrektsgatan och huset närmast öster om detta  som båda är tänkta att ersättas med nya hus som innehåller bostäder – även detta planarbete är tänkt att påbörjas 2016.

Detaljplanen för Bålverket 6 m fl vid Ringvägen/Rosenfredsgatan är nu antagen – även här är det tänkt att bli fler bostäder där man ersätter ett hus och bygger om/till det andra.

Den stora detaljplanen för Lektorn 8 som ska medge c:a 230 nya hyreslägenheter på det nuvarande parkeringsområdet väster om Sörse går också framåt – nu är det dags för steg två dvs granskning.

Även detaljplanen för ett nytt flerfamiljshus på Ryttaren 16 dvs öster om kvarnen vid S:a Vägen är nu antagen.

En detaljplan för Trönningenäs Lindhov 1:22 kommer förhoppningsvis också att gå ut på granskning om någon vecka när vi fått det sista yttrandet från länsstyrelsen. Området ger en möjlighet att bygga c:a 40 nya villor och en förskola väster om Fyrstrandsvägen.

I media är det mycket diskussion om det tillfälliga vandrarhemmet nere vid hamnen i Bua. Här har vi skickat ut ansökan som den är på remiss till ex vis grannar och kommunen som markägare. Vi har alltså den här gången inte tagit ställning i nämnden ännu utan vill först få ett grepp om vad remissinstanserna säger.

Förutom detta har vi som vanligt hanterat ett stort antal bygglov som mera bara berör de mest “närstående”. Detta kan handla om allt från flerfamiljshus till villor (både i stan och på landsbygden) och ner mindre tillbyggnader, transformatorer och pumpstationer för avlopp. Dessa kan du hitta i det kompletta protokollet som finns på kommunens hemsida efter justeringen nästa fredag.

Byggnadsnämnden 18 juni 2014

Jag upptäckte att jag missat att lägga upp kommentarer direkt efter sammanträdet som jag brukar – så här kommer dom, fyra dar försenade:

Vi fick bl a information om de ändringar i PBL som träder i kraft 2 juli – framför allt handlar det om de redan omtalade 25 m² stora kompletteringsbyggnader som man ska kunna bygga på sin tomt utan bygglov. Det är viktigt att komma ihåg att bygglovsbefrielsen inte innebär att det bara är att bygga. Man ska göra bygganmälan till stadsbyggnadskontoret och också få ett startbesked innan man kan börja bygga. Detta hänger bl a samman med att dessa komplementbyggnader också, till skillnad från friggebodar, kan innehålla en bostad och då ställs det samma krav på storlek på badrum och liknande som om man behövde bygglov och detta ska byggnadsnämnden bevaka även här. I princip gäller samma sak vid den nya tillbyggnad på 15 m² som också nu är tillåten utan bygglov. Jag tror dom här kraven kommer som en överraskning för många som trott att det är fullständigt fritt och redan beställt virket.

Vi har också börjat bjuda in cheferna för de förvaltningar och bolag som har mest med våra ärenden att göra bl a som remissinstanser. Tanken är att dom ska kunna informera oss hur dom jobbar både med “våra” ärenden och med allt annat man har ansvar för. Den här gången började vi med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens chef Stefan Andersson och Planeringskontorets chef Jan Malmgren. Ett exempel på saker vi fick veta kan vara att Miljö -och Hälsa sannolikt använder en hel tjänst bara för att hantera våra remisser, en ganska stor del av detta är bygglov där MHN oftast ska godkänna en avloppslösning.   Erfarenheten av detta var mycket positiv och vi fortsätter nu med i första hand Hamn- och Gata och VIVAB.

Den här gången antog vi en detaljplan för det s.k. Arboretum-området i Prästakullen. Planen medger byggandet av c:a 140 nya bostäder i varierande former, både en-, par- och flerfamiljshus.

En detaljplan för Munkagård 1:57 i västra Tvååker går nu ut på granskning (dvs den andra, lite enklare, remissvändan). Planområdet har minskats en del, dels därför att kommunen antagligen har en annan användning för sin mark i väster och dels därför att de tre planerade radhuslängorna utgår pga av närheten till vindkraftverken öster om motorvägen. Kvar är fortfarande ett område som kommer att rymma drygt 40 nya bostäder.

Detaljplanen för Björnen 7 fortsätter att väcka diskussion. Den här gången handlade det om att skicka ut en planändring på samråd som medger bl a att lokalerna kan användas för skola. S fortsätter halsstarrigt att säga nej – för min del handlar det bara om att vi fått ett uppdrag av majoriteten i kommunen att göra denna plan och då gör vi den. Det finns ett antal frågor som behöver besvaras om lämpligheten av en skola just här avseende bl a utemiljö, rastmöjligheter, trafik osv. Fp: s representant i Bn ville återemittera ärendet för att utreda detta innan samrådet – både jag och resten av borgerligheten ansåg att detta bara skulle fördröja – de här frågorna kommer säkert att beröras i alla fall av remissinstanserna under samrådet.

Detaljplanen norr om Pilgatan del 2 går nu ut på granskning. Del 2 är delen mellan den plan där man redan bygger ett dagis och österut mot Trönninge.  Området ska rymma c.a 150 nya bostäder, både villor och ganska höga flerfamiljshus i “bakkant” (upp till 6 våningar).

En annan detaljplan för Svärdfisken 29 m fl går nu också ut på granskning.  Svärdfisken 29 är det område vid Monark där bla Mekonomen i dag ligger. Dessa byggnader ska rivas och ersättas av en kombination av centrumfunktioner, kontor och c:a 50 bostäder. Birger Svenssons väg kommer i framtiden att bli en allt viktigare entre till staden och vi jobbar mycket medvetet på att styra upp ny byggnation i området så att det får en tydlig stadskaraktär – den här planen är en del av detta.

Bland byggloven tror jag att Väröbacka 31:7 är det som intresserar flest. Det handlar om ändrad användning av Väröbacka Gästgiveri som i fortsättningen är tänkt att användas som boende för ensamkommande flyktingar. Ett flertal namnlistor har kommit in som motsätter sig ändringen bl a för att byggnaden borde bevaras som gästgiveri, närheten till trafik osv men vi kan konstatera att byggnadsnämndens uppgift är se om ansökningar följer Plan- och Bygglagen och gällande detaljplaner. Vi ska inte göra bedömningar av sökandens affärside och det finns heller inget bygglov på hyresgäster i Sverige. Därför finner vi att ansökan följer detaljplanebestämmelserna och varken Miljö -och Hälsa eller Kulturmiljö Halland har några invändningar mot ändringen. Då ska vi ge bygglov och det har vi också gjort – i bygglovet har vi dessutom lagt till att byggnaden inte får förvanskas utseendemässigt.

Byggnadsnämnden 15 maj 2014

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande ärenden:

Normalt är vi ganska eniga men i ett par ärenden var vi inte ense mellan majoritet och opposition. Ett av detta var en ansökan om planbesked i Rönnås, strax öster om Björkäng vid Törlan. Ansökan rörde något idag ganska ovanligt, dvs planläggning för ytterligare fritidshus i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Detta är ovanligt eftersom ansökningarna idag nästan enbart handlar om helårsbostäder. Vi i majoriteten bedömde att detta följer intentionerna i ÖP i den mån dom överhuvudtaget tar upp nya fritidshusområden. Översiktsplanen pratar nästa bara om nya områden för helårsboende.

Vi yttrade oss också över det förslag till ny VA-policy som tas fram i kommunen och köpte i huvudsak grundprincipen att nya detaljplanelagda områden ska anslutas till kommunalt VA. Däremot tyckte vi att förslaget var allt för kategoriskt eftersom det i praktiken förhindrar planläggning på orter där det inte går att få till kommunalt VA, det skulle kunna innebära att vi “lägger en död hand” över delar av kommunen. Därför ser vi istället att man måste kunna göra undantag och tillåta andra lösningar på ställen där man vill planlägga men där en kommunal lösning inte kommer att fungera.

Förutom Rönnås lämnade vi också positiva planbesked (dvs sagt ok till att planläggning kan börja) för Bikupan 4 vid motorvägen i Gunnestorp och för Bua 10: 97 bakom “parken” i hamnen.

Dessutom gav ett positivt planbesked till att ändra planen för Björnen 7 (gamla Ica-Eol för äldre varbergare) för att möjliggöra att Kunskapsskolan kan flytta in som hyresgäst till  kommunens fastighetsbolag. Eftersom vi fått ett uppdrag från KsAu blir detta beslut bara en formalitet, men oppositionen kände ändå att man vill säga nej vilket knappast är förvånande eftersom S mycket tydligt på alla sätt visat att man inte vill ha den här skolan i kommunen.

Detaljplanen som möjliggör att man kan inreda fler än två lägenheter i de äldre större husen i Tvååker stationssamhälle och som också ger lite större byggrätt är nu antagen.

En delvis ändrad detaljplan för Breareds centrum går nu ut för granskning. Jämfört med det förra kritiserade förslaget är påbyggnaden på saluhallen numera 3 våningar lägre, vi får se om kritikerna blidkas, men vi ser nu att huset bättre anpassas till höjden på angränsande hus.

Vi har nu också antagit en detaljplan för Vindragaren 5 och 22 vid Bryggaregatan. Precis som vid andra förtätningsprojekt har det även här funnits vissa invändningar från kringboende men vi bedömer att vi  hittat en rimlig nivå på byggnationen efter de revideringar som gjordes mellan samråd och granskning.

Vad gäller Björnen 7 hade vi också fått in en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet under tiden fram till att detaljplanen är antagen. Detta sa en enig nämnd nej till eftersom vi inte ser att det är en framkomlig väg. Det finns komplicerade frågor att lösa i samband med Kunskapsskolans eventuella etablering här och dessa måste klaras ut i ett formellt planarbete, vi kan inte föregripa detta.

En annan omdiskuterad fråga är den om att ändra användning på Väröbacka Gästgiveri till bostadsändamål. Här blev beslutet en återemiss eftersom vi vill ha en bättre helhetsbild innan vi fattar beslut.

Detta var som vanligt bara ett urval av våra beslut – hela protokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida efter att det justerats nästa fredag.

Byggnadsnämnden 16 april 2014

På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi bl a följande frågor:

En ny detaljplan som kommer att möjliggöra c:a 30 nya marklägenheter på Limabacka i området mitt emot Väröbacka Fotbollsplan går nu ut på samråd. Kommunfullmäktige ha redan sålt marken för detta ändamål.

En på papperet mindre planändring som säkert ändå kommer att intressera många är den för Rådhuset 20. Det handlar om det gamla Rådhuset vid torget (f.d. Ungdomens hus). I huvudsak handlar det om att ändra användningen i detaljplanen från “allmänt ändamål” till centrumfunktioner, kontor och liknande så att man kan använda byggnaden på ett vettigt sätt. I förslaget ingår möjligheten att göra en tillbyggnad in mot gården för ett restaurangkök eller liknande – i övrigt ska byggnaden bevaras som den är utvändigt. Den kommer också för första gången att få ett formellt skydd (s.k. q-märkning) i den nya detaljplanen – det har den inte haft hittills.

Vi har nu antagit en detaljplan för området väster om ICA-affären i Rolfstorp. Resultatet är att man kan bygga c:a 10-12 hyreslägenheter i två våningar inom området – ett gott tillskott i Rolfstorp.

Två andra planer för flerfamiljsbebyggelse i stadsområdet går nu ut på s.k. granskning dvs att man presenterar de ändringar som gjorts efter samrådet. Detta gäller dels Ryttaren 16 dvs området “framför” kvarnen vid S:a Vägen och dels Bålverket 6 i korsningen Rosenfredsgatan-Ringvägen.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Tofta 2:14 dvs den gamla sjuksköterskemottagningen i backen upp mot Idrottsplatsen som nu ska kunna användas för bostäder.

Ett bygglov som kan vara av intresse kan vara att vi nu förlängt det tidsbegränsade bygglovet för ljusreklamskylten vid 153:an vid Åttabro. Vi har fått en del klagomål på ljusstyrkan framförallt nattetid och därför krävt att sökanden ska redovisa mätningar där man klarar de riktlinjer för sådant som Trafikverket satt upp. Eftersom  sökanden nu kan visa detta har vi förlängt lovet i fem år till.

Vi har också som vanligt kunnat ge ett antal bygglov och förhandsbesked på villor på nämndens sammanträde, men det är då viktigt att påpeka att det bara är de “komplicerade” bygglovsärendena som överhuvudtaget kommer till oss politiker. De flesta byggloven ges av våra tjänstemän och anmäls bara till oss varje sammanträde – den här månaden hade förvaltningen gett ytterligare c:a 80 bygglov sedan förra mötet.

Den här månaden hade vi också ett stort antal s.k. OVK-ärenden. OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och går till så att fastighetsägaren får ta in en konsult som intygar att ventilationen fortfarande fungerar som tänkt i bygglovet – detta ska göras var 3:e, 6:e eller 9:e år beroende på vilken typ av ventilation huset har. Till oss i nämnden kommer dessa ärenden bara när fastighetsägaren, trots påstötning, inte gjort detta – då blir nästa steg ett s.k. vitesföreläggande och sådana kan bara politikerna i nämnden utfärda. Observera att syftet med vitesföreläggande inte är att man ska betala en massa pengar – målet är bara att fastighetsägaren uppfyller sina skyldigheter – gör han/hon det kommer vitet aldrig att dömas ut.

Som vanligt kommer du att hitta hela protokollet här på kommunens hemsida efter det att det justerats nästa fredag.

Byggnadsnämnden 20 mars 2014

Den här gången har vi bl a satt datumar på arbetet med en lång rad planöversyner efter fritidshusutredningen. I denna kom kommunen fram till att vi kan, och ska, öka ut byggrätterna i ett antal fritidshusområden så att folk har lättare att helårsbo där. Vi börjar med att  se över detaljplanerna på Getterön och östra Årnäs och där ska vi starta 3.e kvartalet i år med målet att anta planerna 4:e kvartalet nästa år. Trönningenäs och Kråkeberg börjar vi sedan 1:a kvartalet 2015 och avslutar 1:a kvartalet 2016 och den sista etappen blir då  Bua strand och Torstorp som kommer att starta lite senare under 2015. Observera att det oftast rör sig om flera olika detaljplaner på varje ställe.

Vi har nu också antagit en detaljplan för Cafevägen och ett antal angränsande fastigheter i Kärradal. Sista ordet är säkert inte sagt med detta – finns det någon detaljplan jag känner mig säker på kommer att överklagas är det denna.

En planändring i Munkagårds industriområde i sydvästra Tvååker är nu också antagen. Ändring tar bort ett stort område med s.k. prickmark som gör att man kan bygga ävden i västra delen av det befintliga planområdet.

En detaljplan för Duveslätt 1:3 med flera går nu ut på utställning. Planen ger dels nya byggrätter för villor men ger också större byggrätter i det befintliga fastighetsbeståndet runt Espeviksgården. Det har tagit lite tid från det första samrådet och detta beror huvudsakligen på dagvattenfrågorna i området som är lite komplicerade och krävt en hel del utredning.

Vi har också gett ett planbesked på en planöversyn av Espeviks camping. Exakt va denna kommer att innehålla får ge sig i detaljplaneprocessen men det handlar bl a om att flytta vägen som idag går tvärs genom campingen.

Bland byggloven är som vanlig de flesta knappast av allmänt intresse men vi kan bl a nämna:

Ett tidsbegränsat 5-årigt lov har getts för ställplatser för husbilar på Getterön. Det handlar om det område bakom Eliassons båtvarv där båtklubben idag vinteruppställer båtar. tanken är att klubben ska kunna utnyttja samma platser för att istället kunna ställa upp husbilar under tiden när där inte ligger några båtar. Lovet är tillfälligt men det pågår just nu en detaljplaneändring som sannolikt kommer att innehålla den här möjligheten permanent.

Hela protokollet hittar du här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 20 februari 2014

På dagens sammanträde hade vi ovanligt få ärenden av mera allmänt intresse:

Ett ämne som kanske inte är direkt intressant för någon annan än oss själva men ändå visar på något allmängiltigt är vårt bokslut. Verksamheten 2013 gick med ungefär 1,7 miljoner i överskott och det är pengar som vi nu lämnar till den gemensamma “kommunkassan”. Anledning är den fortsatta höga nivån på byggverksamheten och detta slår direkt igenom på våra taxeinkomster som betalar större delen av vår verksamhet (2/3 taxor, 1/3 skattepengar). Det ökade trycket på verksamheten innebär ju också att man måste öka ut personalen men anställningar tar några månader att genomföra och det innebär att kostnadsökningarna som hänger ihop med inkomsterna inte kommer innan i år 2014 – därav en stor del av överskottet!

Den planändring vi håller på med i Tvååker där vi ser över byggrätter och ger möjligheter att dela in större hus i flera lägenheter går nu ut för granskning. Ändringen gäller i princip hela den befintliga byggnationen i Tvååkers samhälle.

Planändringen för kv. Fläkten som ger Bildepån en möjlighet att bygga nytt och större är nu antagen. Det handlar vad jag förstår om nya verkstadslokaler men planen styr ju inte vad man bygger så det kan säkert ändras.

Detaljplanen för kv. Vindragaren där Derome tänker bygga två nya fastigheter, ett ute vid Bryggaregatan och ett inne i kvarteret, går också ut på granskning. Jämfört med det ursprungliga förslaget är nu det inre huset sänkt en våning dvs 4 våningar precis som vid gatan.

En ny intressant detaljplan är den som kallas Bläshammar etapp 2. Området ska byggas ut av Skanska och kommer så småningom att innehålla c.a 140 nya bostäder i varierande former (flerbostadshus, parhus och villor). Området kommer att ligga öster om det nuvarande och den infartsgata som idag går in i området ät tänkt att fungera även för hela det nya området, vilket innebär att den gamla vägen in förbi skolan kommer att stängas av.

Ett problem som blir allt tydligare för oss syns i flera av de bygglovsärenden vi hanterat idag. Det problemet är att få tillräckligt snabba svar från de andra kommunala förvaltningar och bolag som också måste säga sitt innan vi kan hantera bygglovet. Vi har ökat vår kapacitet för att svara upp mot efterfrågan både vad gäller bygglov och detaljplaner men ska systemet fungera behöver också de andra förvaltningarna få ökade resurser så att dom hinner yttra sig om ex vis gator och vägar, VA-utbyggnader och liknande.  Problemet för vår del är att vi har ett krav i Plan- och Bygglagen att normalt kunna ge ett svar på en bygglovsansökan inom 10 veckor, motsvarande krav finns inte på dom som ska yttra sig till oss.

Som vanligt hittar du hela protokollet här på kommunens nya fina hemsida om någon vecka när det är justerat.

Byggnadsnämnden 23 januari 2014

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi gav ex vis ett positivt planbesked (dvs att detaljplaneläggning kan börja) för en fastighet i kv Söderport där man ska ersätta ett äldre ombyggt hus med ett lite större modernare några hus söder om det s.k. Jobsonska huset vid Rosenfedsgatan.

Ett annat positivt planbesked gäller en mindre fastighet en bit sydväst om fotbollsplanerna i Bua som ska medge c:a 4 nya villatomter.

Ett tredje nytt planbeskedsområde ligger i västra Tångaberg där man i anslutning till de befintliga villorna ska kunna göra 10-12 nya.

Detaljplanen för Fästningsterrassen och den s.k. Tenaljterrassen har vi nu antagit. Planen ska möjliggöra en ny mera permanent restaurangbyggnad på Fästningsterrassen och en mycket speciellt utformad servicebyggnad för Barnens badstrand och det nya Fästningsbadet vid Tenaljen dvs nedanför uppfarten till fästningen.

En ny detaljplan för två fastigheter som delvis gränsar intill varandra, Katten 2 och 4, går nu ut på samråd. Det handlar bl om att ersätta den låga byggnaden där Götagatans Chark tidigare låg med ett större flerfamiljshus.

Vi har också gett bygglov till en ny kylkondensorbyggnad vid Sjöaremossen. Byggnaden behövs när man uppdaterar kylanläggningen på bandybanan.

Byggnadsnämnden har för sin del också sagt ja till det nya Fästningsbadet – det slutliga lovet kommer att ges av stadsbyggnadskontoret på delegation när alla yttranden är inkomna om det inte dyker upp några tunga invändningar – då får vi tillbaka ärendet för slutligt avgörande.

En för vår del liten fråga men som många kommer att se är att vi gett bygglov till en ny fasad på det gamla Domushuset dvs Gallerian som nu kommer att få ett mera enhetligt utseende på fasaderna år olika håll.

Den här gången hade vi ett tiotal bygglov av villor på landsbygd vilket kanske är lite mer än normalt. I de allra flesta kunde vi ge positiva besked, vilket gläder mig, i något fall får man ett avslag men det är inte hela sanningen. Det som ofta händer är ju att man efter ett avslag kommer tillbaka med en ny, modifierad ansökan och då kan kanske samma sökande så småningom också få ett positivt förhandsbesked eller bygglov.

Den här gången hade vi lite färre ärenden än vi brukar, “bara” 53. Jag tror det finns två orsaker till det, dels har vi från och med i år fler sammanträden under året, dels innebär också detta att det här sammanträdet låg två veckor tidigare än brukligt, vilket i sin tur innebar att beredningstiden till stor del inföll under helgerna när ju även kommunala tjänstemän vill ha några dagar ledigt.